Publisert: 13.05.2024 Oppdatert: 13.05.2024

Stikkord:

Utviklingen i EU

I en tid hvor europeisk landbruk gjennomgår større endringer, står norske bønder – også svineprodusenter – overfor både direkte og indirekte utfordringer.


Det aller første symposiet arrangert av European Network of Agricultural Journalists i april kastet lys over noen av de mest prekære bekymringene blant bønder i EU. Blant de mest presserende temaene var import av landbruksvarer fra lavkostland og etablering av gigantiske fjøs – en trend som bør vekke noe oppmerksomhet også her hjemme. Administrerende direktør Olav Eik-Nes i Norsvin peker på behovet for en robust og fremtidsrettet norsk landbrukspolitikk. Eik-Nes understreker viktigheten av å skape økonomisk attraktive betingelser for bærekraftig matproduksjon til norske forbrukere.

Er foreløpig skjermet

Norge, med sin unike landbrukspolitikk og importvern, har heldigvis vært skjermet fra det hardeste konkurransepresset som EU-bønder opplever. Mens bønder i EU lider under press fra billig import og gigantfjøs som truer de mindre produksjonene, har norske bønder fordelen av strengere nasjonale standarder og beskyttelse mot direkte konkurranse fra lavkostland. Dette skaper et relativt stabilt produksjonsmiljø.

Et sentralt punkt i EU-diskursen, som også delvis er relevant for Norge, er debatten om bærekraft versus lønnsomhet. EU-bønder står overfor en realitet der større og færre bønder nå produserer majoriteten av maten, noe som reiser spørsmål om levedyktigheten til småskalaprodusenter. Selv om Norge har lignende dynamikk, hvor 20 prosent av bøndene står for 80 prosent av produksjonen, byr dette på en mulighet til å tenke nytt om hvordan vi kan støtte både bærekraft og småskalaproduksjon på en økonomisk fordelaktig måte.

Det er viktig at norsk landbrukspolitikk ikke bare fokuserer på beskyttelse.

 

Mistillit

I EU er det en voksende mistillit fra forbrukere til intensiv produksjon fra gigantfjøs, noe som speiles i konsumentenes økende krav til kvalitet og åpenhet i matproduksjonen. Norge kan ta lærdom av dette ved å styrke forbrukerinformasjon og fremme lokale, mindre produksjonsenheter som en del av en bredere nasjonal strategi for mattrygghet og dyrevelferd.

En annen relevant bekymring er importtrusselen fra land som Ukraina og Brasil, hvor lavere standarder og lønninger undergraver EU-markedet. Selv om norske svineprodusenter per nå er skjermet fra denne typen konkurransetrykk, kan norsk politikk, globale endringer og handelsavtaler fremover endre spillereglene også for Norge. Det er derfor viktig å forberede oss på å forsvare og eventuelt tilpasse våre nasjonale standarder mot internasjonalt press.

Innovative løsninger

I lys av dette bør norsk landbrukspolitikk fortsette å styrke sin nåværende modell samtidig som den søker innovative løsninger for bærekraft og lønnsomhet. Det er essensielt at vi, som Eik-Nes fremhever, utformer politikk som både ivaretar norske bønders interesser og møter forbrukernes forventninger til kvalitet og etikk. Ved å holde øye med utviklingen i EU og proaktivt adressere disse utfordringene, kan Norge sikre en fremtid hvor både bønder og forbrukere står sterkere. Det er viktig at norsk landbrukspolitikk ikke bare fokuserer på beskyttelse. Ved å tilpasse oss proaktivt kan norsk landbruk ikke bare sikre overlevelse, men også muliggjøre utvikling i en tid preget av betydelige globale forandringer.