Stikkord

Utdanning og kompetanse

Høsten 2024 vil Fagskolen Innlandet sammen med Norsvin prøve ut en modell for å omarbeide kurs i landbruket til fagskolemoduler. Prosjektet får midler fra Innlandet fylkeskommune. Norsvinskolens kurs i smågrisproduksjon

Det er stor oppslutning om årets studiekurs. Studiekurset gjennomføres både som vanlige studieringer, fagmøter og også som sosial faghelg.

Siste uka i november samlet Norsvinskolen over 150 deltagere til todagers fagseminar. Nytt av året var et eget opplegg for unge bønder dagen før, noe vi tør påstå var en

Det er gjort lite forskning på effekten av ulik arealtilgang og gruppestørrelser på slaktegrisens atferd og produksjon under norske forhold. Men velferdsprosjektet «Griseløftet» er et viktig bidrag. 

Grisen har lavt klimagassutslipp per kilo spiselig kjøtt fordi den er fôreffektiv og har lavt arealforbruk. I tillegg er grisen en viktig avtager av norsk fôrkorn. Bruk av klimakalkulatoren, optimalisering

Ingris tilvekstdel gir nyttige nøkkeltall og oversikt over produk­sjonen av smågris og slaktegris. Tilgang til produksjonsresultater er viktig for å avdekke forbedringsområder, gi målretta råd omkring fôring og måle effekten