Publisert: 13.05.2024 Oppdatert: 13.05.2024

Stikkord:

Styreleders tale ved Norsvins årsmøte: Profesjonalisme og forutsigbarhet

Under sin årsmøtetale uttrykte styreleder Per Inge Egeland en sterk oppfordring til alle tilstedeværende, spesielt de nye fylkeslederne, om å bruke tiden godt til nettverksbygging og faglig utveksling.


DET NYE STYRET: Fra venstre: Per Inge Egeland (styreleder), Geir Brede (nestleder), Silje Sødahl Graffer (nytt styremedlem), Harald Bøhnsdalen (styremedlem) og Øystein Moen (ansattrepresentant). Maria Folkvord og Ellen Maud Langmoen Olsen (ansattrepresentant) var ikke til stede under fotografering. Foto: Tom Erik Holmlund

 

I sin tale adresserte Egeland de varierte utfordringene og mulighetene som norsk svineproduksjon står overfor, og understreket behovet for en mer forutsigbar og profesjonell tilnærming i industrien. Egeland ble gjenvalgt som styreleder for ett år.

 

– Bli bedre kjent
Styreleder Egeland uttrykte en spesiell velkomst til de nye fylkeslederne. Han la vekt på viktigheten av å bli bedre kjent og bruke tiden effektivt for faglig og sosial utveksling. Han reflekterte over det siste årets utfordringer, spesielt knyttet til produksjonsreguleringer og endringer i konsesjonsregelverket.

– Dei aller fleste år er det enten noko som går veldig bra og som regel noko som går dårleg, sa Egeland, og beskrev hvordan planer raskt måtte endres da reguleringene ikke fungerte som forventet. Han tok opp spørsmålet om hvorvidt det eksisterende reguleringsverktøyet er tilstrekkelig, og fastslo følgende:

– Ja, hvis det blir brukt og utført rett har me nok det (red.anmerkn: ett tilstrekkelig verktøy), sa han. Men utfordret gyldigheten av tiltakene og tidsrammen for implementeringen.

 

Økonomiske mål og SPF-omlegging
Egeland diskuterte Norsvins økonomiske målsetninger og forpliktelser, spesielt innen avlsarbeidet.

– Styret i Norsvin har et resultatmål på fire prosent for SA-et,» bemerket han, og påpekte viktigheten av god økonomisk planlegging og styring for å oppnå dette over tid. Han understreket behovet for å balansere kostnader for medlemmene mot nødvendige aktiviteter i Norsvins øvrige virksomhet.

Egeland tok også opp SPF-omleggingen som et viktig klimatiltak.

– Omlegging til SPF er inne i et taktskifte, forklarte han, og la til at dette initiativet er avgjørende for å nå landbrukets klimaavtale med staten om kutt av fem millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.

 

Framtidsutsikter og strategiske initiativer
Styrelederen delte også visjoner for fremtiden, inkludert betydningen av nye teknologier og genredigering, som diskutert i NOU «Genteknologi i en bærekraftig fremtid.» Han viste til Norsvins samarbeid med Geno og innsatsen i debatter om hvordan nye verktøy kan fremme fremtidens avlsarbeid.

Egeland avsluttet med å reflektere over viktigheten av forutsigbarhet og profesjonalitet i svineproduksjonen. Han fremhevet Norsvins rolle i et globalt marked og nødvendigheten av å styrke egenkapitalen og finansielle ressurser for å sikre langsiktig vekst og stabilitet.

Årsmøtet ble framstilt som en plattform for å diskutere disse viktige temaene, og Egeland oppfordret deltakerne til å engasjere seg aktivt i debattene for å forme fremtiden til norsk svineproduksjon.

 

Her kan du lese mer om den nye styresammensetningen