Publisert: 19.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tilsyn med brannsikring i svinehold

Mattilsynet skal i 2015 gjennomføre et nasjonalt tilsynsprosjekt med tema

brannsikring og kontroll med alarm mot ventilasjonssvikt i bygninger med gris.


Tilsyn med brannsikring i svinehold

Mattilsynet skal i 2015 gjennomføre et nasjonalt tilsynsprosjekt med tema

brannsikring og kontroll med alarm mot ventilasjonssvikt i bygninger med gris.

Prosjektets hovedmål er å bidra til færre branner og dermed bedre velferd for svin. – Vårt mål er å få økt kunnskap om status for brannsikring i driftsbygninger med svin og å bidra til økt kunnskap både hos svineholdere, bransjeorganisasjoner og tilsynsmyndigheter om aktuelle tiltak som kan redusere brannfaren ytterligere, sier Johan Teige, prosjektleder og seniorrådgiver ved Mattilsynets regionkontor i Hedmark og Oppland. Tilsynsprosjektet skal også bidra til at oppfølgingen fra Mattilsynet blir mest mulig enhetlig der det påvises regelbrudd. – En brann innebærer store belastninger og store økonomiske tap for involverte dyreholdere. Vårt mål er å bidra til å redusere dette sier, Johan Teige.

Hovedvekt på slaktegris

Mattilsynet skal føre tilsyn med minst 750 svinehold, med hovedvekt på slaktegris, fordelt over hele Norge. Svinehold som inspiseres skal være et tilfeldig utvalg blant slaktegrisbesetningene. Dette for at resultatene fra tilsynsprosjektet skal bli så representative som mulig.

Bakgrunnen

Branner i driftsbygninger med gris medførte i perioden 2006 – 2010 at gjennomsnittlig 1600 griser døde hvert år. 70 prosent av brannene med kjent årsak skyldes feil bruk av elektrisk utstyr eller feil ved elektriske installasjoner. Dyrehold med svin er den av alle driftsformer med dyr som er mest utsatt for brann. De fleste av brannene skyldes feil i det elektriske anlegget. Mattilsynet minner derfor om at det er dyreeier som er ansvarlig for brannsikkerheten og det forebyggende arbeidet på gården.

Tilsynet starter i mars

Inspeksjonene skal gjennomføres ved hjelp av en egen sjekkliste som sikrer at de samme kravene blir ettersett uavhengig av hvor i landet svinebesetningen befinner seg. – Vi jobber nå med å utarbeide denne sjekklista. Vi informerer næringen om hvilke punkt vi skal kontrollere før tilsynsperioden begynner 1.mars 2015. Følg med på Mattilsynets nettsider, sier Johan Teige. Tilsynsperioden avsluttes 1.november i 2015. En rapport med oppsummering og resultater fra prosjektarbeidet er ventet ferdig 1.mars 2016. Kvalitetssystemet i landbruket(KSL) sin nye sjekkliste for elektrisk anlegg og utstyr i landbruksbygg er et godt hjelpemiddel for en gjennomgang. KSLs mal for beredskapsplan er også et godt hjelpemiddel. Publikasjoner fra Landbrukets brannvernkomite gir i tillegg gode råd om brannsikring av driftsbygninger.