Publisert: 29.05.2020 Oppdatert: 29.05.2020

Stikkord:

Ingris 2019

25 prosent flere smågriser registreres

Det er fortsatt for få besetninger som registrerer smågris i tilvekstdelen av Ingris. Men i 2019 økte antall gris med  tilvekstregistreringer med 25 prosent. Dødeligheten faller i smågrisperioden, og mange oppnår svært god tilvekst og lavt fôrforbruk.


Solveig Kongsrud, Norsvin 

Figurer og tabeller for denne artikkelen finner du i bladet Svin nr. 4-2020.

 

I Norge er det liten tradisjon for å registrere tilvekst, fôrforbruk og dødelighet hos avvent smågris og slaktegris, slik at oppslutningen om Ingris for disse dyregruppene er for lav. I 2019 er det en stor og gledelig økning i antall griser med registreringer for smågris på hele 25 prosent. Når vi får flere ­griser bak smågristallene gir disse et bedre og bedre bilde av produksjonsresultatene.

Dødeligheten går ned
Lav dødelighet er viktig både for dyrevelferd og økonomi. I 2019 går dødeligheten i smågrisperioden ned 0,2 prosentpoeng til 1,1 i gjennomsnitt. Det er stor forskjell i dødelighet mellom grupper av besetninger. Den beste fjerdedelen har bare 0,6 prosent dødelighet, mens den dårligste tredjedelen taper 1,7 prosent av smågrisene sine.

 

Det er fortsatt for få som registrerer smågriser i tilvekstdelen av Ingris. Men i fjor gikk andelen merkbart opp. Bildet er fra Mære videregående skole [Foto: Øystein Moen]

God tilvekst
Vekt ved innsetting i smågrisdelen, som er det samme som vekt ved avvenning, er i gjennomsnitt 10,6 kg, og er med dette 100 gram lavere enn året før. Vekt ved avsluttet smågrisperiode er i 2019 32,1 kg i gjennomsnitt. Avslutningsvekta er dermed 0,6 kilo lavere enn året før.

Gjennomsnittlig daglig tilvekst hos smågris i 2019 er 585 gram, noe som er 10 gram lavere enn året før. Daglig tilvekst påvirkes av både vekt inn og ut. Lavere vekt ved avgang vil sannsynligvis påvirke daglig tilvekst negativt, da tilveksten hos smågrisene normalt er høy i slutten av smågrisperioden. Når besetningene deles inn i grupper etter daglig tilvekst er det store forskjeller. Den beste 25-prosenten av besetningene med smågris har 654 gram tilvekst per dag, mens den dårligste tredjedelen har 497 gram daglig tilvekst. Denne forskjellen er så stor at de de dårligste besetningene må ha sju dager lengere framfôringstid for å få smågrisene klare til salg eller overflytting til slaktegris. I de aller beste besetningene vokser smågrisene 650 – 700 gram per dag.

Fôrutnyttelsen påvirker økonomien
I 2019 er gjennomsnittlig fôrforbruk hos smågris 1,73 FEn per kilo tilvekst. Også for fôrutnyttelse er det stor variasjon mellom besetningene. Den beste fjerdedelen av besetningene rangert etter daglig tilvekst har et gjennomsnitt på 1,62 FEn per kilo tilvekst, mens den dårligste tredjedelen har et fôrforbruk på 1,79 FEn per kilo tilvekst. Flere av de aller beste besetningene har en fôrutnyttelse rundt 1,50 FEn per kilo tilvekst.

God fôrutnyttelse er avgjørende for å oppnå god økonomi i svineproduksjonen, og fôrforbruket hos smågrisen er en ikke ubetydelig del av dette. Vi lager et eksempel der forskjellen i fôrforbruk er 0,17 FEn per kilo tilvekst, ­tilsvarende det som er beskrevet for gode og dårlige grupper over. Smågrisene vokser i snitt 21,5 kg i løpet av smågrisperioden, og da utgjør denne forskjellen i fôrforbruk totalt 3,7 FEn eller ca. 3,3 kg fôr. Dersom fôrprisen er kr 5 per kilo utgjør dette kr 16,5 i økte fôrkostnader per gris hos den dårligste tredjedelen sammenlignet med den beste fjerdedelen. Produseres det 2000 smågriser blir kostnadsforskjellen kr 33 000, og ved 4500 smågriser blir det ca. kr 75 000. Det kan med andre ord lønne seg å følge godt med på smågrisresultatene.

SPF gir gode resultater
Besetninger med helsestatus SPF har betydelig bedre resultater for smågrisene enn de med konvensjonell helsestatus. Gjennomsnittlig daglig tilvekst hos de med konvensjonell helse er 557 gram, og hos SPF-besetningene er den 628 gram. Fôrforbruket er i snitt 1,76 FEn per kilo tilvekst hos konvensjonelle besetninger og 1,63 FEn hos de med SPF-status. Dødeligheten i smågrisperioden er 1,4 prosent hos de konvensjonelle og bare 0,5 prosent hos de med SPF.