Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 12.02.2020

Stikkord:

Vil ikke ha villsvin i Norge

Norsvin mener at spredningen av villsvin og afrikansk svinepest er alvorlig. I stedet for en handlingsplan burde det ha blitt lagd en bekjempelsesplan for villsvin.


Nr. 1 – 2020

 

Av Olav Eik-Nes, adm.dir. Norsvin SA

Også Den norske veterinærforening har tatt til orde for dette. Motargumentene mot dette er at det vil være umulig, da omfanget av villsvin er for stort. Innvandringen av villsvin over grensen fra Sverige blir for krevende å håndtere. Norsvin mener at det er mulig, hvis viljen er til stede.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet, utarbeidet en Handlingsplan mot villsvin. I oppdragspapirene skriver departementene: «Som utgangspunkt for handlingsplanen skal det legges til grunn et hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt ut over et minst mulig område».

Norsvin mener imidlertid at planen minner mer om en forvaltningsplan for villsvin. Norsvin har hele tiden ment at målet med planen må være:
• Ingen ynglende suggegrupper av villsvin i Norge.
• Alle streifdyr tas ut på bakgrunn av aktiv overvåkning.

Dette er det eneste som etter Norsvins mening vil oppfylle departementenes hovedmål. Derfor har Norsvin spilt inn til arbeidsgruppen gjentatte ganger mens planen har vært under utarbeidelse. Hvordan dette skal skje og hvem som skal stå for effektueringen har Norsvin ingen store meninger om. Planens store svakhet er at den ikke inneholder noen konkrete målbare målsetninger. Dette er i tillegg en plan som det vil ta lang tid å effektuere da flere tiltak i ­planen er uklare, og andre vil kreve ­forskriftsendringer, forskriftsendringer som det vil ta tid å få på plass.

Et av de viktigste tiltakene for å hindre Afrikansk svinepest å komme til Norge er å fjerne villsvinene. I alle europeiske land er det villsvin og utegående griser som har vært innfallsporten for denne dramatiske og alvorlige svinesykdommen. Handlingsplanen svarer ikke til forventningene Norsvin har om å forebygge sykdom. I over 10 år har Norsvin uttrykt bekymring over innvandring av villsvin over svenskegrensen.

Planen tar ikke norsk svineproduksjon og norske svineprodusenter på alvor, og det spilles «rulett» med norsk svinehelse og dyrevelferd. En svinehelse som globalt har satt Norge på kartet som en «grønn lunge» for produksjon av sunt svinekjøtt der mattrygghet og bærekraft er viktige bærebjelker. En grønn lunge som vil gi store mulig­heter for eksport av både svinekjøtt og genetikk.

Norsvin mener derfor at den manglende handlekraft som Miljødirekto­ratet og Mattilsynet viser i handlingsplanen må tas opp på politisk nivå. Norsvin forventer at det der vises mot og handlekraft til å gå for en bekjempelsesplan for å redusere den største trusselen som norsk svineproduksjon og norsk landbruk er utsatt for.