Publisert: 22.09.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tenk litt lenger! Er gris penger?

Vinterens studieopplegg blir annerledes enn hva du forventer. Kurset «Tenk litt lenger! Er gris penger?» vil kreve at du bruker noe mer tid på regnskapet ditt, og at du diskuterer dette åpent med de andre i gruppa.


Tenk litt lenger! Er gris penger?

Vinterens studieopplegg blir annerledes enn hva du forventer. Kurset «Tenk litt lenger! Er gris penger?» vil kreve at du bruker noe mer tid på regnskapet ditt, og at du diskuterer dette åpent med de andre i gruppa.

Den sosiale ramma fra tidligere kurs skal beholdes, men nå vil opplegget bli litt mer krevende og forpliktende. Så er det også et viktig driftsledertema som tas opp. Dette berører alle svineprodusenter. Sammen med Hans Petter Dobloug fra ØkonomiRådgivning AS i Brumunddal (se egen sak i dette Svin) utvikler nå Norsvins fagavdeling et studiekurs som skal gjøre deg til en bedre leder av din bedrift og samtidig gjøre deg noe mer økonomisk bevisst. Målet er at du skal vite bedre hvor pengene tjenes, og hvor kostnadene ligger. En god driftsleder har en oppfatning av hvor arbeidsinnsatsen bør prioriteres. Kursheftet og opplegget vil vært klart fra 1. november.

 

Analysere før tiltak

Dette kursopplegget omfatter kun analysebiten av driftslederrollen. Andre og viktige roller du har som bedriftsleder vil ikke bli behandlet her, som for eksempel rollen som arbeidsgiver, og ansvaret for styring av likviditet og investeringsplanlegging. En god analyse av drifta er imidlertid svært nødvendig for kunne lede og igangsette alle tiltakene på en gard. For å få maks utbytte av kurset må deltagerne være villige til å gi av seg sjøl. Helst bør alle være villige til å la de andre deltagerne få fullt innsyn i egne tall. Norske svineprodusenter har i utgangspunktet et svært høyt kunnskapsnivå, men ikke alle makter å overføre dette til egen drift. Alle har imidlertid mye å lære av sine kollegaer. Ingen er verdensmestere i absolutt alt innenfor produksjonen av smågris- og slaktegris. La tallene tale, og lytt til de som kan dokumentere dyktighet.

 

Driftsanalyse

Vi ønsker at så mange som mulig i ringen skal kunne benytte egne regnskapstall og tall fra Ingris eller annen effektivitetskontroll. Noen har fra før fått utarbeidet egne driftsregnskap, og dette er det beste grunnlaget dersom det er korrekt utført. Vår erfaring er imidlertid at de fleste ikke har tilgang til regnskapstall som er gode nok for å kunne analysere drifta. Gjennom dette kurstilbudet er det utarbeidet en bruksanvisning og et enkelt uttrekksprogram som gir mulighet til å lage et noe forenklet driftsregnskap. For å få dette til vil de fleste trenge en til to timers hjelp av regnskapsfører. Regnskapsføreren må hente ut tall fra regnskapsprogrammet (saldobalansen) og overføre disse til et eget excel-dokument. Dette excel-dokumentet er spesialutviklet for Norsvin. Det gjør at en på en enkel måte skal kunne legge inn diverse forutsetninger/ nøkkeltall, fordele inntekter og kostnader på ulike driftsgrener osv..

 

PC-avhengighet

For de som ikke har eget driftsregnskap fra før vil kursopplegget kreve at minst en av deltagerne har kunnskap i bruk av excel og internett. Dersom du selv ikke er vant til å bruke excel, vil du trenge hjelp til denne delen. Det er stor sannsynlighet for at minst en i studieringen har kompetanse i bruk av excel, slik at dere sammen kan bearbeide tallene dere har fått fra regnskapsføreren. Fra Norsvins hjemmeside skal det lastes ned både excel-dokumentet som skal benyttes, en motivasjonsvideo og en video som beskriver framgangsmåten ved den forenklede driftsanalysen.

 

Kursinnholdet

Første kursdag vil bestå av en motivasjonsdel (inkl. motivasjonsvideo) for å kunne gå løs på utfordringene med å tenke mer økonomi i egen gardsdrift. Det vil bli satt av tid til en rekke diskusjoner rundt økonomistyring deltagerne imellom.

Andre kursdag vil omhandle noe teori rundt lønnsomhetsmål og kostnadsfordeling, før deltagerne seg i mellom skal diskutere tidsforbruk og kostnadsfordeling innenfor de aktuelle produksjonene på garden. En video som viser framgangsmåten for å lage en forenklet driftsanalyse lastes ned, for å være forberedt på neste kursdag.

Før tredje kursdag må minst en av deltagerne ha fått overført egne regnskapstall til Excel. Kursdagen vil bestå i diskusjoner rundt det aktuelle driftsregnskapet og simuleringer som analyserer lønnsomheten til gardens ulike driftsgrener.

Fjerde kursdag vil kunne behandle regnskap til flere kursdeltagere, – på samme måte som tredje kursdag. Det økonomiske resultatet sees opp mot tallene fra Ingris. Det legges opp til gode diskusjoner ut fra produksjonsresultatene og de økonomiske resultatene. Det settes opp konkrete tiltak som bør føre til endringer i resultatet på den enkelte gard.