Publisert: 11.02.2020 Oppdatert: 11.02.2020

Stikkord:

Vurderer forbud mot utegris

Et forbud mot utegris i ­vill­svinområder vurderes av ­Mattilsynet og Miljødirekto­ratet. Også regulering av bruk av rotemateriale og fôrmidler til tamsvin fra villsvinområder vurderes.


Nr.1 – 2020

 

Det går fram av handlingsplanen som nå er oversendt departementene. Det er Miljødirektoratet og Mattilsynet som har utarbeidet rapporten (rapport M 1506) «Handlingsplan mot villsvin 2020 – 2024». Denne planen er nå oversendt Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Fra punkt 5.3.2 i denne planen sakser vi dette om kontakt og smitteover­føring mellom villsvin og tamme griser;

«Flere land har innført tiltak for å redusere risikoen for smitteoverføring fra villsvin til tamsvin. Mest aktuelt er forbud mot hold av tamsvin utendørs i områder med villsvin, eventuelt med unntak der det er forsvarlig avsperring/dobbelt gjerde som hindrer kontakt mellom dyrene.

En forskriftsfesting av at svin i områder med villsvin enten skal holdes innendørs eller holdes inngjerdet på en slik måte at de ikke kan komme i kontakt mede villsvin, kan etableres som en sone som omfatter områder hvor det er vanlig å observere villsvin. Dette kan enten gjøres som forskrift som hjemles i matlovens § 19 tredje ledd, som en ny bestemmelse i dyrehelseforskriften eller i forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest. Det må vurderes om det er dyreeier som skal bære kostnadene for et slikt tiltak, eller om det skal være mulig å få støtte til dette, f.eks. over jordbruksavtalen. Ved utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom vil et slikt tiltak innføres umiddelbart i en sone rundt utbruddet som et ledd i bekjempelsen.

Eventuelle krav til slik inngjerding av innmark, for skjerming mot tilstede­værende villsvin, må beskrives nærmere da det må identifiseres hvilke villsvin­relaterte observasjoner som skal utløse et slikt behov for sikring og mulighet for å søke tilskudd.

Regulering av muligheten til å bruke fôrmidler og rotemateriale til tamsvin som er høstet i områder med villsvin kan også være aktuelt, men vil på nåværende tidspunkt være umulig å kvantifisere behovet for, og kostnaden forbundet med dette, da det vil avhenge av utbredelsen av villsvin, sykdomsforekomst i villsvinpopulasjonen, og smitterisikoen for de enkelte sykdommene via slike fôrvarer og rote­materialer. Dette vil imidlertid være et meget aktuelt tiltak ved utbrudd av afrikansk svinepest i villsvinpopulasjonen».