Publisert: 16.11.2023 Oppdatert: 16.11.2023

Stikkord:

Studiekurs

Måling av resultater og betydningen av tall ved rådgivning

Ingris tilvekstdel gir nyttige nøkkeltall og oversikt over produk­sjonen av smågris og slaktegris. Tilgang til produksjonsresultater er viktig for å avdekke forbedringsområder, gi målretta råd omkring fôring og måle effekten av tiltak som settes inn. 


Illustrasjonsbilde: Personene på bildet er Jarle Haugsland og Vilde Bilstad. Foto: Norsvin

 

 

Vilde Bilstad, Fagleder, Felleskjøpet Rogaland Agder
Inger-Marthe Kjølseth, Fagrådgiver i Norsvin

 

Alle STUDIEKURS saker finner du i nr. 8, 9 og nr. 1 (2024) av papir utgaven av fagbladet Svin. Klikk her for abonnement.

 

Ingris – et verktøy for besetningene

Ingris er et styringsverktøy som gir god oversikt over produksjonen. Tilvekstdelen i Ingris er laget for å gi oversikt – innsett for innsett med smågris eller slaktegris. For å forenkle registreringen for produsentene utveksler Ingris data med flere aktører. Det vil si at helseregistreringer fra Dyrehelseportalen, avregninger fra slakteri og fôr­innkjøp fra kraftfôrfirmaene kommer automatisk inn i Ingris. Fra noen slakterier kommer også kjøp og salg av smågris automatisk inn. Når vi avvenner smågris i purkedelen i Ingris overføres disse til tilvekstdelen med antall, vekt og avdeling.

Nyttig å registrere
Å være ajour med registreringer, slik at man kan avslutte en periode og kjøre en produksjonsrapport (P-rapport) med en gang et innsett er over, gir absolutt best utnyttelse av Ingris. En P-rapport inneholder mange nøkkeltall som gir et godt bilde av hvordan et innsett har gått, og om det er fornuftig å gjøre justeringer i drifta for neste pulje. 

I P-rapporten kan flere perioder/innsett vises samtidig, og på denne måten kan vi se hvordan de forskjellige nøkkeltallene har utviklet seg over tid. De viktigste nøkkeltallene er tilvekst per dag, fôrforbruk og dødelighet. For slaktegris er også kjøttprosent og vektfordeling viktige nøkkeltall. I tillegg kan vi få ut tall for dekningsbidrag, men da må vi passe på at alle inntekter og kostnader er lagt inn i Ingris.

I årsstatistikken for Ingris finnes gjennomsnitts­tall for alle besetningene. I tillegg finnes en tabell der besetningene er delt opp i beste, midterste og dårligste tredjedel. Denne kan brukes for å sammenligne seg med andre, og sette seg resultatmål.

Det å ha dokumentasjon på resultater i egen besetning er viktig hvis man skulle oppleve uhell, sykdomsutbrudd, feil med fôr eller andre hendelser som fører til forsikringssak eller krav på annen erstatning.

Viktig ved rådgivning
Tilgang til produksjonsdata og oversikt over resultater, er viktig for å kunne gi råd omkring fôring. Ingris er et supert verktøy til dette, da en kan sammenligne resultat fra ulike perioder samt tallfeste effekt av tiltak som er iverksatt. Uten tall å vise til kan det være vanskelig å avdekke hvilke flaskehalser og utfordringer den enkelte kunde har, en forutsetning for å kunne gi konkrete råd tilpassa drifta.

I forbindelse med rådgivning, er det å kunne diskutere resultater med kunder også en god mulighet til at kundene får reflektert over hvorfor resultatet er som det er. Det bidrar til økt bevissthet rundt hvordan de med små grep kan påvirke resultatet positivt. Ingris er viktig fordi det gir kunden mulighet for å følge med på hvordan fôrforbruk og tilvekst utvikler seg. Dette er det viktigste verktøyet bonden har for å kartlegge og følge opp at grepene som settes inn faktisk fungerer, enten det er justering av fôrkurve eller valg av fôrtype. Fôrforbruk er en av enkeltfaktorene som påvirker dekningsbidraget mest, derfor er det lønnsomt å ha et bevisst forhold til det.