Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Usikkerheten brer seg

Lønnsomhetsprognosene viser dekningsbidrag på 6500 –7000 kr per årspurke i smågrisproduksjon, og cirka 12 000 kr i kombinertproduksjon i høstmånedene. Etter prisnedgangen i juli var beregna dekningsbidrag per slaktegris nede i 105 kr.


Usikkerheten brer seg

Lønnsomhetsprognosene viser dekningsbidrag på 6500 –7000 kr per årspurke i smågrisproduksjon, og cirka 12 000 kr i kombinertproduksjon i høstmånedene. Etter prisnedgangen i juli var beregna dekningsbidrag per slaktegris nede i 105 kr.

 

I forutsetningene for smågris- og kombinertproduksjonskalkylene er det regnet med henholdsvis 22,8 solgte smågris og 22,4 leverte slaktegris, samt stabile priser på smågris og slakt fram mot jul.

 

MARKEDET

Prognosene satt opp i juni viser 4500 tonn for mye i 2006 og 10.000 tonn for mye i 2007. Per uke 26 hadde produksjonen økt med hele 11 prosent, selv etter at slakting av lett gris har redusert mengden noe. I uke 11 til 26 ble det slaktet ca. 22 000 lettgriser, noe som «reduserte» produksjonen i år med ca 1000 tonn. På reguleringslager var det hele 2600 tonn, etter at tilnærmet hele eksportkvoten var fylt opp. En optimal grillsesong har ført til rekordsalg av grillprodukter, og det forventes derfor en økning i engrostallene. Ordningen med kompensasjon for å redusere slaktevektene løper fortsatt, og en ny periode med slakting av ekstra lett gris ble satt i verk fra uke 32 til 38. Målet er da å slakte 2000 lettgriser i uka.

Hittil i år er det solgt 5,3 % mer svinesæd enn i fjor, og gjennomsnittet for de siste tre månedene er på 5,9 %.

Den prognoserte overproduksjonen på 10.000 tonn i 2007, forutsetter 5,6 % økt produksjon og 0,8 % økt engrossalg. Det første tallet kommer fra noe økte slaktevekter (0,8 kg) og 3 % flere slaktede griser. Det er forutsatt 3% flere bedekninger i 2. tertial i 2006, 2 % flere i 3. tertial, og 1 % flere i 1. tertial 2007. Det faktiske seminsalget for de tre første månedene i 2. tertial viser altså 5,9 % økning, noe som er 2,9 %-poeng over prognosene.

Vektgrensene til GNK ble satt ned med 2 kg fra 5/6 og økte igjen tilsvarende fra 14/8. Konsernstyret i GNK har diskutert mulighetene for å øke slaktevektene ytterligere, for å kunne møte konkurransen om produsentene. Økes slaktevektene må prisen til produsent reduseres ytterligere, noe som vil redusere lønnsomheten kraftig.

 

PRISER

Fra juli økte omsetningsavgifta med 80 øre til hele 270 øre per kg. På samme tidspunkt ble noteringsprisen redusert med 102 øre. Engrosprisen ligger nå 113 øre under jordbruksavtalepris. Slakteriene har imidlertid tilleggsutbetalinger, for å sikre seg markedsandeler blant svineprodusentene. Gilde Norsk Kjøtt innførte 50 kr tillegg på slaktegris fra kombinertbesetninger og 50 kr tillegg på smågrisen til selger fra 31. mai.

Det er ikke regnet med slakting av lettgris i kalkylen, men i kombinert- og slaktegriskalkylen er det regnet med kompensasjon på 17 kr per slaktegris for reduserte slaktevekter i juni og 35 kr per slaktegris f.o.m. juli.

Fra mai er det lagt inn ny pris på småpurker i kalkylen, da prisen gikk ned fra 1770 til 1690 kr. Noteringsprisen på smågris ble satt ned til 560 kr i mai. Dekningsbidragene som er prognosert forutsetter at gjeldende priser på smågris og slakt fortsetter ut over høsten, mens vi har regnet med endring i fôrpriser ut i fra forventa sesongmessig variasjon. Det legges til grunn priser på Format Norm, Die og Kvikk i kalkylene. I tabellen er det vekta pris på slaktegrisfôr (ut i fra forbruk siste 3 måneder) som oppgis.

 

NYE FORUTSETNINGER I KALKYLENE FRA 1. JULI

I forbindelse med nytt avtale år og utarbeidelse av nye prognoser for dette, har vi tatt en gjennomgang av kalkylene våre i samarbeid med rådgivere i Gilde Norsk Kjøtt. Tidligere regnet vi med prisen på Format Appetitt til både purker og smågris, mens vi nå har gått over til Format Norm til slaktegris og Format Die til purker. Prisen på Format Kvikk benyttes fortsatt på smågrisfôr. Vi regner nå med lavere fôrforbruk hos slaktegrisen enn i tidligere kalkyler: 2,65 fôrenheter per kg tilvekst i kombinertproduksjon og 2,7 i ren slaktegrisproduksjon. Puljetillegg på smågris er økt fra 10 til 20 kr i kalkylen. Andel ekstra innkjøpte rekrutteringspurker er satt ned fra 30 til 25 %. Videre har vi nå beregnet nøkkeltall (% første kull, grisingsprosent, dietid, tomdager, kull pr årspurke) for purker i noroc-besetninger i In-Gris, og legger disse til grunn i kalkylene. Tidligere hadde vi kun beregna levendefødte og avvente i Noroc-kull, og vi brukte gjennomsnittstall i In-Gris for de andre nøkkeltalla. Endringen i forutsetninger og siste års effektivitetsøkning gjør at vi nå regner med 0,8 flere solgte smågris/slaktegris i smågrisproduksjon. Tillegget på 156 kr per purke for de 35 første avlspurkene er også lagt inn fra 1. juli. De ulike endringene fra 1. juli utgjør en økning i beregnet dekningsbidrag på ca. 1300 kr per årspurke i kombinertproduksjon og ca 1050 kr i smågrisproduksjon.

 

LØNNSOMHETEN

Dekningsbidraget i slaktegrisproduksjon gikk ifølge våre beregninger ned til ca 100 kr per gris som følge av prisnedgangen 3. juli. Fra august og fram mot jul ser vi at dekningsbidraget på levert slaktegris øker fra ca 140 til 170 kr hvis dagens priser blir stående. Forbedringen i lønnsomhet fra juli, skyldes prisnedgangen på smågris i mai måned og forventa sesongmessig nedgang i kraftfôrprisen. Det beregna dekningsbidraget i juli i smågrisproduksjon er bedre enn det vi beregna i juni til tross for samme smågrispris, men dette skyldes endringene i forutsetninger i kalkylen som er nevnt over! På grunn av endringene er ikke dekningsbidragene beregna i juli direkte sammenlignbare med tidligere måneder!

Dekningsbidragene er beregnet for norocproduksjon.