Publisert: 19.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Veterinærene er mer fornøyd enn produsentene

Etter to års erfaring er færre produsenter misfornøyd med den nye kastreringsordningen nå enn da den kom. Flest misfornøyde finnes på Sør-Vestlandet og indre Østlandet. Veterinærer flest mener dyra har fått bedre velferd.


Veterinærene er mer fornøyd enn produsentene

Etter to års erfaring er færre produsenter misfornøyd med den nye kastreringsordningen nå enn da den kom. Flest misfornøyde finnes på Sør-Vestlandet og indre Østlandet. Veterinærer flest mener dyra har fått bedre velferd.

 

Norge er det eneste land i verden som har krav om at kastrering av gris skal utføres av veterinær og med bruk av bedøvelse. Fagsenteret for kjøtt har gjennomført to spørreundersøkelser for å kartlegge produsentenes og veterinærenes erfaring med dagens ordning.

 

OMFANG

Spørreundersøkelsen rettet mot veterinærer ble gjennomført ved utsending av spørreskjema som veterinærene ble bedt om å besvare og returnere, mens produsentundersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju. Svarprosenten var 78 blant veterinærene, mens den var 91 blant produsentene. Totalt inneholder undersøkelsen informasjon fra 264 produsenter og 211 veterinærer fra hele landet.

Begge undersøkelser tok sikte på å kartlegge rutiner ved kastrering, komplikasjoner i forbindelse med inngrepet og samlet vurdering av ordningen. I produsentundersøkelsen ble det også registrert opplysninger om besetningens størrelse og drift, herunder rutiner knyttet til avvenning og hygiene i fødebingene. I veterinærundersøkelsen ble omfanget av kastreringspraksis registrert i tillegg til veterinærens rutiner knyttet til hygiene og administrering av bedøvelse.

 

DAGENS PRAKSIS

Det var høy grad av overensstemmelse mellom veterinærenes og produsentene svar når det gjaldt dagens praksis. Grisene kastreres når de er gjennomsnittlig 10 dager gamle, mens tilsvarende alder da produsentene kastrerte selv var 9 dager. Dette ligger nært opptil det både produsenter og veterinærer angir som optimal alder, nemlig 8 dager. Gjennomsnittlig kastreres 8-10 kull per besøk, og 9 kull per time. Prisanslag per kull var i overkant av 100 kr. To tredjedeler av både produsenter og veterinærer anga at kastrering alltid eller som regel ble utført samtidig som andre oppdrag på gården. Den vanligste administrasjonsmåten for bedøvelsen var en kombinasjon av injeksjon i testiklene og lokalt i huden på snittstedet. 54 % av veterinærene mente at bedøvelsen hadde god effekt, mens bare 19 % av produsentene var enig i dette. Mange kommenterte imidlertid at dette var svært vanskelig å bedømme siden grisene skriker uansett når de blir håndtert.

 

KOMPLIKASJONER

Undersøkelsen viste at komplikasjoner etter kastrering ikke var noe utbredt problem. Den vanligste komplikasjonen var byller på kastrasjonsstedet. Ca. 2/3 oppga at byller forekom av og til, og da som regel 1–2 uker etter kastrering. Bare 5 % oppga at byller som regel eller alltid oppsto. ca. 2/3 hadde aldri opplevd dødsfall etter kastrering og bare 2,5 % hadde opplevd dødsfall mer enn tre ganger. Tarmframfall var noe vanligere enn dødsfall. Det samme gjaldt redusert allmenntilstand. Andre komplikasjoner var svært sjeldne.

Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom hygienerutiner oppgitt av veterinærene og opptreden av komplikasjoner. Imidlertid var det en tydelig sammenheng mellom opptreden av komplikasjoner og produsentenes karakterisering av veterinærenes hygienerutiner som dårlige eller middels gode.

Denne sammenhengen var tilstede for alle registrerte typer komplikasjoner med unntak av tarmframfall. Imidlertid karakteriserte over 80 % av produsentene veterinærenes hygienerutiner som gode.

 

HAR BLITT MER POSITIVE

Produsentenes holdninger til ordningen før den ble innført samt hvor fornøyd produsenter og veterinærer var med ordningen etter 2 års erfaring er beskrevet i Figur 1. Mens 2/3 av produsentene var negative til ordningen før den ble innført, var bare 1/3 dårlig fornøyd med ordningen etter 2 års erfaring. Over 2/3 av veterinærene var godt eller meget godt fornøyd med ordningen. Blant de produsentene som var misfornøyd med ordningen nå, var 96 % negative til ordningen før den ble innført. Derimot var halvparten av dem som var negative til ordningen før den ble innført minst middels fornøyd nå.

Det var store regionale forskjeller når det gjaldt den samlede vurderingen. Generelt var produsentene på Sør-Vestlandet og indre østlandsområdet minst fornøyd, mens produsentene i Trøndelag og Østfold/Akershus var mest fornøyd. Videre var produsenter med ren smågrisproduksjon bedre fornøyd enn dem som drev kombinertproduksjon.

Cirka to tredjedeler av veterinærene mente at ordningen innebærer økt velferd for dyrene, mens bare en tredjedel av produsentene var enige i dette.

 

 

Dagens krav:

• Kastrering av gris skal utføres av veterinær • Bedøvelse skal benyttes under inngrepet • Ved kastrering av gris eldre enn 7 dager skal langtidsvirkende smertebehandling benyttes.

 

Dagens praksis:

[gjennomsnittstall]

• Grisene kastreres 10 dager gamle • Veterinærene kastrerer 8– 10 kull per besøk • Veterinærene kastrerer 9 kull per time • Kostnader ca. 100 kr per kull

Noen konklusjoner fra undersøkelsen:

• Frekvensen av komplikasjoner etter kastrering er lav • Byller er den vanligste komplikasjonen • Veterinærene er mer fornøyd med dagens ordning enn produsentene • Produsentene er mer positiv til ordningen etter 2 års erfaring enn da den trådte i kraft • De aller fleste produsenter og veterinærer er lojale overfor ordningen