Publisert: 04.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vil ha kompetansebevis ved dyrekjøring over 50 kilometer

Det er ikke helt enkelt å bli klok på regler og krav til transport av livdyr. Nasjonale regler er ikke tilpasset EU-kravene, og derfor opereres det i øyeblikket med forskjellige grenser for hvor langt du kan kjøre dyr uten kompetansekrav.


Vil ha kompetansebevis ved dyrekjøring over 50 kilometer

Det er ikke helt enkelt å bli klok på regler og krav til transport av livdyr. Nasjonale regler er ikke tilpasset EU-kravene, og derfor opereres det i øyeblikket med forskjellige grenser for hvor langt du kan kjøre dyr uten kompetansekrav.

 

– Ja, jeg forstår at det kan virke litt uklart hva som gjelder av regler på området. Det har vært litt vanskeligere enn vi trodde å revidere det nasjonale regelverket. Vi arbeider for å få på plass et nasjonalt regelverk som åpner for 50 kilometers grense for krav om kompetansebevis ved transport av livdyr (produksjonsdyr). Samtidig er det klart at vi som en del av EØS-avtalen også omfattes av  transportforordningen i EU som kom på plass i januar i 2007, sier seniorrådgiver Stein Fiskum ved Mattilsynets regelverksavdeling ved hovedkontoret til Svin.

I EU-forordningen stilles det krav til kompetansebevis ved transport av dyr på avstander ut over 65 kilometer. Men i forslagene til revidert regelverk i Norge ønsker norske myndigheter å samle seg om 50 kilometer som grense for å kunne transportere uten kurs og kompetansebevis.

Seniorrådgiver Hege B. Bysheim ved Mattilsynets seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell sier at en ønsker å samle seg om femmilsgrensa for å unngå at det opereres med ulike grenser i Norge. Men hun erkjenner at det i dag rent formelt er adgang til å kjøre livdyr over avstander på inntil 65 kilometer uten kompetansebevis.

– Vi synes likevel det er fornuftig å si at grensa går ved 50 kilometer. For det er den grensa  myndighetene vil gå for i revisjonen av det nasjonale regelverket. Det er adgang til å ha strengere nasjonale bestemmelser på dette området, sier Bysheim.

– Hvem fører feltmessig kontroll med at reglene praktiseres riktig?

– Det er Statens vegvesen som godkjenner transportmidler for reiser inntil åtte timer i Norge. Transportmidler som benyttes til næringsmessig transport på reiser over åtte timer skal godkjennes av Mattilsynet. Ut over dette er det Mattilsynets ansvar å føre tilsyn med levende dyr. I praksis varierer det hvordan dette løses feltmessig, men vi samarbeider med vegmyndighetene om kontroller. I praksis skjer imidlertid det meste av tilsynet med transport av levende dyr i forbindelse med transport av levende slaktedyr inn til slakteriet. Tilsynet gjennomføres da som oftest ved ankomst til slakteriet, sier Hege B. Bysheim.

For øvrig ventes det ingen store endringer når de nye nasjonale reglene etter hvert faller på plass. For å gjøre bildet enda litt mer komplisert, så jobber også EU nå med revisjon av sine transportforordninger. Stein Fiskum i Mattilsynet utelukker derfor ikke at det kan komme mindre endringer når det gjelder transporttid og krav til areal på bilene.

I dag diskuterer EU blant annet regelen om maksimum åtte timers transporttid for slaktedyr. Det er ingen hemmelighet at det er litt mer liberale holdninger til dyretransport i sørlige EU-land enn nordlige.

Transport av gris 

Mye av livdyrsalget og livdyrtransporten av gris skjer direkte mellom selger og kjøper. Av sjukdoms-messige grunner har for eksempel Norsvin oppfordret til å gjennomføre slik transport med egne transportmidler. Risikoen for overføring av sjukdommer er vesentlig mindre sammenliknet med å bruke profesjonelle transportører.I dag finnes det vel 40 foredlingsbesetninger og om lag 85 aktive formeringsbesetninger. Hver foredlingsbesetning er tilknyttet fra én til fire formeringsbesetninger, og det foregår regelmessig transport av avlsdyr mellom disse øverste trinnene i avlspyramiden. Denne transporten skjer nesten utelukkende av produsentene selv, og noen steder vil det nok være vanskelig å overholde kravet om 65 kilometers transportgrense, for eksempel i Nord-Norge, men også andre steder.Mye transport av smågris går også direkte fra smågrisprodusent til smågris- eller kombinert-produsenter og rene slaktegrisbesetninger, sjøl om en større del av denne transporten trolig utføres av profesjonelle transportører enn hva som er tilfellet når det gjelder besetningene øverst i avlspyramiden.Konsekvensene av å kreve dyretransportkurs for alle som frakter dyr over 65 kilometer kan derfor bli ganske omfattende for mange svineprodusenter.