Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Strategiarbeidet blant medlemmer

 


Strategiarbeidet blant medlemmer

 

Sist høst ble Norsvins medlemmer utfordret til dugnad for å videreutvikle Norsvin. E t eget strategihefte med en rekke sentrale spørsmål ble benyttet blant medlemmer og ansatte. 14 studieringer, 10 lokallag og 7 fylkeslag har, sammen med samtlige ansatte, sendt inn sine besvarelser. Norsvins styre har nå gått gjennom materialet og har meldt tilbake at de er svært fornøyd med engasjementet, og mange av synspunktene vil bli tatt med videre i prosessen

Tilbakemeldingene fra medlemmene inneholdt et unisont «ja» på spørsmålet om Norsvin fortsatt skal engasjere seg i næringspolitiske spørsmål. De fleste mente at det ville være viktig med gode allianser, spesielt mot Bondelaget, og at vi måtte ha høyt kunnskapsnivå og positivitet bak våre innspill. Det var stort sprik i finansieringsmåten for aktivitetene.

Det kom mange forslag på tiltak for å synliggjøre at Norsvin er til for alle landets svineprodusenter. Representasjon i styrene på alle plan må bevisstgjøres, og valgkomiteenes rolle er viktige. Tilgangen på Duroc for alle vil hjelpe på. Det viktigste vil være å synliggjøre det hele i daglig handling, der Norsvin viser sin nøytralitet og «uavhengighet».

Et stort flertall av tilbakemeldingene ønsker fortsatt arbeid for spredt produksjon over hele landet. En del mente at det ikke ville være ønskelig å stimulere til nyetablering i helt marginale områder.

Rammebetingelsene i svinenæringa sikres best ved et effektivt avlsarbeid, bevisst arbeid for kostnadsreduksjoner og sterke allianser mot beslutningstagerne. De fleste ønsket ingen heving av konsesjonsgrensene, men klarere tiltak mot de som bryter loven. Det var en viss uenighet om man skal gå inn for å endre regelverket nå. Noen ønsket mer fleksible grenser i forhold til markedssituasjonen. De fleste mente at Norsvin skulle overlate til aktørene og OFK å markedsføre selve svinekjøttet.

Det kom svært mange konstruktive og gode innspill når det gjaldt hvordan vi skal sikre vår gode dyrehelse. Opprusting av respekten for helsepyramiden blir helt vesentlig.

De fleste av tilbakemeldingene gikk på at avlsarbeidet skulle finansieres over kjøttkiloen og at vi ikke hadde behov for to farraser her i landet. Det var stort sprik i prioriteringene dersom eksportvirksomheten ikke lykkes.

Mange mente at Norsvins fagsatsing burde fortsette som i dag og at Norsvinskolen var viktig og burde videreutvikles. Det kom inn svært mange forskjellige syn på hvordan kunnskapsformidlinga burde skje i framtida. Uansett rådgivningsform burde tilbudet være selvfinansierende.