Publisert: 18.01.2018 Oppdatert: 01.02.2018

Fortsatt markedsutfordringer for gris

Totalmarked kjøtt og egg har nettopp revidert markedsprognosen for 2018. Denne viser 1700 tonn svinekjøtt for mye, 800 tonn mindre enn hva forrige prognose viste. Det forutsettes at produsentene reduserer slaktevektene noe.


Endringene i prognosen på 800 tonn skyldes først og fremst lavere tilførsler. En forventning om lavere slaktevekter, knyttet til justering av topp-pris, sammen med færre solgte sæddoser på slutten av 2017 gir om lag 1 900 tonn lavere tilførsler enn sist prognosert. Engrossalget er imidlertid også nedjustert med vel 1 000 tonn.

Bak prognosen for 2018 ligger vel 1 % nedgang i antall bedekninger og 2 % effektivitetsøkning. Dette gir 1,3 % flere slaktegris, – og med noe lavere slaktevekt øker produksjonen med 0,4 %. Engrossalget forventes å øke med 0,6 %, etter uendret prisnivå (70 øre under dagens målpris).

Importen er forutsatt å bli på 1500 tonn, – som stammer fra 750 tonn spekkimport, 150 tonn av WTO-kvota (kvota 1.381 tonn) og 600 tonn fra EU-kvota.

2018 (jan.’18) Produksjon Import Salg Diff
Tonn % endr. Tonn Tonn % endr. Tonn
Svin 137400 0 1500 137200 1 1700
Storfe 85300 1 7570 101400 ÷1 ÷8600
Sau/lam 25800 ÷4 1006 25600 ÷7 1200

Dersom markedsprognosen fordeles ut over året 2018, ser vi at overskuddet i 1. tertial forventes å bli på 1863 tonn. I 2. tertial forventes det 607 tonn for mye, mens i det siste tertialet er en underdekning på 739 tonn. Det viser helt klart nødvendigheten av reguleringslageret og balansering gjennom året.

Dersom vi ser på resultatet av fjorårets markedssituasjon, så startet fjoråret med et reguleringslager på 824 tonn svinekjøtt og en markedsprognose som forventet et overskudd på 2000 tonn i 2017. Både salget og produksjonen av svinekjøtt forble uendret i 2017, og markedsoverskuddet i 2017 ble på 2028 tonn. Hele WTO-kvoten (1868 tonn) ble eksportert, mens det ble importert i alt 1481 tonn svinekjøtt. Av dette var 754 tonn spekk mens 727 tonn var importkvote. Det ble ikke åpnet for ribbeimportert mot slutten av året. Ved årets slutt satt vi igjen med et reguleringslager på 984 tonn ved nyttår. Markedsoverskuddet kostet svineprodusentene redusert økonomi i form av økt omsetningsavgift (150 øre/kg i samlet trekk hele året) og redusert engros-pris (ca. 60 øre/kg).