Publisert: 23.02.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Staten frifunnet i søksmål fra svineprodusenter om erstatning

Erstatningskrav på kr 29 millioner fra Mørk Engebretsen Invest AS og Hampshire AS mot staten førte ikke frem i Oslo tingrett. Retten kom til at kravet er foreldet.


Staten frifunnet i søksmål fra svineprodusenter om erstatning

Erstatningskrav på kr 29 millioner fra Mørk Engebretsen Invest AS og Hampshire AS mot staten førte ikke frem i Oslo tingrett. Retten kom til at kravet er foreldet.

Mørk Engebretsen Invest AS (MEI) søkte i 2010 om utvidelse av eksisterende driftsbygning for svineproduksjon på Mørk gård i Skiptvet med 2108 kvadratmeter. Totalt areal på driftsbygningen etter utvidelsen ville bli 3873 kvadratmeter. Kommunen avslo søknaden, og etter klage opprettholdt Fylkesmannen kommunens vedtak.

MEI saksøkte staten ved Miljøverndepartementet med påstand om at Fylkesmannens vedtak var ugyldig. Oslo tingrett frifant staten ved dom avsagt 21. november 2011. Tingretten kom til at tiltaket hadde karakter av industriell produksjon, og at det dermed var i strid med arealformålet landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) i kommuneplanens arealdel.

MEI anket dommen inn for lagmannsretten, og Borgarting lagmannsrett kjente Fylkesmannens vedtak ugyldig på grunn av feil rettsanvendelse. Miljøverndepartementet anket avgjørelsen til Høyesterett, men anken ble senere trukket av departementet. Lagmannsretten dom ble dermed rettskraftig, og kommunen innvilget melding om utvidelse av driftsbygningen med 2108 m² ved vedtak 30. desember 2013.

MEI og Hampshire tok 28. februar 2014 ut stevning for Oslo tingrett med krav om erstatning for det tap selskapene hadde lidt som følge av at de ikke hadde fått innvilget søknader om utvidelse av driftsbygningen på et tidligere tidspunkt. I kravet på kr 29.079.981,- inngikk også tap som følge av at kommunen i 2007 hadde avslått en utvidelse av driftsbygningen på 5460 m².

Oslo tingrett har ved dom avsagt 26. januar 2015 kommet til at erstatningskravet er foreldet etter foreldelseslovens regler. Det ble dermed ikke nødvendig for retten å vurdere om de øvrige betingelsene for erstatning var oppfylt.