Publisert: 08.03.2022 Oppdatert: 08.03.2022

Stikkord:

Vil skjerpe dyrevelferden

EU-parlamentet ber EU-kommisjonen utarbeide forslag ­til strengere regelverk for transport av dyr i tråd med svært omfattende og detaljerte anbefalinger.


 

EUs parlament har diskutert sluttrapporten fra EU-parlamentets midlertidige komité for beskyttelse av dyr under transport. Det rapporterer matråd ved den norske delegasjonen i Brüssel, Stein Ivar Ormsettrø. 

Parlamentskomitéen for beskyttelse av dyr under transport konkluderte i sin rapport med at bestemmelsene i eksisterende transportregelverk ofte ikke blir overholdt. Dyr som er uegnet til transport blir likevel transportert, og transportmidlene er ikke alltid egnet. Det gjennomføres transport under ekstreme temperaturer, med for lange kjøretider, for lav takhøyde i transportrommet, og svikt i forsyningen av vann og fôr. EU-landene fører også lite tilsyn med dyretransporten.

Videopptak
Politikerne i EU mener at det er behov for bedre felles regelverk og  bestemmelser om tilsyn og sanksjoner. De foreslår blant annet videoopptak under lasting og lossing, og forbud mot transport når temperaturen er utenfor intervallet 5-30 grader celcius. De ber også om innføring av temperatur-, fuktighets- og ammoniakkregistreringsenheter i transportrommene, og ønsker at Kommisjonen fastsetter reisetidsbegrensninger for alle dyrearter der det også tas hensyn til alderen på dyra. Videre foreslås det forbud mot transport av ikke avvente dyr under 35 dager, som fortsatt får melk. De skriver også at transport av ikke avvente dyr over 35 dager, kun bør tillates i tilfeller hvis reisen er under to timer.

Egen handlingsplan
De foreslår videre å be Kommisjonen utarbeide en handlingsplan innen 2023, for å støtte overgangen til et system som favoriserer transport av sæd eller embryo framfor avlsdyr, og slakting av dyr på nærliggende slakterier. Det er bedre å transportere kjøtt og slakteskrotter over lengre avstander til konsumentene. Slakteristrukturen bør endres slik at lange transporter av slaktedyr reduseres vesentlig. Det er bra, ikke bare for dyrevelferden, men også for å redusere spredning av smittsomme sjukdommer og redusert utslipp av klimagasser.

Under debatten i Parlamentet mente enkelte grupper at anbefalingene fra komitéen var for omfattende, og at man i større grad må ta hensyn til arbeidsplassene og økonomien i næringen. Andre mente at tiltakene burde vært strengere, og i enda større grad legge til rette for minst mulig transport av levende dyr, for å sikre best mulig dyrevelferd.

Ikke over åtte timer
Parlamentet vedtok å fraråde transport av ikke avvente dyr og forbyr transport av kalver som er mindre enn 28 dager, med mindre transporten av kalver er kortere enn 50 km og gjøres av bonden.

Slaktedyr skal generelt ikke transporteres mer enn åtte timer. Drektige dyr skal ikke transporteres lenger enn fire timer den siste tredjedel av drektighetstiden, og gamle dyr som skal utrangeres skal kun transporteres til nærmeste slakteri.

Parlamentet foreslo å stimulere til etablering av mobile slakterier og gårdsslakterier, noe som vil bidra til å redusere antallet stressende reiser til slakteriet. Det samme vil man kunne oppnå ved å endre til driftsformer hvor man i større grad har dyrene i hele levetiden. Økonomiske insentiver bør benyttes til å oppnå dette og beholde bosettingen i distriktene.

Nye regler i 2023
Kommisjonen vil nå gi svar på anbefalingene fra parlamentet. Kommisjonen har mottatt hele 49 000 innspill i sin offentlige høring om nytt dyrevelferdsregelverk. Den vil i tillegg innhente et stort antall vitenskapelige vurderinger som grunnlag for sitt forslag til nytt regelverk, som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023, rapporterer matråd Stein Ivar Ormsettrø.