Publisert: 17.06.2022 Oppdatert: 17.06.2022

Stikkord:

Jordbruksavtalen

Starten på snuoperasjonen

Bøndene inngikk i år en jordbruksavtale med regjeringen med en total ramme på 10,9 milliarder kroner. Avtalen gir full kostnadskompensasjon, samt muligheter til en inntektsvekst i 2022 på 28.500 kroner. 


For 2023 er inntektsveksten beregnet til å kunne bli 64.000 kroner, der 24.000 kroner er en kronemessig lik utvikling som andre grupper, mens 40.000 kroner er tetting av inntektsgap til andre grupper.

Fornøyd med avtale
– Jeg er veldig glad for at partene til slutt kom frem til en avtale, sier styreleder i Norsvin, Per Inge Egeland. Det er godt å se at regjeringen har fokus på kostnadskompensasjon og en inntektsvekst der tetting av inntektsgap så vidt har begynt. Og flott at Nord-Norge får en ekstra satsning.

Når det gjelder investeringsmidlene ønsker vi i Norsvin at en del av potten skal gå til oppgradering av grisehus. Både for å sikre rekruttering og til omlegging til SPF. For grisen blir også regulering av prisutviklingen (PGE) svært viktig, avslutter han.

 

Per Inge Egeland, styreleder i Norsvin SA

 

Spent organisasjonssjef
– Avtalen som ble signert i dag er veldig viktig for bøndene, men også for matsikkerheten til den norske befolkningen. Kostnadskompensasjon og inntektsøkning gjennom jordbruksavtalen er vesentlig. For svinebonden hentes en stor del av inntekten i markedet, så riktig prissetting er en forutsetning for å sikre inntjeningen. Ellers er jeg fornøyd med at svineprodusentene får tilskudd til å gjennomføre dyrevelferdsprogrammet, men investeringsmidler er viktig for å kunne legge til rette for enda bedre velferd for grisen, sier Gyda Gaarder Tøraasen, nytilsatt organisasjonssjef i Norsvin. 

– Jeg tror at flere viktige hendelser vil påvirke svinenæringen framover, men mitt inntrykk er at svinebønder generelt er framoverlente og positive. Det blir spennende å jobbe videre med og for dem, sier hun.

 

– Det er mye som vil påvirke svinenæringa framover, men nå har vi fått et godt startgrunnlag, sier organisasjonssjef Gyda Gaarder Tøraasen.

 

Kraftfôr
I årets jordbruksavtale gis det prisnedskriving både på norsk korn og på importerte karbohyd­ratråvarer. I avtalen gir dette bare tre øre i økt kraftfôrpris. Dette skyldes at dagens internasjonale priser på karbohydrat-råvarene ligger over norsk pris (etter prisnedskrivingstilskudd av norsk korn til kraftfôr). Det nye prisnedskrivingstilskuddet på importerte karbohydrat-råvarer vil gi en forutsigbar pris på disse råvarene i kraftfôret. Etter Norsvins vurderinger vil norsk korn som råvare til kraftfôr få en kostnadsøkning på 38 øre per kilo sammenlignet med høsten 2021. Dette er som følge av differansen mellom ny målpris på korn og ny sats på prisnedskrivningstilskudd for norsk korn. Hvis vi videre forutsetter 75 prosent korn­råvarer i kraftfôret, gir dette en økt råvarekostnad sammenlignet med høsten 2021 på ca. 28 øre per kg.

Investerings- og bedriftsutviklings­ordningen
Avtalepartene er enige om nasjonale føringer for forvaltningen av investerings- og bedriftsutviklingsordningen (IBU-midler) for 2023. Blant annet skal prosjekt med energi- og klimaeffektive løsninger og hensyn til dyrevelferdstiltak innenfor alle typer produksjoner og produksjonsformer prioriteres. Med disse føringene legges det til rette for å søke om midler til omlegging til SPF slik Norsvin vurderer det. Økningen i IBU-midler er på totalt 271 millioner kroner, totalt 1 150,5 millioner kroner.

Avløsertilskudd
Avtalepartene er enige om et løft på 139 kr per avlspurke og 5 kr per slaktegris i økt avløsertilskudd. Jordbruket spilte inn teknisk justering for beregning av avløsertilskudd til satellitter, men det ble det ikke gjennomslag for. I tillegg økes tilskuddet til avløsning ved sykdom etc.. Maksbeløpet er også heva med 10 prosent til kr 96 580,- per foretak.

•Økt distriktstilskudd på 50 øre per kilo i sone 4 og 5.
•Husdyrtilskudd – engangskompensasjon.
•Dyrevelferdstilskudd til husdyrprodusentene for gjennomføring av dyrevelferdsprogram.
•Tilskudd til semin økes med 5 mill. kroner fordelt på Geno og Norsvin, sannsynligvis etter forskrift.
•Villsvin Oppfølging av «Handlingsplanen mot Villsvin» er økt fra 2 til 3 millioner kroner for 2023.
•Frakttilskudd kraftfôr får en økning på 17,2 millioner.
•Frakttilskudd slakt økes med 15,0 millioner.