Publisert: 03.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Våtfôr – et levende medium som må temmes

Nye forsøk viser at pH i våtfôr bør være mellom 4,2 og 4,5. Målet er at næringsstoffer og smakelighet bevares, og at både slaktegriser og purker produserer optimalt.


Våtfôr - et levende medium som må temmes

Nye forsøk viser at pH i våtfôr bør være mellom 4,2 og 4,5. Målet er at næringsstoffer og smakelighet bevares, og at både slaktegriser og purker produserer optimalt.

Det er mange fordeler med våtfôr, men også noen utfordringer. En av dem er å skape et miljø som fremmer vekst av de ønska mikroorganismene, og hemmer vekst av uønska.

Våtfôr er kraftfôr blandet med vann, myse eller permeat.

Mikrobiologi i våtfôr

Våtfôr har lav tørrstoffprosent (25-30 prosent) og mye næringsstoff, og er et godt vekstmedium for både gunstige og mindre gunstige mikroorganismer. I våtfôret foregår det mange kjemiske prosesser ved hjelp av mikroorganismene. Ved gjæring bryter mikroorganismer ned næringsstoff til blant annet melkesyre, alkohol og eddiksyre. Prosessen fører til tap av sukker, stivelse og noe protein. I tillegg kan fermenteringen gi dårlig smakelighet og høyt innhold av toksiner. Vekst av bakterier og sopp i våtfôret kan manipuleres ved hjelp av temperatur, pH og tilsetningsstoffer. Figur 1 viser effekt av temperatur og pH på vekst av en spesifikk E.coli-stamme og gjærsopp isolert fra våtfôr. Temperatur under 15 grader C hemmer vekst av både enterobakterier og gjærsopp, mens temperaturer over 20 til 25 grader C gir mye raskere vekst. Høy temperatur vil ofte være tilfelle i rørledninger som står med rester av våtfôr inne i husdyrromma. Restløse anlegg reduserer risikoen. 

Kampen mellom det gode og det onde

Melkesyrebakterier er ønska i våtfôr, mens innhold av enterobakterier, gjær- og muggsopp bør være så lav som mulig. Enterobakterier omfatter E.coli, og en del av disse er sykdomsfremkallende. Foretrukket miljø for ulike mikroorgansimer i våtfôr er vist i Tabell 1. Forsøk som er gjennomført hos Sintef i 2011 viser at pH må ned på 4,5 for å få sikker hemming av vekst av enterobakterier, når det ikke brukes andre tilsetningsstoffer. Det anbefales derfor at våtfôret har en pH på under 4,5. Samtidig bør ikke pH komme særlig under 4,2 pga fare for redusert smakelighet og fôropptak. Gjær- og muggsopp vil overleve til tross for lav pH i våtfôret, og det trengs tilsetningsstoff med andre egenskaper for å hemme vekst av disse. Eksempler på tilsetningsstoffer som hemmer sopp er sorbinsyre og benzosyre, eller salt av disse som kaliumsorbat og natriumbenzoat. I tabell 2 vises hvordan ulike syrer hemmer vekst av enterobakterier og sopp. Noen syrer har god evne til å senke pH, mens andre har mindre pH-senkende effekt. Mange har imidlertid antimikrobiell effekt ved å forstyrre syre/base-balansen inne i mikroorgansimene slik at de dør (Tabell 2). Jevnlig rengjøring av anlegg er viktig for å hemme vekst av muggsopp. Belegg i anlegget som har høyere tørrstoffprosent enn selve våtfôret er en bra plass for vekst av muggsopp. Muggsopp kan produsere giftstoffer.

Kraftfôr og alternative råvarer til våtfôr

Dersom det brukes alternative råvarer i våtfôret som myse, permeat eller miljøfôr vil dette være tilsatt syre ved ankomst. Andre råvarer med høyere tørrstoff som brød og malt korn er ikke syrnet. Kraftfôr som er beregnet til bruk i våtfôr, som for eksempel Soft- og Komplettblandinger fra Felleskjøpet, er tilsatt syrer både for å senke pH og hemme vekst av sopp. Det kan likevel hende at det må tilsettes mer syre i våtfôret på gården, fordi bufferevne i fôr og vann hemmer pH-senkingen. Dersom andre kraftfôrblandinger enn de som er beregnet til våtfôr velges, må det påregnes å tilsettes mer syre. Det finnes beregningsprogram som kan hjelpe til å anslå hvor mye syre som bør tilsettes for å oppnå ønska pH i anlegget, men pH må ettersjekkes ved pH-måling i laboratorium eller med pH-papir. Kraftfôr som er beregnet til våtfôr sikrer tilførsel av sopphemmende midler samtidig som disse blandingene inneholder hjelpestoff som gjør våtfôrblandingen mer homogen og enklere å pumpe.

Hygienisk kvalitet av våtfôr

Den hygieniske kvaliteten på våtfôret bør sjekkes jevnlig gjennom pH-måling og måling av syreinnhold. Innholdet av ulike syrer gir en indikasjon om innholdet av ulike mikroorganismer jfr. Tabell 1. Ønsket kvalitet på våtfôr er: • pH 4,2 – 4,5 • 1 – 2,5 % melkesyre • 0,1 – 0,25 % eddiksyre • En vanlig våtfôrpakke med pH og syreanalyser koster i dag ca 700 kr (Labnett). Dersom det skal analyseres for bakterier, gjær og sopp blir det noe dyrere. Det er viktig å få en representativ prøve av våtfôret som skal analyseres. Dette gjøres best ved å ta en prøve av returledningen som er nøyaktig det fôret grisen nettopp har fått. Fyll en halv-liters flaske og frys ned. Nedfrysing er viktig for å redusere hastigheten på prosessene som pågår i våtfôr, slik at prøvene ikke er mye forandret når den kommer fram til laben. Pakk flaskene godt og send dem til analyse så fort som mulig.