Publisert: 11.08.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stortinget avgjør markedsreguleringen

Det var et tredelt utvalg som la fram utredningen om markedsbalanseringen i jordbruket i juni. Utredningen er nå sendt ut på høring med 16. oktober som høringsfrist.


Stortinget avgjør markedsreguleringen

Det var et tredelt utvalg som la fram utredningen om markedsbalanseringen i jordbruket i juni. Utredningen er nå sendt ut på høring med 16. oktober som høringsfrist.

Men det er Stortinget som avgjør saken, fordi det er snakk om å endreomsetningsloven. Utredningen, som ble ledet av professor Erling Hjelmeng ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, har levert en utredning med vedlegg på rundt 200 sider til landbruks- og matdepartementet. Utvalget er delt i sine vurderinger når det gjelder alternative måter å drive markedsregulering på. Utvalget bruker for øvrig uttrykket markedsbalansering i stedet for det tradisjonelle begrepet markedsregulering. Sju av 11 går inn for å beholde markedsregulering, men der slutter også enigheten.

Fire

Utvalgslederen fra Universitetet i Oslo har med seg en professor og en førsteamanuensis fra Universitetet i Bergen pluss et medlem fra Forbrukerrådet sitt alternativ om en mer markedsorientert løsning hvor målprisene forsvinner. De skal erstattes av referansepriser av hensyn til tollvernet. Det skal ikke være noen markedsregulator, og markedet skal stabilisere seg selv gjennom prisdannelsen. Landbruksdirektoratet skal få hjemmel til rettslig bindene produksjonsregulering. Ved alvorlig ubalanse i markedet sendes avsetningstiltak ut på anbud.

Fire

De fire neste utvalgsmedlemmene som representerer Nortura, Tine, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, vil videreføre landbrukssamvirkets rolle som markedsregulator. De vil også beholde mottaksplikten og omsetningsavgiften, men foreslår tilpasninger og forenklinger i markedsreguleringen som øker gjennomsiktigheten, og dermed tilliten til systemet. De foreslår også å flytte iverksettingen av avsetningstiltak til Omsetningsrådet, samt økt bruk av anbud når det gjelder avsetningstiltakene.

Tre

Tre av utvalgets 11 medlemmer vil styrke Omsetningsrådet og redusere landbrukssamvirkets rolle. Disse tre representerer Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Coop og Kavli. De vil videreføre målprisen, men avvikle landbrukssamvirkets rolle som markedsregulator. De foreslår også at ansvaret for å sette gjennomsnittlig engrospris overlates til faglagene, og ikke markedsregulatorene som i dag. De foreslår også å videreføre finansieringen av reguleringstiltak gjennom omsetningsavgift, og de vil utvide Omsetningsrådet med folk fra handel og forbrukersiden slik at ingen interessegrupper får flertall i rådet. Mottaksplikten skal være anbudsbasert, og forsyningsplikten erstattes av konkurransepolitisk leveringsplikt med prisregulering.