Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vi har ikke glemt slaktegrisen!

Ferskt og bredt datagrunnlag øker sikkerheten ved avlsarbeidet. Nytt analyseverktøy gir nå mulighet for bedre modeller, flere egenskaper og større informasjonsmengde.


Vi har ikke glemt slaktegrisen!

Ferskt og bredt datagrunnlag øker sikkerheten ved avlsarbeidet. Nytt analyseverktøy gir nå mulighet for bedre modeller, flere egenskaper og større informasjonsmengde.

 

Virkeligheten skal beskrives så godt som mulig.

Som kjent har vi nå fått med nye egenskaper for fruktbarhet og reproduksjon i avlsmålet for landsvin. Vi har også oppdatert genetiske verdier for alle de andre egenskapene hos landsvin og duroc. Hver natt estimeres avlsverdier der ny informasjon inkluderes, og via slektskap påvirkes alle dyrene, også de det ikke er registrert nye hendelser for.

Parametrene som angir hvor arvelige egenskapene er (arvegradene), og størrelsen på sammenhengene mellom egenskapene, blir imidlertid ikke forandret før de beregnes på nytt. Vi er i den heldige situasjon at vi har relativt mye data, og når bare ordinær beregning av avlsverdier tar flere timer, må vi regne flere ukers arbeid med grundig dataanalyse før vi har nye parametere for arvbarhet og sammenheng mellom egenskapene i avlsmålet.

I år skal vi i tillegg til å legge inn de ferske parametrene også skifte PC og programvare. Målet er å bli ferdig med dette før nyttår.

 

BEDRE MODELLER

Alt dreier seg om å beskrive virkeligheten best mulig for å øke grisens kvalitet gjennom avl. Med modeller som korrigerer for flere effekter kan vi bedre ta hensyn til ikke-genetiske forhold som påvirker grisens prestasjon. Kontroll med den genetiske variasjonen gjør det mulig å øke kvaliteten på neste generasjons griser.

 

MER INFORMASJON ENN NOENSINNE

De nye parametrene for produksjon, slakte- og kjøttkvalitet er funnet ved hjelp av et helt nytt analyseverktøy, og aldri tidligere har vi kunnet inkludere så store datamengder. Den nyeste informasjonen har størst verdi, og hvert år vokser databasen med 25.000 og 5500 nye avlsdyr av henholdsvis landsvin og duroc, testet i unggrismåling eller råne- og søskentest. Vi ønsker å kontrollere mange egenskaper ved slaktegrisen, og bakenfor de tre samleegenskapene produksjon, slakte- og kjøttkvalitet, er det nå 12 og 13 egenskaper hos landsvin og duroc.

Halvparten av dem er avlsmålsegenskaper, mens de andre er hjelpeegenskaper som gir ekstra informasjon. Nytt for årets oppdatering er at alder før testperioden starter, korrigert til 25 kg, er inkludert i analysene. Denne tilvekstegenskapen øker sikkerheten til avlsmålsegenskapen, som er alder ved 100 kg i unggrismåling. I tillegg får vi en bedre kontroll over tilveksten i ulike perioder av grisens liv.

Det er nylig funnet en uheldig sammenheng mellom noen av produksjonsegenskapene og kullstørrelse, og dette er det også tatt hensyn til i den nye analysen for landsvin.

 

FLERE EGENSKAPER ANALYSERES SAMMEN

Flere av egenskapene som inngår i avlsverdiberegningen er nært beslektede, og dersom disse analyseres hver for seg klarer vi ikke å ta hensyn til uheldige sammenhenger mellom egenskapene. Det er derfor av stor betydning at vi analyserer disse egenskapene sammen, for å kunne rangere dyra riktig. Slik blir det mulig å få en fremgang for alle egenskapene og den totale avlsfremgangen blir større.

Norsvin har lenge benyttet analyser med mange egenskaper til sitt avlsarbeid. Vi har et helt unikt datafangstteam i felten og på våre testningsstasjoner, og den store informasjonsmengden er blitt en utfordring. Derfor har vi nylig tatt i bruk en ny metode som gjør det mulig å koble sammen mindre analyser til en stor analyse. Når vi kan ta med mange egenskaper i en analyse, og samtidig benytte data for mange år tilbake i tid, blir parametrene våre bedre og seleksjonen sikrere.