Publisert: 19.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Studietilbud om klima og ventilasjon

Klima og ventilasjon i grisehuset blir temaet for Norsvins nye studietilbud for høsten og vinteren.


Studietilbud om klima og ventilasjon

Klima og ventilasjon i grisehuset blir temaet for Norsvins nye studietilbud for høsten og vinteren.

 

Studieseseongen nærmer seg raskt, og temaet som er valgt denne gangen har stor betydning for grisens velferd og for resultatene i grisehuset. Godt klima er viktig blant annet for å unngå problemer med halebiting, samt oppnå en god tilvekst og lavt fôrforbruk.

Kurset inneholder bl.a. anbefalte normer for ventilasjon, ulike alternativer og prinsipper for ventilasjon og styring/ regulering av ventilasjonsanlegget. Kurset tar også opp kontroll og vedlikehold av anlegget, nødventilasjon/alarm ved ventilasjonssvikt og en kommer inn på kontroll av luftkvalitet og feilsøking. Det er også lagt opp til praktiske oppgaver. Erik Damsted ved Landsutvalget for Svin, Danske Slagterier, Knut Bøe ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og rådgivere i Gilde Vest bidrar med fagstoff til årets studiehefte.

Normalt deltar ca. 1000 svineprodusenter årlig på studieringer med utgangspunkt i studiehefter fra Norsvin. Vi håper på minst like mange deltagere i år, da ventilasjon er et tema som skulle være aktuelt for alle, – både slaktegris- og smågrisprodusenter. Dessuten vet vi at det kom i gang noen nye studieringer og ble blåst liv i noen gamle ringer det siste året gjennom kurs for kompetansebevis. Nå håper vi disse fortsetter med nytt tema til høsten. Studieringer er en fin mulighet til faglig påfyll i lokalmiljøet, og vi vet at det også for mange er gode sosiale møteplasser.

Innmelding av studieringer og bestilling av kurshefter gjøres via det lokale BSF-utvalget eller BSF, sentralt: Tlf: 22 05 48 30. Studieheftet koster kr. 200,- + porto. Heftet vil være klart for utsendelse ca. 15. oktober.

 

Prosjekt purkefôring

I samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling og Gilde Norsk Kjøtt har Norsvin i år startet et purkefôringsprosjekt, støttet av Innovasjon Norge. Gunhild Melbø Tajet, Norsvin er prosjektleder. Stadig større kull stiller store krav til purkas mjølkeproduksjon. Vi ønsker at hun skal avvenne store kull, og samtidig bli drektig igjen etter få dager med nytt kull. Dette krever god kunnskap om riktig fôring av purka hele veien. Utenlandske undersøkelser har vist at høy tilvekst i oppdrettsperioden gir store kull og bedre reproduksjonsresultater, men litt lavere holdbarhet. Det er også vist at økt spekktykkelse gir bedre reproduksjonsresultater, spesielt i 2. kull. Først ønsker vi å teste ulike fôringsstrategiers påvirkning (før 100 kg) på spekktykkelse, reproduksjon og holdbarhet. Forsøket gjennomføres i en purkering. Senere vil vi se hvordan opptrapping av fôrstyrken etter grising kan maksimere fôropptaket i dieperioden.

 

Prosjekt spedgristap (2001–2004)

Spedgristap-prosjektet som inkluderte litteraturstudium, feltundersøkelse, analyse av In-Gris-data og feltforsøk, ble avsluttet i 2004. Prosjektet var et samarbeid mellom Norsvin, Helsetjenesten for Svin og Norges landbrukshøgskole og ble ledet av Gunhild Melbø Tajet i Norsvin. Gjennom prosjektet kom en blant annet fram til at det er behov for økt fokus på et godt smågrishjørne og varme til nyfødte smågriser. I feltundersøkelsen så en også hvilken betydning tannfiling, tilstedeværelse ved grising og riktig kullutjevning har for å redusere spedgristapet. Prosjektet førte fram til studiekurset «Smågrisproduksjon – et omsorgsyrke» som har hatt om lag 1000 deltagere i Norsvins lokallag. Det har også vært arrangert rådgiverkurs og cand.pig kurs i forbindelse med prosjektet, og resultater fra prosjektet er også formidlet gjennom artikler i Svin og en rekke foredrag.

 

Prosjekt fôringsøkonomi

Dette er et nytt prosjekt som Norsvin planlegger og vil forsøke å skaffe finansiering til i løpet av året. Bakgrunnen for prosjektet er at det er behov for mer kunnskap om hvordan fôringskostnadene hos slaktegris kan reduseres. Vi har en årlig avlsmessig forbedring av fôrforbuk og tilvekst, men ser at mange besetninger ikke klarer å oppnå den samme utviklingen. I prosjektet kan det være aktuelt å se på blant annet: Fôrforbruk i ulike systemer, effekt av flytting og blanding, utslaktingsstrategi, kjønnsdelt framfôring, fôrforbruk ved høye vekter og effekt av fôrstruktur og fôringssystem. I prosjektet ønsker en bl.a. gjennom litteraturstudium å skaffe god oversikt over den kunnskapen som finnes innen dette området. I tillegg kan det bli aktuelt å gjøre egne utprøvinger, og å bruke flinke produsenter som en ressurs.