Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tøff start på det nye året

Året begynner med en smågrispris som er 180 kroner lavere enn den vi hadde i januar i fjor. Avregningsprisen på slakt er kr 3,34 lavere per kg og vi har nå ei omsetningsavgift på kr 2,40 mot 60 øre i januar i fjor.


Tøff start på det nye året

Året begynner med en smågrispris som er 180 kroner lavere enn den vi hadde i januar i fjor. Avregningsprisen på slakt er kr 3,34 lavere per kg og vi har nå ei omsetningsavgift på kr 2,40 mot 60 øre i januar i fjor.

 

MARKEDET

De siste tallene fra Norsk Kjøtt viser at vi i 2004 hadde en økning i produksjon og salg på henholdsvis 7 og 2 %. Det ble eksportert ca. 3400 tonn svinekjøtt i 2004 og ved nyttår hadde vi nå ca. 1800 tonn svinekjøtt mer på lager enn ved forrige årsskifte. Fra 10. januar utbetales det igjen makspris opp til 73 kg slaktevekt.

I år regner en med en økning i produksjon og salg på henholdsvis 3,3 og 2 % (markedsprognose fra september). Medregnet import av spekk og import av WTO-kvoten gir dette et overskudd av svinekjøtt på ca. 6400 tonn. På storfe er det prognosert et underskudd på ca. 4000 tonn. Semintalla (totalt antall inseminasjoner) for månedene april til desember 2004, viser en økning på 4,3 % i forhold til året før. Det er disse inseminasjonene, i tillegg til dette årets 3 første måneder, som gir slakt i løpet av 2005. Med noe lavere slaktevekter i år enn i 2004 er det håp om at vi ikke vil få noen særlig økning i produksjonen i år ut over det september-prognosen viser.

Lettgrisslaktinga har ikke hatt noe særlig omfang ennå. Det ble slaktet om lag 5500 «lettgris» i 2004, noe som har ført til at ca. 270 tonn har blitt tatt ut av markedet. Det legges opp til en økning i slaktingen av lett gris i februar og spesielt i mars/april for å redusere markedsoverskuddet i sommermånedene.

 

PRISNEDGANG FRA NYTTÅR

Smågrisprisen ligger fortsatt på 420 kr for en 25 kg’s gris, og det er ikke noe som tyder på at prisen skal endres. Fra 1/1 gis ikke lenger KSL-tillegg, men det gjennomføres KSL-trekk på leveranser fra besetninger som har manglende KSLoppfølging. Det som før utgjorde KSL-tillegget vil nå betales ut i form av tilleggsytelser som for eksempel puljetillegg. Ved nyttår økte omsetningsavgifta med 90 øre slik at den nå er kr 2,40. Prisen gikk likevel ikke ned med så mye som 90 øre, den ble løftet opp igjen med 39 øre av ulike årsaker. For det første ble matavgifta redusert med 5 øre per kg og kjøttkontrollavgifta redusert med 3 øre, mens forskningsavgifta ble økt med 1 øre og mellomfrakttilskuddet redusert med 2 øre. Dette utgjorde til sammen 5 øre i positiv retning på slakteprisen. Resten av «prisløftet» utgjør da 34 øre, og 20 øre av dette er etter det vi kjenner til pga. økt verdi på biprodukter. 14 øre av «økningen» skyldes da slik vi ser det et «prisløft» som Gilde Norsk Kjøtt ser rom for å gi ut i fra sine marginer på slaktekostnader. Avregningsprisen er i januar i år kr 3,34 lavere enn i januar i fjor.

Gilde Vest og Gilde Nord har gått bort i fra puljetillegg på smågris, og har nå et fast tillegg på smågrisen på 65 kr som betales av smågriskjøperen. Samtidig er puljetillegget for slaktegris økt, og det gis en tilleggsytelse på 0,40 kr per kg slakt i disse regionene. Kombitillegget og tillegg for rett innmelding er fjernet. Fra 1. mai vil det bli felles leveringsbetingelser i hele Gilde-konsernet. I våre kalkyler regner vi fra 1/1-05 med 0,45 kr i puljetillegg per kg på slaktegris, og 40 kr i puljetillegg per smågris. Smågriskjøperen belastes halvparten av puljetillegget på smågrisen. Vi har altså ikke lagt inn de endringene som er gjort i Gilde Vest og Gilde Nord enda i våre kalkyler, men vil gjøre endringer når felles betingelser er vedtatt i Gilde med virkning fra 1/5.

Den beregna kraftfôrprisen i januar i år (beregna ut i fra pris og forbruk de siste 3 måneder) er 6 øre lavere per FEg enn tilsvarende periode i fjor. Vi bruker FKØV’s pris på Format Stjerne Appetitt.

 

DEKNINGSBIDRAGENE HALVERT

Gjennomsnittlig utbetalingspris på slaktegris var kr 1,40 lavere per kg i 2004 sammenlignet med 2003. Prisnedgangen på purkeslakt var mindre, her var nedgangen fra 2003 til 2004 ca. 50 øre. Kraftfôrprisen var ca. 4 øre lavere per FEg. Det beregna dekningsbidraget i kombinert ble ca. kr 10 700 per årspurke i 2004. I smågrisproduksjon lå det på ca. kr 5500 per årspurke og i slaktegrisproduksjon kr 171. I januar 2005 har vi beregnet dekningsbidraget til kr 6926 i kombinert, kr 3536 i smågrisproduksjon og kr 127 i slaktegrisproduksjon. Dette er om lag en halvering av dekningsbidragene fra januar 2004. Nedgangen er prosentvis størst for smågrisprodusentene.

 

All time high for gris i 2004

Til sammen ble det slaktet 1 430 150 griser i Norge i 2004 mot 1 331 688 året før. Det gir en økning i prosent på 7,39, viser slakteskatistikken fra Fagsenteret for kjøtt. Tallene framkommer som følger;

 

 

2004

2003

% endring

Gris

1 359 832

1 268 540

107,20

Purke skåldet

37 331

32 181

116,00

Råne skåldet

7 364

5 489

134,16

Gris flådd

733

762

96,19

Purke flådd

23 719

23 587

100,56

Råne flådd

1 171

1 128

103,81

All gris

1 430 150

1 331 688

107,39