Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Transporterer du dyr?

Fra 5. januar ble det stilt økte krav til utdanning hvis du som gårdbruker transporterer egne dyr. Dette følger av at en EØS-forordning om vern av dyr under transport er tatt inn i de norske reglene.


Transporterer du dyr?

Fra 5. januar ble det stilt økte krav til utdanning hvis du som gårdbruker transporterer egne dyr. Dette følger av at en EØS-forordning om vern av dyr under transport er tatt inn i de norske reglene.

 

I den nye forskriften gjøres forordningen til gjeldende norsk regelverk, samtidig som gjeldende transportforskrift, forskrift om transport av levende dyr (FOR- 2001-04-02-384), opprettholdes inntil videre. I tilfeller hvor det er motstrid eller uoverensstemmelse mellom disse to forskriftene (forordningen er implementert i forskrift om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter (forordning (EF) nr. 1/2005)), gjelder det strengeste kravet. Dette gjelder imidlertid bare i de tilfellene hele transportforløpet gjennomføres innenfor Norges grenser.

Mattilsynet arbeider med et forslag til nasjonalt særregelverk som skal erstatte nåværende, norske forskrift. Sammen med forordningen vil dette utgjøre Norges regelverk for transport av dyr.

 

Godkjenning over 65 km

Norsvins fagavdeling anbefaler å ta kontakt med Mattilsynets distriktskontor (tlf 06040) for nærmere informasjon om det nye regelverket. Kort fortalt betyr det nye regelverket krav til bedre plass for griser, økte krav til dyrebiler som kjører over åtte timer, og nye krav for godkjenning av transportører og sjåfører. Alle som transporterer dyr mer enn 65 km må ha godkjenning som transportør. Dette gjelder også gårdbrukere som transporterer egne dyr, og det er Mattilsynet som utsteder godkjenningsbevis. For å bli godkjent må søker dokumentere at han/hun har gjennomført og bestått utdanning som skal tilfredsstille visse kriterier. Animalia tilbyr kurs for transport av svin som tilfredsstiller kravene. De nye kravene betyr også at sjåfører som tidligere har gått på godkjent kurs nå må avlegge og bestå en regodkjenningsprøve for å få ny godkjenning.

 

Kravene gjelder allerede

De nye kravene til opplæring gjaldt fra 5. januar 2008. Ved transport av dyr over avstander på inntil 65 km gjelder ikke kravet om godkjenningsbevis, men blant annet gjelder krav til at utfylte transportdokumenter medfølger transporten ved all transport over 50 km. Ved transport av egne dyr utført av gårdbrukere i egne transportmidler over en avstand på mindre enn 50 kilometer fra driftsenheten, gjelder bare artikkel 3 i forordningen, alminnelige vilkår for transport av dyr.