Publisert: 02.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Visjon om økt bærekraft og verdiskaping

Hva er visjonen til regjeringen i den nye landbruksmeldingen?  Dette spørsmålet ble reist etter at landbruksministeren holdt sitt innlegg om landbruksmeldingen på konferansen Mat og Landbruk. 


Visjon om økt bærekraft og verdiskaping

Hva er visjonen til regjeringen i den nye landbruksmeldingen?  Dette spørsmålet ble reist etter at landbruksministeren holdt sitt innlegg om landbruksmeldingen på konferansen Mat og Landbruk. 

Det var et godt spørsmål som ministeren hadde problemer med å svare på, da landbruksmeldingens målsetting er kun kostnadseffektivitet. Stortingets visjon om en bærekraftig økt matproduksjon der en tar hele landet i bruk er tydeligvis blitt forlatt i den nye meldingen.  Det blir også hevdet fra statsråden at landbruket er mer eller mindre i stillstand, og at stillstand er lik tilbakegang. 

Dette står i sterk kontrast til det som ble presentert av innovasjoner, prosjekter og resultater på konferansen. Alle de store aktørene i landbruksfamilien med Nortura, Felleskjøpet og Tine i spissen kan vise til økt fokus og økt satsing på innovasjon med svært gode resultater de siste årene. For Norsvin er dette en gledelig utvikling, da forståelsen for økt satsing på innovasjon har økt blant viktige beslutningstakere.

I Norsvin arbeides det nå med ny strategi og utviklingsplan 2018→ som skal vedtas til høsten.  I de siste årene er en rekke strategiske tiltak blitt initiert. Flere av disse vil ligge til grunn for arbeidet med å utvikle en klar visjon med mål om å utvikle ei framtidsrettet næring med vekt på bærekraft, produksjon i hele landet og økt verdiskaping.  

Ett av de strategiske tiltak som er blitt initiert er knyttet til svinehelse. Vi har allerede helsestatus på gris i verdenstoppen grunnet forhold som blant annet har med struktur å gjøre, spredt produksjon og lavt smittepress. Vi er fri for de alvorligste svinesjukdommene, og har rekordlavt forbruk av antibiotika i produksjonen vår. Ambisjonen er å redusere antibiotika forbruket ytterligere,  samt sanere bort APP lungesjuke. 

For å lykkes med  dette er Norsvins visjon at norsk svineproduksjon på sikt skal produseres på SPF (Specific Pathogen Free) gris. Gevinsten vil være økt bærekraft og konkurransekraft med bedre dyrevelferd, økt fôreffektivitet, bedre tilvekst, mindre medisinbruk, samt økt motivasjon for generelt smitteforebyggende tiltak.  I tillegg vil Norge framstå som en «grønn lunge» med friskt avlsmateriale for salg til hele verden. 

Et annet strategisk tiltak er visjonen om gris på 100 prosent norske fôrråvarer. En hårete visjon som handler om å angi en retning hvor nasjonale og globale utfordringer tas på alvor. Det er også en visjon som viderefører norsk svineproduksjons bærekraftige utvikling de siste 50 årene. Bakgrunnen for denne visjonen er de globale utfordringene for å få økt og bærekraftig matproduksjon med minst mulig klimaavtrykk.  I dette bildet må vi øke sjølforsyningsgraden vår. Den norske andelen av råvarer i dagens fôrseddel er på nærmere 80 prosent. Det betyr at vi har et godt utgangspunkt for å lykkes med visjonen vår, en visjon som skal bidra til et positivt omdømme for norsk svineproduksjon og norsk landbruk.

I tillegg til visjonene som er nevnt ovenfor, vil ambisjoner for Norsvins kjernevirksomhet bli førende for ytterligere økt verdiskaping og økt konkurransekraft for norsk svineproduksjon framover.   

Olav Eik-Nes