Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Større lokal frihet til gjødselspredning

En ny forskrift om spredning av gjødsel på eng åpner for større lokal frihet i områder hvor det ligger til rette for det. Fristen kan utvides én måned til 1. oktober.


Større lokal frihet til gjødselspredning

En ny forskrift om spredning av gjødsel på eng åpner for større lokal frihet i områder hvor det ligger til rette for det. Fristen kan utvides én måned til 1. oktober.

 

I den gamle forskriften ble det i liten grad tatt hensyn til at det er store vekstforskjeller rundt om i Norge, og fristen for spredning av organiske gjødselvarer var lik for hele landet. Nå åpner landbruks- og matdepartementet, miljøverndepartementet og helse- og omsorgsdepartementet for at kommunene får større frihet til å bestemme siste sprededato mellom 1. september og 1. oktober for gjødsel på eng. Endringen vil ikke gjelde for kommuner som ligger innenfor nedbørsfeltet som drenerer til kyststrekningen svenskegrensa- Lindesnes. Det settes også som vilkår for utsatt sprededato at vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater senere spredning.

Den nye § 23 i forskriften får dermed følgende ordlyd;

«Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. tredje ledd.

Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober.

Muligheten gjelder likevel ikke kommunene som ligger innenfor nedbørsfeltet som drenerer til kyststrekningen svenskegrensa– Lindesnes. Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer som nevnt i 1. ledd i hele eller deler av perioden fra og med september til 1. november i områder med alvorlig forurensning.»