Publisert: 28.11.2017 Oppdatert: 01.02.2018

Stikkord:

Strategiske ambisjoner

Norsvins styre har vedtatt ny strategiplan «Strategiske ambisjoner og prioriteringer 2018». Strategiplanen løfter opp flere viktige strategiske ambisjoner og prioriteringer som vil prege Norsvins framtid som globalt avlsselskap, og som næringspolitisk organisasjon.


Skrevet av Olav Eik-Nes, Adm. dir i Norsvin SA

Blant disse ambisjonene kan en nevne økt satsing på durocrasen som farlinje i samarbeid med Norsk Duroc AS, økt satsing innen BigData, økt satsing på eksport av genetiske produkter (livdyr og sæd), utvikling av rådgivningskonsepter innen avlsstyring, SPF-satsing og embryo som reproduksjonsteknologi. Innenfor det næringspolitiske området er ambisjonen økt satsing på kommunikasjon, omdømme og marked.

I den nye strategiplanen er som nevnt embryo løftet frem som en ambisjon. Bakgrunnen for dette er internasjonale signaler om at embryo og embryoteknologi vil komme til å spille en stadig viktigere rolle i framtida, både når det gjelder utviklingen av metodikk i avlsarbeidet, men også som produkt ved overføring av genetikk over landegrenser. Styret har derfor vedtatt en strategisk satsing på utvikling av embryoteknologi. Strategien legger opp til å utvikle kunnskap om mulige teknologier til praktisk anvendelse der dyrevelferdsmessige og etiske forhold blir ivaretatt. Strategien betyr at vi vil utvikle et forretningskonsept der markedsmessige forhold og utvikling av nødvendig infrastruktur utredes og etableres.

For å ta i bruk embryoteknologi som avlstiltak på gris kreves det forskning og omfattende teknologiutvikling. Per i dag er det ikke mulig å høste embryo flere ganger fra samme donordyr uten bruk av kirurgi. Det er derfor utarbeidet et forskningsprosjekt, en nærings-PhD, i samarbeid med Topigs Norsvin og NMBU med sikte på å utvikle teknologi for høsting av embryo fra donordyr og for å bedre suksessraten ved innsett av embryo i mottakerdyr. Som avlstiltak viser beregninger at bruk av embryoteknologi vil bidra en økt effektivisering av dagens avlsarbeid i form av økt årlig avlsframgang på 15 – 20 prosent med tilsvarende kostnadsreduksjoner.

Embryo kan være et supplement til livdyr ved salg av genetikk. Dette vil kunne gi økt dyrevelferd, redusert smittefare og redusert miljøbelastning. Beregninger viser at salg av embryo kan føre til 50 prosent reduksjon i kostnader sammenliknet med salg av livdyr. Inntektssiden avhenger selvsagt av kundens betalingsvilje for embryo kontra livdyr. Norsvin har derfor vedtatt å iverksette et treårig innovasjonsprosjekt hvor målet er å etablere embryo-overføring som kommersiell tjeneste. I dette ligger det å utvikle og etablere nødvendig infrastruktur for å kunne ta i bruk denne teknologien i et større omfang i tråd med styrets vedtak.

Det er derfor med stor forventning vi ser fram til hva de nevnte prosjektene vil bidra til i arbeidet med å få realisert en spennende og en svært viktig strategisk ambisjon og satsing.

Teksten er hentet fra “Direktøren direkte”, – en fast spalte i fagbladet Svin, og stod på trykk i Svin nummer 8 2017.

Olav Eik-Nes er Administrerende direktør i Norsvin SA. Test