Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svineprodusenter får bot

I Hedmark og Østold er det nå under behandling saker der svineprodusenter enten får bot fordi de har brutt konsesjonsregelverket, eller trekk i produksjonstilskuddet.


Svineprodusenter får bot

I Hedmark og Østold er det nå under behandling saker der svineprodusenter enten får bot fordi de har brutt konsesjonsregelverket, eller trekk i produksjonstilskuddet.

 

I Hedmark fattet fylkesmannens landbruksavdeling vedtak i desember der en svineprodusent fikk 179 000 kroner i bot for brudd på konsesjonsregelverket. Boten ble satt på grunnlag av brudd for året 2001. Saken er anket Statens Landbruksforvaltning (SLF). Anken er ikke ferdigbehandlet.

– Vi fikk endelig klagesak på bordet i mars, og trenger noen uker på å ferdigbehandle dette, sier seksjonssjef Nils- Einar Elliasen i SLF. I denne saken er ikke praksis kontrollert etter 2001, men brukerne skal ha endret praksis. I Hedmark er også andre saker om brudd på konsesjonsregelverket under behandling.

– Jeg tror ikke problemene er mer utbredt her enn i andre fylker, men slike saker er vanskelige og ressurskrevende å ta fatt i, sier seksjonssjef Joar Brukvangen hos Fylkesmannen i Hedmark.

– Vi møter generelt stor forståelse i svinenæringa når vi foretar slike kontroller. En del gir også klart uttrykk at det er bra vi prioriterer denne jobben, sier Brukvangen.

I Østfold har også fylkesmannen vurdert en sak om tett samarbeid mellom svinebønder. Spørsmålet om brudd på konsesjonsregelverket er ikke vurdert. Derimot er utbetalingen av produksjonstilskuddet i 2003/2004 kuttet fordi bøndene har samarbeidet for tett. Avgjørelsen ble anket til SLF, og her fikk klagerne nå i april medhold, og bøndene får produksjonstilskudd. Saken gjelder tre svinebønder som samarbeider tett om svineproduksjonen. Fylkesmannen mente at samarbeidet var så tett at det måtte betraktes som en driftsenhet, men SLF på sin side mente at drifta kunne betraktes som tre enheter til tross for samarbeid på en del områder.

– Dette er en vanskelig vurdering, men vi kom til at det som er dokumentert av samhandling er av en slik art at dette er tre enheter, forklarer direktør Reidar Olsen til Svin i SLF. Vedtaket er gjort ut fra en totalvurdering. De tre bøndene samarbeider om fôrkjøp, veterinær og data.

– Men de har ikke felles arbeidskraft, arealer, fôrproduksjon, bygninger og maskiner, sier Olsen.

Når eller hvis SLF fatter et vedtak om brudd på regelene om konsesjon eller produksjonstilskudd finnes tre muligheter for bonden. Han kan vedta avgjørelsen/ boten. Han kan trekke det inn for domstolene eller han kan klage til sivilombudsmannen. Sistnevnte kan ikke avsi noen dom, men eventuelt henstille til at saken behandles på nytt.