Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Stikkord:

Ytterligere lovliberalisering utredes

Et flertall i Stortinget har bedt regjeringen utrede konsekvensen av en videre liberalisering av konsesjonsplikten utover de lovmessige endringer som ble vedtatt for rene skogeiendommer i juni.


Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven ble som kjent vedtatt i Stortinget i midten av juni. Men konsekvensene av en ytterligere liberalisering skal altså vurderes.

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven trådte i kraft gjennom lov av 21. juni 2017. Loven innebærer en rekke endringer i lovgivningen, bl.a. heving av arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord, opphevelse av priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer, endringer i konsesjonsplikten ved erverv av ubebygde tomter og endring i reglene om driveplikt. Endringene er en liberalisering av landbrukslovgivningen som kan stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer.

– Vi har ein eigedomsstruktur med mange einingar som kastar lite av seg, og mange bønder må basere jordbruksdrifta si på mykje leigejord. Aktiviteten i skogbruket må auke. Endringane som vart vedtekne i juni legg betre til rette for ein eigedoms- og bruksstruktur som kan gi aktiv drift og i større grad for dei som driv eigedomen som eigar, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Han er glad for at Venstre har bidratt til eit lovverk som gir økt mulighet for å følge opp Stortingets ambisjoner for norsk landbruk.

Reglene om priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer oppheves med virkning fra 1. juli i år. De øvrige endringene trer i kraft 1. september.

Slik er endringene:

// Arealgrensen for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd eiendom, boplikt og odlingsjord heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.

// Reglene om priskontroll ved konsesjonsbehandling endres slik at priskontroll unnlates ved erverv av rene skogeiendommer.

// Ved erverv av eiendommer med både jord og skog, skal skogarealet alene ikke lenger kunne utløse priskontroll.

// Lovteksten skal presisere at driveplikten gjelder i hele eiertiden. For driveplikt som oppfylles ved bortleie oppheves det lovbestemte vilkåret om at eiendommen må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom, og eieren får plikt til å sende kopi av leieavtalen til kommunen.

// Det innføres en hjemmel i jordloven som gjør at vedtak om tilbakebetaling av tilskudd blir tvangsgrunnlag for utlegg.