Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vi må skjerpe oss!


Vi må skjerpe oss!

 

Norske svineprodusenter har lagt stor vekt på å være i front når gjelder dyrehelse. Det er ikke tvil om at vår svinehelsestatus er blant verdens beste.

Dette skyldes et godt samarbeid gjennom flere årtier mellom myndighetene og næringen. Et restriktivt regelverk for import av dyr og dyreprodukter la grunnlaget for den gode dyrehelsen når det gjaldt de alvorlige smittsomme sjukdommene. Da internasjonale avtaler førte til at de offentlige importrestriksjonene ble lempet på for noen år tilbake, tok en samlet husdyrnæring ansvar og opprettet KOORIMP – Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import. Det overordnede målet for KOORIMP er å hindre innførsel av smittestoff som kan gi sjukdom hos dyr eller mennesker.

I tillegg til de alvorlige, smittsomme sjukdommene som svinepest, munn- og klauvsjuke, PRRS med mer, har vi også en meget god svinehelse når det gjelder en rekke mindre alvorlige sjukdommer, men som allikevel betyr mye både økonomisk, kvalitetsmessig og dyrevernmessig. Her har satsningen på Helsetjenesten for svin (HT-svin) gjort at svineprodusentene de siste 10–15 årene har spart store beløp på nedsatt forekomst av slike tapsbringende sjukdommer.

Næringens bevisste satsning gjennom HT-svin har ført til kraftig bedring av helsestatusen, først i avlsbesetningene, deretter i smågrisselgende besetninger og slaktegrisbesetningerne.

En samlet svinenæring med Norsk Kjøtt, KLF og Norsvin i spissen har vedtatt strenge regler for livdyromsetning, regionalisering av livdyromsetningen, egne regler for purkeringer, regler for smittebeskyttelse med mer.

Den gode organiseringen av livdyromsetningen fra toppen av avlspyramiden, fra foredlingsbesetninger gjennom formeringsbesetninger med faste avtaler videre til bruksbesetninger, har gjort at sjukdomsutbruddene har blitt færre og færre.

Denne organiseringen har ført til at det offentlige har gått inn og tatt en del av kontrollen og dokumentasjonen i avlsbesetningene fordi det offentlige ser at dette er en meget god måte å effektivt overvåke den norske svinepopulasjonens helsestatus på. Dette samarbeidet er meget nyttig både for næringen og det offentlige.

Den nye direktøren i Mattilsynet, Joakim Lystad, var i vår på besøk på Norsvinsenteret og fikk førstehåndsinnsyn i svineprodusentenes satsning på dyrehelse. Han lovet at myndighetene fortsatt ville samarbeide tett med næringen om dette.

Det er derfor utrolig viktig at vi alle i næringen tar vårt regelverk alvorlig og overholder anbefalinger og interne retningslinjer blant annet om salg av livdyr og smittebeskyttelse. Vi mister både troverdighet, og ikke minst øker faren for spredning av sjukdommer, hvis vi ikke overholder de regler som gjelder. Vi har det siste året hatt en del tilfeller i flere områder av landet hvor næringens egne regler og anbefalinger om omsetning av livdyr og smågris ikke er overholdt. Dette er meget alvorlig Vi har blant annet fått henvendelse fra forsikringsselskaper som klart sier at de er meget betenkt over dette.

Salg av livdyr fra bruksbesetninger bør ikke forekomme i dag, alt livdyrsalg bør foregå via de godkjente foredlings- og formeringsbesetningene som Mattilsynet og næringen sammen fører tilsyn med. Samarbeidsrådet for HT-svin skal i høst behandle et revidert forslag til helse- og hygienereglement for avlsbesetninger hvor kravene innskjerpes ytterligere for å sikre helsen i disse besetningene. Det kan selvfølgelig ikke garanteres at man ikke kan få sjukdom også i avlsbesetningene, men når det oppstår sjukdom her så oppdages det fort, og spredningen blir begrenset. Det aller sikreste er selvfølgelig ikke å kjøpe inn livdyr, men kjøper du inn livdyr fra en godkjent avlsbesetning er risikoen for smitte meget liten.