Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Kortere spredetid øker lagerbehovet

Krav om kortere spredetid som følge av forbud mot høstspredning kan få store konsekvenser. Store områder får økt behov for økt gjødsellagring, både i korn- og grasdistrikter.


Bilde: Slik har en svineprodusent i Årdal i Ryfylke løst problemet med overdekning, først og fremst for å hindre for mye regnvann i gjødselkummen.

For korndyrkere som ikke kan så høstkorn vil et forslag til forbud mot høstspredning føre til at lagerkapasiteten må utvides til kanskje minst et år. Husdyrbønder i områder hvor du kan regne med to grasavlinger vil kunne bety at en trenger kanskje 10 måneders lagringskapasitet. Forslaget fra direktoratene er at bruken av mineralgjødsel skal reguleres etter gjødselforskriften på lik linje med andre gjødselvarer. Husdyrgjødsel og mineralgjødsel skal sees i sammenheng.

Tak eller dekke
I forslagen til nytt direktiv heter det at lager for flytende svinegjødsel, biorest og urin skal ha tak eller annet dekke som begrenser fordamping til luft. I dag er det som kjent tillatt å spre husdyrgjødsel i perioden 15. februar til 1. november. Men forslaget nå er å innskrenke spredeperioden til 1. mars – 1. september.

Kravet er at det må høstes eller etableres plantevekst etter siste spredning. Spredning av organiske gjødselvarer foreslås tillatt i perioden 2. – 15. september i forbindelse med såing av høstkorn eller andre vekster som skal etablere plantevekst før innvintring.

Ikke krav til metode
Det stilles ikke krav til spredemetode. Forslaget er at det regionale miljøprogrammet skal brukes for å stimulere til stripespredning. 

Gjødseldyrenhet
Hittil har ei ku dannet utgangspunktet for én gjødseldyrenhet (GDE). For slaktegris har dette vært 18 dyr per GDE, men i praksis 20 slaktegriser, fordi de fleste bruker fytase i fôret. Etter den nye forskriften foreslås det å beregne 30 slaktegriser per gjødseldyrenhet. Dagens krav er fire dekar per gjødseldyrenhet. Det er uklart hva som kommer i regjeringens høringsutkast, men i forslagene fra direktoratene vurderes økninger fra fem til sju dekar per gjødseldyrenhet.

Fylkesmannen i Rogaland har beregnet at husdyrprodusentene i fylket vil mangle vel 108 000 dekar spredeareal ved krav om fem dekar per gjødseldyrenhet. Økes kravet til seks dekar mangler husdyrbøndene i fylket  drøyt 263 000 dekar spredeareal.

Økte kostnader
I tillegg til økte kostnader til utvidelse av gjødsellagre og med tak, vil det også være andre kostnadsøkninger som bør tas med når forslagene skal vurderes. Strammere arealkrav vil bety merarbeid for bonden, økte transportkostnader og økte CO2-utslipp knytta til transport. Konsekvensene av dette er ikke grundig vurdert i forslaget til nye gjødselforskrifter. Det samme gjelder faren for at enkelte kan komme til å bli påført avlingsreduksjoner som følge av begrensninger i bruk av mineralgjødsel som følge av at normene for husdyrgjødsel strammes inn.