Publisert: 05.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Takk for meg!


Takk for meg!

 

Jeg har hatt sju opplevelsesrike og fine år i Norsvin. Til sammen har jeg nå jobbet for svineprodusentene i 20 år siden jeg begynte i Helsetjenesten for svin.

Det som kjennetegner svineprodusentene er at man hele tida tenker offensivt, har viljen til å se framover og være løsningsorientert. Norske svineprodusenter har også hele tida vært bevisst på at for å overleve må man både være dyktig og effektiv. Men samtidig må vi også være best i klassen når det gjelder kvalitet og mattrygghet. Dette er en del av den kontrakten vi har inngått med norske forbrukere og politikere. Vi leverer varen, hvis vi får rammebetingelser som er til å leve med!

Det er viktig at norske svineprodusenter fortsatt satser på god dyrehelse, lavt antibiotikaforbruk og god dyrevelferd skal være våre konkurransefordeler. Samtidig må vi bli mye flinkere til å dokumentere dette, og informere om vår kvalitetsproduksjon ut til de norske forbrukerne. Her må de store organisasjonene våre bli mye bedre!

For norsk svineproduksjon har det vært en turbulent tid i disse årene i det nye årtusenet som jeg har vært i Norsvin. På grunn av kravet om løsdrift fra år 2000 og Sponheims konsesjonsøkning i 2003, har vi hatt tre perioder med overproduksjon i disse sju årene. Dette har ført til at mange produsenter har sluttet og vi har fått en sterk strukturendring. Effektiviteten har økt voldsomt, og vi har utviklet nye og spesialiserte driftsformer som purkeringer.

I Norsvin har endringstakten vært høy de siste årene. Vi har hatt økt fokus på internasjonal virksomhet innenfor avlsarbeidet. Fag ble en kjernevirksomhet i 2000, og vi har økt satsningen på faglig virksomhet gjennom Norsvinskolen og kursvirksomhet. FoU satsningen har økt kraftig de siste årene, og samarbeidet med de andre avlsorganisasjonene har blitt sterkt utbygd de siste åra ikke minst med Aqua- Gen og Geno. Vi har økt forskningen på bioteknologi, og blant annet startet Biobank sammen med AquaGen og Geno. Innenfor semin skjedde det et gjennombrudd da vi tok i bruk fem-dagers sæden, og nå forsker vi videre på enda lenger holdbarhet. Hanngrisforskningen har vært et annet satsningsområde de siste åra.

Noe av årsaken til at vi innenfor svineproduksjonen har lykkes så godt både med avlsarbeidet og helsearbeidet, videre at vi har lykkes med å heve kvaliteten og kompetansen i svineproduksjonen, er at det har vært vilje til samarbeid på tvers i hele svinebransjen. Det har også vært en sterk vilje til å samarbeide med de offentlige myndigheter.

Denne samarbeidsånden, særlig internt i næringen, men også mellom næringen og det offentlige, er nå mye svakere enn før. Denne utviklingen vi har sett de siste årene til mindre vilje til å satse på felles tiltak i hele næringen, og også mindre vilje fra det offentlige til å samarbeide tett med næringen, skuffer meg.

I lille Grise-Norge må vi kunne samarbeide om avl, helse og faglige ting på tvers av slakteritilhørighet. Her har vi fått til mange gode konkrete resultater til beste for alle norske svineprodusenter. Se på hva vi har oppnådd med Helsetjenesten for svin, helsegris, avlsarbeidet, Animalia (Fagsenteret for kjøtt) In-Gris med mer. Det er også viktig at Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Landbruks og matdepartementet og flere innenfor det offentlige samarbeider aktivt med næringen om viktige saker som mattrygghet, dyrehelse og sporing av mat.

Samtidig er det helt klart at Norsvin har vært helt avhengig av at de tunge solide samvirkeselskapene, Nortura og FK Agri, har gått foran og støttet oss for eksempel i eksportsatsningen, hvor vi nå har investert over 30 millioner kroner i USA før inntektene begynner å komme tilbake. Det samme gjelder Norturas støtte til testingsstasjonene våre gjennom alle år. Dette har kommet alle Norsvins medlemmer til gode!

Til slutt vil jeg takke alle norske svineprodusenter for et givende samarbeid gjennom alle år, og ikke minst vil jeg takke mine lojale og utrolig dyktige medarbeidere i Norsvin for sju flotte år. Jeg vil ønske norske svineprodusenter og Norsvin lykke til videre, og regner med et aktivt samarbeid også i framtida fra min nye posisjon på Veterinærinstituttet!