Stikkord

Utdanning og kompetanse

Hva kan hver av foreldrene bestemme om barnet etter et samlivsbrudd?

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Hva hver av foreldrene kan bestemme om barnet etter samlivsbruddet avhenger av svaret på følgende spørsmål:

Driveplikt og avtaler om jordleie

Publisert: 27.06.2019 Oppdatert: 07.08.2019

Jordbruksareal skal drives. Dette pålegget følger av jordlovens § 8. Pålegget om driveplikt kan oppfylles ved at grunneieren selv driver jordbruksarealet eller ved nærmere angitte former for bortleie.

Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Publisert: 25.05.2019 Oppdatert: 25.06.2019

Landbruks- og matdepartementet sendte den 18. desember 2018 forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduk­sjonen ut på høring.

Generasjonsskifte på gårdsbruk

Publisert: 12.04.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Generasjonsskifte på gårdsbruk kan reise mange spørsmål som det kan være nyttig å ha tenkt gjennom og tatt stilling til før generasjonsskiftet gjennomføres. I det følgende vil jeg derfor omtale enkelte slike aktuelle spørsmål og problemstillinger:

Aksjeselskap i landbruket

Publisert: 06.03.2019 Oppdatert: 06.06.2019

Det har tradisjonelt vært en politisk målsetning at landbruksarealer i størst mulig grad skal være eid av privatpersoner. Solberg-regjeringen har et nytt syn på dette: Nå skal det legges til rette for at aksjeselskaper enklere kan tre inn i landbruket.

Ny lov om arv

Publisert: 25.01.2019 Oppdatert: 25.02.2019

Forslag til ny arvelov ble sendt Stortinget rett før sommeren. Forslaget er ment å innebære en forenkling av lovverket om arv og dødsboskifte med mer moderne språkbruk. Det legges opp til at gjeldende lover om arv og om skifte oppheves, og det gis en ny arvelov med regler om både arv og skifte av dødsbo.