Publisert: 12.10.2022 Oppdatert: 12.10.2022

Stikkord:

Helgeland satser på biogass

På Helgeland står 53 gårdbrukere i spissen for satsing på biogass. Sømna Biogass vil få en produksjon på 70 GWh, og er basert på husdyrgjødsel og fiskeavfall. 


Bildet: Kristian Warholm er daglig leder i Sømna Biogass. Han vil bygge et biogassanlegg på bondens og jordas premisser. Her sammen med styreleder, storfebonde og sivilagronom, Stein Åge Reppe Karlsen. (Foto: Magnus Sørlie.)

 

 

På Helgeland land har 53 gårdbrukere dannet et samvirkeforetak. Sammen med fiskeoppdrettselskapet Sinkeberg Hansen pluss Helgelandskraft og Gasnor, skal de opprette selskapet Sømna biogass. Her skal samvirkeselskapet ha negativ eierkontroll med 34 prosent av aksjene. Det betyr at gårdene som er med i dette blir basis for selskapet. Sømna Biogass tenker å investere 300 millioner i biogassproduksjon. De har søkt Enova om støtte, men også denne søknaden ble nylig avist. (se sak Jæren Biogass). 

Søker på nytt
– Vi søker på nytt og har veldig stor tro på prosjektet vårt, forteller Kristian Warholm, daglig leder i Sømna Biogass. Det er husdyrgjødsel (ca. 80%) pluss fiskeslam og dødfiskensilasje som vil være basis for produksjonen. Matavfall er ikke med dels p.g.a av utfordringer med mikroplast. 

– Vi har veldig fokus på å få til en biogjødsel som er best mulig for bonden og jorda. Det er også fokus på å bruke gjødsla mest mulig fersk. Det gir mer energi inn i produksjon. I første omgang tror vi at de som mottar biorest vil kunne spare 50 prosent av kunstgjødsla. På lenger sikt kanskje 100 prosent. Da kan vi eventuelt få en heløkologisk produksjon på Sømna, sier Warholm. Selskapet har planer om å lage to typer biogjødsel, der gårdene som har høyt fosforinnhold i jorda kan få en biorest med mindre fosfor.

Kan tjene 170 000 kr
Foreløpige beregninger viser at et biogassanlegg på Sømna kan spare de 53 gårdbrukerne i snitt for 170 000 kr i året forutsatt prisene som var på mineralgjødsel i vinter. Biorest vil ha en langt ­bedre nitrogenvirkning enn husdyrgjødsel, pluss at en får tilført næring gjennom fiskeslam. Noe av besparelsen er også mindre behov for kalking, mer økonomisk gjødselspredning (slepeslanger i stedet for vogner), og at en slipper ugras i biorest. Det skal i forbindelse med biogassanlegget bygges 22 lagre for biorest, strategisk plassert slik at maks avstand til der det spres er to kilometer. 

Løfter hele landbruket
– Dette prosjektet vil løfte hele landbruket i området, og samtidig bidra til mer bærekraftig fiskeoppdrett på Helgeland, sier Kristian Warholm. 

– Økonomi er selvsagt en viktig drivkraft i prosjektet, men vi har mest fokus på alle de andre fordelene som bærekraft, klimanytte, ren energi og miljøfordeler, sier Warholm. Sømna biogass har for øvrig fått henvendelser fra hele landet. 

– Det er mange som ønsker å vite mer om vår måte å organisere det hele på. Det som kan bli feil flere steder er at en ikke tar utgangspunkt i landbruket og jorda sine behov. Da kan en ende opp med en biorest som ikke er spesielt godt egent for å bli en naturlig del av kretsløpet, sier Warholm. Han har brukt mye tid på å sette seg inn i biogassanlegg både i Norge og utlandet. Og her i landet fremhever han hva de har fått til hos Greve Biogass i Vestfold.