Publisert: 17.05.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vi er forberedt på tøffere konkurranse

 


Vi er forberedt på tøffere konkurranse

 

Av direktør Bjørn Dybvig, Felleskjøpet Agri

Selv om initativtakerne bak Trippel 09 har litt spesielle karakteristikker av andre aktører tar vi prosjektet på alvor. De som står bak prosjektet mangler hverken entusiasme eller pågangsmot, og får mye publisitet for initiativet som er tatt. Men vil det gi lavere kraftfôrpris slik det forespeiles? Er det realistisk både å sikre seg det beste kornet, levere kraftfôret 10 øre billigere pr kg og samtidig garantere avkastning på innskutt kapital? Hvilken teknologi er det som skal tas i bruk som øvrige aktørene ikke bruker? Skal en ikke bli underlagt markedsordningen for korn på samme måte som andre aktører, eller er det fritt frem for billig import? Spørsmålene er mange. Samtidig gir det grunnlag for selvransakelse. Hva er det vi ikke har fått med oss når andre ser muligheter for å etablere en helt ny kraftfôrfabrikk med nye kostnader i et område hvor det er anlegg nok fra før? Riktignok dreier det seg om etablering i et av de beste jordbruks- og husdyrområder i landet, men allikevel. Det etterlyses konkurranse. Selv om Felleskjøpet har høye markedsandeler i MidtNorge opplever vi at konkurransen allerede er hard både fra Fiskå og Norgesfôr. Den planlagte nyetableringen som skal gjøres sammen med Fiskå vil selvsagt utfordre både Felleskjøpet og Norgesfor ytterligere. Det er fra disse aktørene det må tas volum for å sikre økonomisk grunnlag for prosjektet.Det etterlyses strukturendringer og bruk av effektiv teknologi. Hva er det Felleskjøpet faktisk gjør? Vår analyse i 2008 viste at det er mulig å redusere årlig kostnad i kraftfôrproduksjonen med 40 mill kr. Det forutsetter tunge strukturgrep og investeringer for å ta vekk flaskehalser i gjenværende anlegg. I samsvar med analysen utfaset vi 3 kraftfôranlegg i fjor, hvorav 2 lå i MidtNorge. Samtidig ble produksjonsvolumer og varestrømmer omfordelt. Etter dette er vi på landsbasis nede i 13 fabrikker hvor vi produserer kraftfôr. En del av strukturpotensialet er tatt ut, men det er fortsatt mulig å gjøre mer.Vi bruker årlig store beløp både til løpende investeringer og vedlikehold for å holde anleggene våre oppdatert, og vi har fagekspertise som følger med på hva som skjer av teknologisk nyutvikling, innenfor prosess, energiøkonomisering, produktutvikling m.m. Opp gjennom årene er det gjort mye med anleggsstrukturen. Etter de endringer som ble gjort siste året må vi inn med nye investeringer før vi kan rasjonalisere ytterligere. Derfor er vi i gang med slike investeringer i flere anlegg, og kraftfôranlegget i Steinkjer opprustes for 30 mill kr. Det gir i neste omgang muligheter for nye grep og kostnadsreduksjoner. Vår målsetting er å drive så effektivt som mulig, og de kostnadsreduksjoner vi oppnår kommer medlemmene direkte til gode. Dessuten vil våre disposisjoner påvirke lønnsomhet og handlingsrom for Trippel 09. Ser vi på selve produksjonsfunksjonen hos oss, så kan ikke vi se at den er mindre rasjonell enn det som planlegges på den nye fabrikken til Trippel 09. Selv om anleggsstrukturen er historisk betinget foregår allerede i dag 75 % av vår kraftfôrproduksjon i MidtNorge ved våre 2 anlegg som ligger til havn.Tilbake til spørsmålet om kraftfôrpris. Dersom det bygges et nytt anlegg er det noen som må ta regningen. Det er fortsatt samme volum å fordele totalkostnadene på. Alt tilsier at det er husdyrprodusentene som gjennom kraftfôrprisen blir sittende med regningen for oppbygging av ny overkapasitet og dårlig tilpasning. Hvem andre vil ta regningen?For ytterligere å understreke at Felleskjøpet satser i MidtNorge og foretar rasjonalisering kan nevnes at det investeres 20 mill kr gjennom Steinkjer Kornsilo i en ny linje for rensing av sertifisert såkorn. Anlegget skal tas i bruk allerede til høsten. Vi foretar også millioninvesteringer for å bedre mottaksforholdene for norsk korn i MidtNorge.Det er hevdet at Fellskjøpet er invitert til å delta i prosjektet som initiativtakerne står bak. Det er helt ukjent for oss. Det strider også mot selve grunnideen til initiativtakerne som ønsker å etablere større konkurranse til Felleskjøpet. Vi antar at det er noe av begrunnelsen for å invitere nettopp Fiskå med i prosjektet.Uansett om det kommer et nytt anlegg eller ikke, ruster vi oss for enda hardere konkurranse. Den beste måten å møte konkurransen på er å sørge for at vi selv er mest mulig kostnadseffektiv, opprettholder kvalitet, leveringssikkerhet og service.