Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Stikkord:

Vi tenker mer smittevern nå

Vi tenker mer smittevern når vi bygger grisehus enn før. Innslusing med mulighet for dusj, gjennomtenkt gjødselløsning, pluss gjennomtenkt bruk av utearealer er nå normen.


Svin har spurt May Helen Gryte i ­Fjøssystemer og Vegard Schanche i Gråkjær hva de anbefaler i forhold til smittvern/smittesikring når det bygges nytt grisehus.

Begge anbefaler løsninger med innslusing der det er mulighet for å dusje. Selve løsningen kan imidlertid gjøres på flere ulike måter. Når det gjelder ventilasjon og tak, er det noe ulike vurderinger. Fjøssystemer anbefaler bygg med takventiler og innertak med sandwichelementer.

– Dette gjør reinhold og en eventuell sanering enklere, sier Gryte.

Flere firma på messa Agromek i november i fjor viste nye løsninger for smittevern. Her er Skov ventilasjons enkle insekt­vern. Insekter kan spre sykdommen PRRS over to kilometer, og trolig også afrikansk svinepest.

– Ventilasjon med pustende himling og trebetongplater er fortsatt nesten enerådende i Danmark. Det gir god ventilasjon, rimeligere bygg, og en behagelig dempet lydvirking i fjøset, sier Schanche. Men i Norge tilbyr også de løsning med takventiler. På smale hus tilbyr begge også løsning med veggventiler. Det kan eventuelt kombineres med insektvern (se Agromeknyhet Svin nr. 9/18)

Gjødsel, trafikk og smittevern
Ellers har nye grisehus nå tett dør/vegg mellom utlastningsrom/gang og avdeling med gris.

– Vi prøver også å planlegge mer smittesikre og gjennomtenkte gjødselløsninger, opplyser Gryte. Det vil for eksempel si at gjødsel fra utlastningsareal ikke trekkes under avdelinger i grisehuset. Mer bruk av gjødseltrekk i grisehus i stedet for vakuum (gir mulighet for bruk av mer strø og rotemateriale), betyr også at en tenker noe annerledes i forhold til smittevern. Når det gjelder å få gjødsla ut på jordet og bruk av gjødselentrepenører, er begge opptatt av å bygge gjødselkum et stykke fra fjøset.

– Gjødselentreprenøren kan være en smittekilde, og trafikk med gjødsel bør trekkes unna grisehuset, sier Schanche. Generelt er han opptatt av at vi også tenker uteareal ved bygging av grisehus. Hvor skal kraftfôrbilen kjøre? Hvor skal en inn med grovfôr og strø, og hvor skal slaktebil og gjødselentreprenør kjøre? Og en må selvsagt unngå å få kadaverbilen inn på gården.

Betongvegger, betong­plattformer og pukk
Både Fjøssystemer og Gråkjær anbefaler å bygge grisehus med betong i vegger. På lang sikt er det en fordel med tanke sikring mot smitte gjennom utøy som rotter og mus. En bør heller ikke plante til rundt grisehuset, men ha et åpent, gjerne et steinlagt område langs vegger. Avlsbesetningen til Eli Gjerlaug-Enger og Ole Enger i Stange har akkurat sanert for SPF og samtidig gjort noen byggetiltak. De har støpt betongplattformer foran alle inngangspartier til grisehusene. Det er for å kunne ha et godt reinhold. De har også lagt epoxy på alle gulv i eget grisehus for enklere reinhold. De har lagt pukk rundt alle vegger, samt gjort om fattende tetting for å sikre mot mus og rotter (se artikkel Svin 1/19). Slik sett er det også flere tiltak en kan gjøre med eldre grisehus.

Gode tips for smittesikring

[Kilde: Helsetjenesten for svin/Animalia]

Utlevering av livdyr og slaktedyr

Best smittebeskyttelse i forbindelse med levering av dyr oppnår du ved å følge to hovedprinsipper:

// Egentransport, eller opplasting på eget kjøretøy for levering et annet sted enn like utenfor grisehuset ditt.

// Fast rutine på renhold av transportmidler som har vært i nærkontakt med annet grisemiljø. Vask og desinfiser kjøretøy/ henger etter hver levering.

 

Personinngang

Det er som regel lettere å ha kontroll på smittebeskyttelsen med ett inngangsparti som alle bruker. Personinngangen skal bestå av tre klart avgrensede soner: uren sone, smitteskillet og ren sone.

Uren sone

// Like innenfor inngangsdør.
// Utstyres med knagger til yttertøy. Utesko må settes like foran smitteskillet.
// Kan med fordel utstyres med sluk for å lette renholdet.

Smitteskillet

// Markerer grensen mellom ren og uren sone.
// Må ha fastmontert terskel på minimum 40 cm, slik at smuss ikke kan passere.
// Skotøy skal aldri opp på rista.
// Smitteskillet skal ha tette vegger på hver side.
// Smitteskillet skal ha en hylle som kan nås fra både ren og uren sone.

Ren sone

// Innenfor smitteskillet.
// Utstyres med knagger til overtrekks­tøy.
// Skotøy til bruk i ren sone skal stå like innenfor rista.
// Kan med fordel utstyres med sluk for å lette renhold.
// Inngangspartiet skal være utstyrt med håndvask.
// Inngangspartiet skal alltid være rent og ryddig.

Begrens livdyrhandelen til et minimum

• Begrens livdyrhandel til et minimum.
• Kjøp bare fra godkjente livdyrselgende besetninger.
• Skriv avtale om kjøp med en fast besetning, og sørg for at en helseattest følger hvert dyr for å sikre dokumentasjon av alt livdyrkjøp.
• Dersom du må skifte selgerbesetning, rådfør deg alltid med Helsetjenesteveterinær først.
• Vurder etablering av karantene for innkjøpte dyr.
• Kjøp helst småpurker, alternativt bedekningsklare ungpurker, og plasser dem sammen med de drektige purkene i grisehuset ditt etter endt karan­tenetid.
• Kombinertprodusenter må aldri kjøpe smågris på det åpne marked for oppfôring til slakt.
• Kun smågrisinnkjøp fra den faste livdyrleverandøren kan aksepteres.
• Ikke ta livdyr inn over utlastingsrampen.

 

Andre smitteveier

• Vær oppmerksom på luftsmitte. Hold fugler ute av grisehuset, vekk fra ­fôrsilo og lager for grovfôr/strø.
• Hunder og katter skal holdes ute av grisehuset. Ha gode rutiner for ­gnager- og fluebekjempelse. Avtale med et profesjonelt firma er ofte en fordel.
• Griser bør holdes atskilt fra andre husdyr.
• Holdes flere husdyrslag oppstallet i felles rom, bør samme smittebeskyttelse overholdes.
• Verktøy og annen redskap som har vært i andre grisehus skal være rent og desinfisert før det kan tas inn.
• Unngå å ha felles utstyr med andre svineprodusenter; for eksempel ­drektighetsskanner, vaskerobot og maskiner til gjødselhåndtering. Dersom det likevel gjøres, må alt utstyr vaskes, desinfiseres og hvis mulig pakkes i plast, før bruk hos deg.
• Etter opphold i utlandet bør det gå minst 48 timer, hvorav 24 timer i Norge, før du går inn i norske grisehus. Dette gjelder særlig dersom du har vært i kontakt med husdyrmiljø i utlandet. Foreta alltid grundig kropps- og hårvask først. Bruk aldri samme sko og klær som har vært brukt i utlandet.