Publisert: 25.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Viktig dom for bruk av medisiner

– Vi tar dommen til etterretning. Hvis dommen blir anket, er det egentlig greit med en rettslig belysning av viktige prinsippspørsmål i veterinærmedisinen. Hvis saken går helt til topps kan den skape presedens på viktige områder.

 


- Viktig dom for bruk av medisiner

– Vi tar dommen til etterretning. Hvis dommen blir anket, er det egentlig greit med en rettslig belysning av viktige prinsippspørsmål i veterinærmedisinen. Hvis saken går helt til topps kan den skape presedens på viktige områder.

 

Det sier direktør Kristina Landsverk i Mattilsynet til Svin. Hun erkjenner at det kan være et komplisert regelverk veterinærene må forholde seg til, men det fritar dem ikke fra plikten til å sette seg inn i det og ta ansvar for egen praksis. – Vi betviler ikke at Freddie Helgesen er en dyktig veterinær, men reglene må følges. Mattrygghet og sikkerhet for ryddig medisinbruk er avgjørende for den alminnelige forbrukers tillit til norske husdyrprodukter. Vårt ansvar er å føre tilsyn med at samfunnets lover og regler på dette området blir fulgt i praksis, sier hun.

 

Alle må ta ansvar for egen praksis

 

– Men Helgesen er antakelig ikke den eneste veterinæren i Norge som bevisst eller ubevisst har gjort feil?- Det er nok riktig. Vi kan ikke se bort fra at også andre kan ha forbrutt seg mot regelverket i større eller mindre grad. Men at andre gjør feil fritar ikke en selv fra å gjøre det. Dette blir derfor ikke et holdbart argument, og det har da også retten sagt seg enig i. Vi må huske på at den praksisen som er avdekket har hatt et betydelig omfang. Vi snakker om en oppegående og flink veterinær som har drevet stor praksis. Det svekker ikke kravet til ryddighet i omgang med reglene. Jeg er glad for at dommen sier at Mattilsynet har lagt ned et grundig arbeid i denne saken. Det har vært viktig for oss å underbygge den grundig. Vi har brukt mye tid på den, og saken har vært vanskelig.

 

Dyrehelseportal 

– Vil Mattilsynet trappe opp det aktive tilsynet av legemiddelbruken i husdyrproduksjonen som følge av denne saken?- Vi skal føre tilsyn med praktiseringen av regelverket. Det dukker stadig opp større eller mindre saker som vi går nærmere inn i. Vi arbeider nå med et elektronisk tilsynssystem som skal fange opp alle medisiner som skrives ut til dyr og fisk, et veterinærmedisinsk register. Det vil gi oss bedre oversikt over totalforbruket, og en ny forskrift om dette kommer 1. juli i sommer. Vi registrer også med glede at parter i jordbruksforhandlingene ønsker støtte til å bygge opp en dyrehelseportal som kan brukes både å sende inn informasjon, og å hente ut informasjon. På sikt er naturligvis målet å få et registreringssystem som går helt ned på besetnings- og dyrenivå. Det vi får i første omgang er rapporter over det som går fra apotekene til veterinærene.

 

Kan få lisensen tilbake

– Kan Freddie Helgesen ha noe håp om å få autorisasjonen sin tilbake?- Fordi dette er den første saken i sitt slag på det veterinærmedisinske området, så har vi dårlige rutiner for håndtering av slike spørsmål. Derfor har vi samarbeidet med Statens Helsetilsyn, og kommer til å legge oss på deres linje. En lege som fratas autorisasjonen kan søke om å få den tilbake, såfremt vedkommende kan dokumentere et system som tilfredsstiller de krav som stilles i regelverket. Også vi vil vurdere om autorisasjonen kan gis tilbake hvis det kommer en slik henvendelse, sier direktør Kristina Landsverk.