Publisert: 09.08.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ta styringen i egen besetning

Som Svin skriver i sin leder i nr 5; det er penger i god drift. Og det finnes verktøy som kan gjøre svineprodusentene i stand til å ta kontroll i egen besetning.

 


Ta styringen i egen besetning

Som Svin skriver i sin leder i nr 5; det er penger i god drift. Og det finnes verktøy som kan gjøre svineprodusentene i stand til å ta kontroll i egen besetning.

 

Ingris må være et klart førstevalg om det gjelder smågrisproduksjon eller det gjelder slaktegrisproduksjon. For oss rådgivere er rapporter fra Ingris svært nyttige i analysen av besetningens forbedringsområder. At mange ikke har tatt dette verktøyet i bruk til nå, kan kanskje skyldes at vi rådgivere ikke har vært flinke nok til å synliggjøre fordelene. Kanskje er heller ikke daglig PC-bruk en del av dagsrutinen i mange svinebesetninger ennå. Men vi ser at bruken øker, og det er bra.Det er også viktig at data fra registreringsverktøyet brukes og omsettes til forbedringer. Mange produsenter greier dette fint selv, men i mange tilfeller er det nyttig å ha en diskusjonspartner (veileder) som ser besetningen litt mer fra utsiden, og som kan bringe med seg inspirasjon og kunnskap fra andre produsenter og fra den teoretiske verden.

 

Nettet som kompetansebase 

Nettet er og vil i framtida bli enda viktigere som kunnskapsbase både for produsenter og veiledere. Se til Danmark, her er det kunnskap å hente med enkle tastetrykk. Omsetning av kunnskap til praktisk drift er også her avgjørende for å lykkes.Vi i Nortura har to rådgivingspspakker som vil være et godt utgangspunkt for å lykkes.”Mer enn 20 …” er vårt tilbud til smågrisprodusentene. Målet er økt antall avvente smågris per årspurke. Dette er den viktigste faktoren for økonomisk smågrisproduksjon.For slaktegrisprodusentene har vi rådgivingspakken ”Mindre enn 2,5”, hvor målet er redusert fôrforbruk.Vi har i begge disse pakkene vist hvordan ulike rutiner og resultater gir store uslag i økonomien. Nortura har veiledere med kompetanse på flere felter. Puljedrift, en stor driftsfordel, er et resultat av god veiledning i drift. Våre veterinærer har vært avgjørende for den store framgangen vi ser på systematisk helsearbeid og fravær av tapsbringende sykdommer. Kompetansen har vært helt nødvendig når mykoplasma skulle utryddes, PMWS begrenses, og pandemisk influensa kartlegges.

 

Systematiserer slaktedata

 

Nortura Program Gris (NPG) systematiserer slaktedata fra våre medlemmer. For hver leveranse genereres tabeller og grafer som viser slaktedata, kjøttprosent, vektfordeling, oppnådd pris, sykdomsanmerkninger, siste 12 måneder kjøtt, og siste 12 måneder vekt. Data sammenlignes med andre data fra sammenlignbare grupper, og er et godt grunnlag for korrigering av drift og for dialog med veiledere.NPG har også en funksjonalitet som muliggjør tett dialog mellom veileder og produsent (sms / e-post) og viktige hendelser (for eksempel fødsel) i besetningen kan meldes automatisk til veileder slik at dialogen kan oppstå og vedlikeholdes når hendelsene er ferske.I NPG kan det lages puljeplaner som gir oversikt over når hendelser skjer, et styringsverktøy for besetningen. Puljeplaner vil også være grunnlag for prognoser for slakting. Avvenning registrert i Ingris og omsatt smågris vil importeres i NPG og gi Nortura prognosegrunnlag for mer effektiv slakteplanlegging.NPG vil altså kunne optimalisere så vel produksjonen på gården som i industrileddet.

 

Bruk kunnskapen vi har

 

 

Verktøyene og kompetansen er i stor grad på plass.Det er motivasjonen til å ta dem i bruk, til å sette ambisiøse mål for egen produksjon, som ser ut til å være minimumsfaktoren. Vi veiledere må i stor grad opptre som motivatorer, i like stor grad som rene svinefaglige rådgivere.Det er økonomi, dyrevelferd og forbrukeraksept i god drift. Framtidas svineprodusenter vil bli enda mer kompetente og selvgående, men samtidig etterspørre spisskompetent veiledning og gode verktøy. Vi kan begynne med å ta i bruk det vi har. Det rekker til betydelig forbedringer i mange besetninger.