Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svineøkonomi på kjellernivå

Med et dekningsbidrag før jul på bare 3900 kroner per årspurke i smågrisproduksjonen, vil mange oppleve svakere lønnsomhet enn i 2004. Også slaktegrisøkonomien er på kjellernivå. Etter jul vil det forhåpentligvis lysne noe.


Svineøkonomi på kjellernivå

Med et dekningsbidrag før jul på bare 3900 kroner per årspurke i smågrisproduksjonen, vil mange oppleve svakere lønnsomhet enn i 2004. Også slaktegrisøkonomien er på kjellernivå. Etter jul vil det forhåpentligvis lysne noe.

 

PRISER

I skrivende stund er det meget usikkert hvilke priser det vil bli på smågris og slakt etter jul. Det forventes en prisnedgang på cirka kr 1,50 før jul, og en ytterligere nedgang etter jul. For å komme fram til de beregnede dekningsbidragene i januar og februar har vi regnet med en nedgang i svinekjøttprisen på totalt cirka kr 2,10 i forhold til prisen vi har hatt i høst. Videre har vi lagt inn ei gjennomsnittlig slaktevekt på 72 kg i januar og februar, og at det gis kompensasjon på kr 35 per gris til produsenten for reduserte vekter. Når dette skrives vet vi ikke ennå om dette tiltaket blir brukt for å regulere markedet etter nyttår, men det er altså dette som er lagt til grunn for beregningene. Vi har videre gått ut i fra en økning i smågrisprisen på kr 35 etter nyttår, og en nedgang i kraftfôrprisene på cirka 5 øre per FE som følge av fusjonen mellom FKT og FKØV (prisen som presenteres i tabellen er en vektet pris ut i fra forbruk de siste tre månedene, og dermed vises ikke den samme nedgangen der).

 

SVAK LØNNSOMHET I SMÅGRISPRODUKSJON

Etter nedgangen i smågrispris fra 23. oktober beregner vi et dekningsbidrag i smågrisproduksjon på bare ca kr 3900 per årspurke i november og desember. Dette er omtrent likt med det vi beregnet ved forrige overproduksjon, ved slutten av 2004. Mange smågrisprodusenter vil nok likevel oppleve en redusert lønnsomhet i forhold til 2004. Dette skyldes blant annet at vi i dagens kalkyle regner med 1,3 flere solgte smågris per årspurke enn vi gjorde i 2004, siden vi nå benytter gjennomsnittsresultater fra In- Gris for noroc-kull, mens vi tidligere brukte snittall fra alle besetninger i In- Gris. En del produsenter fikk dessuten langt større puljetillegg på smågris i 2004 enn det som er mulig å oppnå i dag. I grisebørsen regnet vi med puljetillegg på kr 35 per gris i 2004, og i dag regner vi med kr 20. Den som leverte store puljer kunne i 2004 oppnå høyere puljetillegg enn kr 35, mens det i dag gis maksimalt 20 kr per gris hos Gilde.

Etter nyttår har vi gått ut i fra en økning i smågrisprisen, redusert kraftfôrpris og redusert purkeslaktpris som totalt gir en økning i dekningsbidraget i smågrisproduksjon på ca 700 kr per årspurke, men som nevnt er de prognoserte prisene på smågris og slakt usikre.

Hvis vi får nedgang i svinekjøttprisen som beskrevet ovenfor etter nyttår, blir det et dekningsbidrag i kombinertproduksjon på ca kr 9000 per årspurke. Ved overproduksjonen i 2004/2005 var vi nede i 7500 kr, men også i kombinertkalkylen gjelder det at vi nå regner med flere solgte griser per årspurke. Med de prisene vi har regnet med, blir det et dekningsbidrag per slaktegris i februar på ca 160 kroner.