Publisert: 15.12.2022 Oppdatert: 10.01.2023

Stikkord:

Vi spiser mest svinekjøtt

Hva slags kjøtt vi spiser har endret seg gjennom flere år. I dag spiser vi mest svin, etterfulgt av storfe og fjørfe. Men forbruket av hvitt kjøtt øker mest.


Svin nr. 9 – 2022. Foto: Matprat.no

 

 

Det kommer fram i Animalias rapport «Kjøttets tilstand». 2021 var fortsatt preget av pandemi, noe som kommer tydelig frem i tallene for grense­handel. I 2021 utgjorde grensehandel kun 0,9 % av det totale kjøttforbruket.

Beregnet reelt forbruk av kjøtt har gått ned de siste årene. Men fra 2020 til 2021 økte forbruket. I 2021 var beregnet reelt forbruk 54,9 kg per person, noe som er en oppgang på 3,1 kg fra 2020. 

Ned inneværende år?
Hva kjøttforbruket vil bli i inneværende år er det for tidlig å si noe sikkert om, men prognosen er at innenlands engrossalg av rødt kjøtt vil gå ned med rundt 6 %, samtidig som grensehandelen forventes å øke vesentlig igjen. Det er knyttet usikkerhet til både innenlandssalget og hvor mye grensehandelen vil øke. Men ifølge administre­rende direktør Tor Arne Ruud i Animalia kan mye tyde på at det totale forbruket av rødt kjøtt vil gå noe ned igjen i 2022.

– Dette er som sagt usikkert, og vi har ingen direkte prognose på kjøttforbruket. Det viktigste budskapet er at vi må se utviklingen over flere år og at mange ulike forhold kan påvirke kjøttforbruket, sier Ruud.

Koronapåvirkning
Utviklingen i kjøttforbruket fra 2020 til 2021 henger trolig sammen med forhold knyttet til koronapandemien som blant annet endret vårt kjøpemønster og våre spisevaner. I tillegg kan produsentenes lagerholdninger skape forskyvninger mellom år som påvirker tallene. Utviklingen i kjøttforbruket må derfor ses over flere år, heter det i rapporten.

– I 2021 var beregnet reelt forbruk av rødt kjøtt 226 292 tonn. Dette tilsvarer 41,8 kg per person. Økningen av rødt kjøtt har vært omtrent 7 kg per person siden 1990. Det meste av dette er økning i forbruket av svin, sier Ruud.

 

Engrosforbruk av kjøtt fordelt på dyreslag

 

1) Anslag. F.o.m. 2009 er anslag for grensehandel gjort med en ny beregningsmodell. Dermed kan ikke tall frem til 2008 sammenliknes direkte med tall f.o.m. 2009.
2) Anslag. Det er brukt 3 ulike beregningsmodeller i løpet av denne tiden; før 2002, fra 2002-2009 og fra 2010 til 2020. Tallene kan derfor ikke sammenliknes direkte.
3) Inkl. tamrein, oppdrettshjort, kanin og hest. 4) Fra og med 2002 uten hode og labb, tidligere år med hode og labb.
* Forløpige tall. Kilde: NIBIO totalkalkyle fra jordbruket.

 

Rødt kjøtt opp fem prosent
Beregninger for kjøttforbruket i 2021 viser at gjennomsnittlig inntak av rødt kjøtt var 802 g per uke. Dette er en økning på ca. 5 % fra året før. Forbruket er over kostrådenes maksanbefaling. Dagens kostråd åpner for inntil 500 g rødt og bearbeidet rødt kjøtt i uken som en del av et sunt og variert kosthold. Dette tilsvarer 700 – 750 gram rå vare 1. I praksis betyr det 2-3 middager og litt kjøttpålegg i uken.

Økningen av hvitt kjøtt har vært omtrent 9 kg per person siden 1990. Forbruket av hvitt kjøtt har med noen unntak økt fra år til år, og fra 2020 til 2021 økte det reelle forbruket med 9,7 %. Totalt var forbruket 11,8 kg per person i 2021. Dagens kostråd gir ingen mengdeanbefaling for hvitt kjøtt.

 

 

1) Inkl tamrein, oppdrettshjort, kanin og hest. Tall fra før 1990 inkluderer kun hest. Fra 2015 er forbruket av hest 0. 2) Inkl. kjøtt fra storfe, småfe, fjørfe, svin og hest.
3) Inkl. kjøtt fra storfe, småfe, svin og hest.
4) Anslag. Forbrukstall for kjøttbiprodukter er gjort med tre ulike beregningsmodeller. Tall frem t.o.m. 2001 kan ikke sammenliknes tall f.o.m. 2002-2009. Tall f.o.m. 2010 kan ikke sammenliknes med tidligere år.
5) Anslag. F.o.m. 2009 er anslag for grensehandel gjort med en ny beregningsmodell. Dermed kan ikke tall frem til 2008 sammenliknes direkte med tall f.o.m. 2009. 6) Inkl. grensehandel og kjøttbiprodukter for henholdsvis rødt og hvitt kjøtt (det skiller seg fra engros).
* Foreløpige tall. Kilde: NIBIO, Totalkalkylen for jordbruket.

 

 

Engros økte med seks prosent
Engrosforbruket av kjøtt økte med 6,0 % fra 2020 til 2021. Det har vært en økning i forbruket av alle husdyrslagene. Den største økningen var for fjørfe, etterfulgt av svin og lam, målt i prosent. Import av kjøtt har også økt fra 2020 til 2021. I tonn er økningen størst for svin og storfe.

Animalias årlige holdnings- og tillitsunder­søkelse viser at den generelle tilliten til norsk kjøtt- og fjørfebransje og norske kjøtt- og fjørfeprodukter fortsatt er relativt høy. Sammenlignet med 2021-resultatene er det en signifikant økning i tillit både til kjøttbransjen og fjørfekjøttbransjen. 

Trygt med norsk
Andelen som mener at norske produkter er tryggere enn utenlandske er fortsatt høy og ligger på̊ samme nivå̊ som i 2021. Tendensen fra 2021, som viste en liten økning i andelen som mener utenlandske produkter er like trygge, vedvarer. 

 

Fakta

Engrosforbruk: Disse tallene tar utgangspunkt i omsatt vare av hele dyret, inkludert sener, bein, avskjær og spiselige biprodukter. Disse tallene er egnet til å se utviklingstrekk over tid. Oppgis i rå vare.

Beregnet reelt forbruk: Disse tallene er en teoretisk omregning fra engrosforbruk, og gir kjøttmengde korrigert for bl.a. beininnhold og svinn gjennom verdikjeden samt hos forbruker. Oppgis som mengde i rå vare.  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) beregner dette på oppdrag fra Animalia.