Publisert: 24.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Staten tapte mot Mørk Engebretsen

Mørk Engebretsen Invest AS vant på alle punkter i lagmannsretten i konflikten med staten ved miljøverndepartementet om utbygging av nye, større driftsbygninger for svineproduksjon.


Staten tapte mot Mørk Engebretsen

Mørk Engebretsen Invest AS vant på alle punkter i lagmannsretten i konflikten med staten ved miljøverndepartementet om utbygging av nye, større driftsbygninger for svineproduksjon.

Dommen ble avsagt den 16. september i Borgarting lagmannsrett, og den var enstemmig. Staten ble også dømt til å betale kr. 640 000 i saksomkostninger. Saken gjelder avslag på søknad om utvidelse av driftsbygning til svineproduksjon i et landbruks-, natur- og friluftsområde, et såkalt LNF-område. Det var den 20. november 2009 at Mørk Engebretsen Invest AS, heretter kalt MEI, søkte Skiptvedt kommune om utvidelse av driftsbygning i landbruket på totalt 2108 kvadratmeter til 3873 kvadratmeter etter paragraf 8 i dagjeldende plan- og bygningslov av 14. juni 1985. Det er denne loven, og ikke lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, som blir brukt i denne saken. I meldingen til kommunen ble det vist til at konsesjonsgrensene for svineproduksjon ble hevet med 50 prosent den 1. april 2004, og at produksjonen lå under dette. Eksisterende driftsbygning var bygd etter gammelt regelverk, og nye regler stilte krav om at totalarealet i fødebingene måtte være minimum seks kvadratmeter mot tidligere 4,5 kvadratmeter.

 

Kommunen reagerte

Skiptvedt kommune reagerte på størrelsen på driftsbygningen, og søknaden ble i hovedutvalget for næring og teknikk avslått med fem mot to stemmer. Etter klage på dette vedtaket ble saken oversendt Fylkesmannen i Østfold, som stadfestet kommunens avslag den 21. september 2010. Det ble blant annet vist til uttalelser fra landbruksdirektøren i Østfold om at 1200 kvadratmeter vil være tilstrekkelig areal for produksjon av smågris opp til konsesjonsgrensen, en størrelse som tiltakshaveren (MEI) allerede hadde. Fylkesmannen gjorde oppmerksom på at hans avgjørelse om ikke å omgjøre hans vedtak ikke er et enkeltvedtak. Den kan derfor ikke etter Fylkesmannens mening påklages. Saken ble imidlertid forfulgt av MEI overfor Kommunal- og regionaldepartementet, som oversendte saken videre til Miljøverndepartementet, uten at dette førte fram. Den 23. mars 2011 tok derfor MEI ut stevning ved Oslo tingrett med påstand om at fylkesmannens vedtak av 21. september 2010 var ugyldig. Staten ved miljøverndepartementet tok til motmæle, og la ned påstand om frifinnelse. Oslo tingrett avsa dom 21. november 2011 om at staten ved miljøverndepartementet frifinnes, og MEI ble dømt til å betale kr. 57 600 i saksomkostninger.

 

Anket dommen

MEI anket dommen til Borgarting lagmannsrett. De hevdet at plan- og bygningsloven ikke gir hjemmel til kvantitativt å begrense omfanget av landbruksvirksomhet. Omfanget av slik virksomhet er allerede regulert i særlovgivningen for landbruket gjennom husdyrkonsesjonsregelverket. Lagmannsretten mente av hovedspørsmålet i saken er hva som faller inn under begrepet landbruk, og fylkesmannens vedtak må kjennes ugyldig som følge av uriktig lovanvendelse.

Dommen ble altså enstemmig. Staten ble også dømt til å betale saksomkostninger på MEI på henholdsvis kr. 267 630 og kr. 373 200, til sammen kr. 640 830,-.