Publisert: 29.05.2020 Oppdatert: 29.05.2020

Stikkord:

Ingris 2019

Slaktegrisene vokser godt

Norske slaktegriser viser en imponerende framgang for daglig tilvekst. Siste året har tilveksten økt 19 gram per dag, og de fem siste årene har slaktegrisen brukt 10 dager kortere tid på å bli slakteferdig.


Solveig Kongsrud, Norsvin 

Figurer og tabeller for denne artikkelen finner du i bladet Svin nr. 4-2020.

Kjøttprosenten øker også mye i 2019. Ingris’ årsstatistikk for 2019 viser en liten økning i antall griser bak tallene for slaktegris. Nær 29 prosent av alle leverte slaktegriser har nå tilvekstregistreringer i Ingris.

Daglig tilvekst øker
Det er kun mindre endringer i vekt ved innsett og slaktevekt hos slaktegrisene de siste to årene. Grisen var i gjennomsnitt 31,7 kilo ved innsett, eller 200 gram lettere i fjor enn året før. Gjennomsnittlig slaktevekt er 80,2 kg, og dette er 0,2 kg høyere enn fjoråret.

De siste årene har tilveksten hos slaktegrisene økt mye og det gjør den i 2019 også. Ingris-resultatene for 2019 viser en framgang i daglig tilvekst på 19 gram til 1051 gram. I femårsperioden 2015 – 2019 har gjennomsnittlig tilvekst økt fra 980 gram til 1051 gram per dag . Denne forbedringen på 71 gram høyere daglig tilvekst gjør at grisen blir slakteferdig hele 10 dager tidligere nå enn for fem år siden.

Når vi deler inn besetningene etter daglig tilvekst ser vi at det er store forskjeller. Den beste fjerdedelen av besetningene har en daglig tilvekst på 1153 gram, og ligger med dette nær 100 gram høyere tilvekst per dag enn gjennomsnittet. Nå skiller det nesten 200 gram i daglig tilvekst mellom den beste og den dårligste tredjedelen av besetningene. Med slike forskjeller snakker vi om nær to uker lenger framfôringstid hos den dårligste tredjeparten enn hos den beste tredjedelenBlant de 10 beste besetningene med slakteris er det flere som har godt over 1200 gram i daglig tilvekst. 

Stabil fôrutnyttelse
Fôrforbruket er stabilt på 2,65 FEn per kilo tilvekst i 2018 og 2019. Historisk ser vi at framgangen for fôrutnyttelse er litt stegvis. De fem siste årene er fôrforbruket hos slaktegrisen redusert med 0,07 FEn per kilo tilvekst. Selv om forbedringen i fôrforbruk kommer til syne i relativt små enheter, er det slik at en liten forbedring har ganske stor økonomisk betydning. Dessuten vil denne forbedringen slå mer ut når fôrprisene stiger.

Når vi grupperer slaktegrisbesetningene etter fôrutnyttelse, har den beste fjerdedelen av besetningene et fôr­forbruk på 2,42 FEn per kilo tilvekst. Denne beste fjerdeparten har dermed et fôrforbruk som er 0,23 FEn lavere per kilo tilvekst enn gjennomsnittet.  Den dårligste tredjedelen av besetningene har lang høyere fôrforbruk med 2,83 FEn per kilo tilvekst. De 10 beste besetningene har et fôrforbruk på 2,32 FEn pr kg tilvekst i gjennomsnitt. 

Redusert dødelighet
Det har vært mye fokus på bedre dyrevelferd og økt overlevelse de siste årene. I Ingris ser vi nå en gledelig nedgang i dødelighet hos slaktegris for fjerde året på rad. Siste året er dødeligheten redusert med 0,1 prosentpoeng til 1,7 prosent. I perioden 2016 til 2019 er dødeligheten gått ned med et halvt prosentpoengI samme perioden er også andelen kasserte griser på slakteriet gått ned.

Høyere kjøttprosent
Fra 2018 til 2019 gjør kjøttprosenten et kraftig hopp på et halvt prosent­poeng til 60,4. Det er flere årsaker til den store økningen i kjøttprosent siste året. Likningen for beregning av kjøttprosent hos slakteriene ble justert sommeren 2019. I avlsarbeidet er det i de senere årene lagt stor vekt på høyere daglig tilvekst, økt muskeldybde og redusert ryggspekk hos duroc som er far til hovedtyngden av slaktegrisen. Fôrbransjen er også flinke til å tilby et fôr som er tilpasset en rasktvoksende slaktegris.

Best resultater med SPF
Mange svineprodusenter vurderer å sanere for å gå over til SPF helsestatus. SPF er den høyeste helsestatusen hos norske svinebesetninger. Disse besetninger er frie for flere spesifikke smittestoffer, blant annet APP, som kan gi store utfordringer hos slaktegris. I 2019 har en fjerdedel av slaktegrisene i Ingris SPF-status. Når vi sammenlikner resultatene hos besetninger med SPF og konvensjonell helsestatus er det ganske store forskjeller i favør SPF. I gjennomsnitt har slaktegrisen i SPF-besetningene 85 gram høyere daglig tilvekst og 0,10 lavere fôrforbruk enn de med konvensjonell helsestatus. SPF-besetningene har i snitt 1101 gram i daglig tilvekst og den beste fjerdedelen av dem ligger på 1187 gram.

Forskjeller i daglig tilvekst gir seg utslag i antall fôrdager i de ulike gruppene. Alle SPF-besetninger har i gjennomsnitt 79 fôrdager, og den beste fjerdedelen av dem har 72 dager. Besetninger med konvensjonell helse har i gjennomsnitt 83 fôrdager. Fôrforbruket hos SPF slaktegris er i gjennomsnitt 2,56 FEn per kilo tilvekst, og hos den beste fjerdeparten av disse rangert etter daglig tilvekst er det 2,46 FEn. Både andel døde og kasserte ligger 0,1 prosentpoeng lavere i SPF-besetninger enn konvensjonelle slaktegrisbesetninger.