Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svineøkonomi

Norsvin møtte i august ledelsen i Norges Bondelag for å diskutere lønnsomheten i svinenæringa.


Svineøkonomi

Norsvin møtte i august ledelsen i Norges Bondelag for å diskutere lønnsomheten i svinenæringa.

Styreleder i Norsvin Vestfold, Anne Aasnes Andvik, Norsvins styreleder Kristin Ianssen og organisasjonssjef Asbjørn Schjerve møtte et topptungt bondelag. Både Nils T. Bjørke, Per Skorge, Per Harald Agerup, Anders Huus og Renate Kvamme møtte, noe som tydelig viser at de tar saken alvorlig.

Mye av møtet ble brukt til å dokumentere den faktiske utviklingen i økonomien. Her ble både utviklingstall fra enkeltbesetninger og «Grisebørsen» i Svin benyttet. Utviklingen preges av at kostnadene har økt dramatisk, samtidig med at inntektene har gått ned. Spesielt har kostnadene til kraftfôr økt langt mer enn forutsatt i jordbruksoppgjørene. Det er også klart at svinekjøttprisen til bonde har gått mer ned enn engrosprisen.

Møtet konkluderte med at Bondelaget og Norsvin skulle samarbeide nærmere for å dokumentere utviklingen. Det er svært viktig å få forståelse for at svinenæringa er en volumproduksjon med små marginer – der noen få øre i kostnadsvekst per kg gir store utslag på bunnlinja. Norsvin styre ser svært alvorlig på situasjonen og ønsker mer oppmerksomhet rundt utviklingen i svineprodusentenes økonomi.

Det er sendt en henvendelse til fylkeslaga, der de, gjerne i sam- spill med faglaga, diskuterer saken og skaper lokal blest i media rundt disse forholdene. Informasjonen starter vi med nå – i god tid før blant annet jordbruksforhandlingene starter til våren. Sentralt vil Norsvin avholde møte med ledelsen i Landbruks- og matdepartementet, samtidig med at kontakten mot bondelaget vil intensiveres.

 

KSL medisinstandard

 

Norsvin har sendt brev til KSL Matmerk og bedt om at de tar initiativ til en endring av regelverket. Dette for bl.a. å få bukt med den skjulte medisinbruken og hindre at situasjonen kommer fullstendig ut av kontroll. Styret har tidligere ønsket at et sentralt veterinærmedisinsk register skulle være på plass før man skulle vurderte medisinstandarden på nytt, men ser nå at det vil ta tid å få etablert et slikt register.

I forbindelse med revisjonen ber Norsvin om at det tas hensyn til dyrevelferden, at dyreeier får nødvendig kompetanse, at det foreligger avtale om oppfølging fra besetningsveterinær og at behandling og medisinbruk registreres på besetningens fjøskort. KSL Matmerk har nå i ettertid revidert standarden og denne vil bli sendt ut til alle husdyrprodusenter i begynnelsen av oktober.

 

Fylkesledermøte

 

Norsvins styre og fylkeslagsledere møtes på Norsvinsenteret 14. – 15. oktober, der første dag benyttes til kunnskapsoppbygging rundt norsk landbrukspolitikk. Her vil fagsjef Anders Huus fra Norges Bondelag være foredragsholder. Dag to vil benyttes til diskusjon rundt «Begeistringskomiteens» og «Vedtekstkomiteens» tanker når det gjelder organisering av vårt lagsapparat i framtida og hvordan vi skal skape mest mulig engasjement og aktivitet.

Det vil også bli satt av tid til å diskutere både Norsvins og svineprodusentenes økonomi, strategi rundt påvirkningsmuligheter, og andre dagsaktuelle ting.