Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stortinget ser behov for ekstra hanngrisforskningspenger

Da statsbudsjettet ble vedtatt i desember, ga Stortinget svinenæringen innrømmelser når det gjelder behovet for ekstra midler til hanngrisforskning. Omfattende forskning må til om kastreringsforbudet skal kunne gjennomføres.


Stortinget ser behov for ekstra hanngrisforskningspenger

Da statsbudsjettet ble vedtatt i desember, ga Stortinget svinenæringen innrømmelser når det gjelder behovet for ekstra midler til hanngrisforskning. Omfattende forskning må til om kastreringsforbudet skal kunne gjennomføres.

 

Norsvin tok som kjent kontakt med næringskomitéen før jul da det kom signaler om at forskningsmidler til hanngris ville fortrenge andre nødvendige prosjekter innen svineforskningen. Da statsbudsjettet ble vedtatt i desember ble følgende merknad om hanngris forskning tatt inn i vedtaket.

«Komiteen ber om at Stortinget blir orientert om den forskningen som blir satt i gang og om fremdriften i forskningen, spesielt om det er utsikter til at kastreringsforbudet kan settes i verk uten at det går ut over kvaliteten på svinekjøttet.

Satsningen på hanngrisprosjektet er betydelig, men etter komiteens oppfatning må det ikke gå ut over andre nødvendige prosjekter som gjelder gris, slik som blant annet den satsningen som er satt i gang når det gjelder kvalitetsforbedringen i svineproduksjonen. Dette med bakgrunn i økt utenlandsk interesse for norsk svinekjøttproduksjon.

Prosjekt som settes i gang for å oppfylle kravet i stortingsvedtaket må således ikke føre til at andre prosjekter blir skadelidende.

Komiteen ber derfor om at det løpende blir vurdert mulighetene til ekstra midler fra Norges Forskningsråd til forskning i forbindelse med gjennomføring av forbud mot kastrering.» Stortinget har dermed understreket at det politiske vedtaket i 2002 om forbud mot kastrering av hanngris fra 2009 skal følges opp med bevilgning av øremerkede midler til hanngrisforskning.