Publisert: 07.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stabilt for slaktegrisprodusentene

Det ser ut til at lønnsomheten i slaktegrisproduksjon i andre halvår 2008 blir nokså lik den vi opplevde i første halvår. Men det er usikkert hvor mye dyrere kraftfôrprisene blir, samt hvor stor prisøkningen blir på slakt. Derfor kan resultatene fort endres i forhold til vår prognose. I smågrisproduksjon forventer vi en nedgang i lønnsomheten, mens det ventes nokså stabil økonomi i kombinert produksjon.


Stabilt for slaktegrisprodusentene

Det ser ut til at lønnsomheten i slaktegrisproduksjon i andre halvår 2008 blir nokså lik den vi opplevde i første halvår. Men det er usikkert hvor mye dyrere kraftfôrprisene blir, samt hvor stor prisøkningen blir på slakt. Derfor kan resultatene fort endres i forhold til vår prognose. I smågrisproduksjon forventer vi en nedgang i lønnsomheten, mens det ventes nokså stabil økonomi i kombinert produksjon.

Nye forutsetninger i kalkylene

Etter årets jordbruksavtale, og med bakgrunn i Ingrisresultater fra 2007, har vi gjort endringer i forutsetningene i vår kalkyle fra 1. juli. Vi legger fortsatt priser og resultater i Norocproduksjon til grunn for kalkylene. Vi har hentet ut gjennomsnittsresultater for 185 besetninger i Ingris som har minst 90 % noroc-kull i 2007 (resultater fra purkeringer inngår ikke her), og benytter disse som grunnlag for kalkylene. Dette gir 22,4 beregna avvente smågris per årspurke, en nedgang på 0,3 smågris fra forrige år for denne gruppen av besetninger. Noroc-besetningene i Ingris i 2007 avvente i gjennomsnitt 10,6 smågriser, de hadde 31 % førstekull, grisingsprosent på 79 og produserte 2,11 kull pr årspurke. I prognosen regner vi videre med 22,1 solgte smågriser eller 21,7 solgte slaktegriser per årspurke.

I kalkylen for slaktegrisproduksjon regner vi med en produksjon på 1400 slaktegriser per år. I kombinert- og smågrisproduksjon regner vi med henholdsvis 40 og 80 årspurker. Størrelsen på produksjonen har blant annet betydning for kraftfôrpris og tilleggsytelser på smågris og slaktegris.

En avgjørende faktor for lønnsomheten er prisen på svinefôr. Vi har i vår kalkyle anslått en gjennomsnittspris på Format Norm på kr 2,88 pr FEn i avtaleåret (1/7-08 til 30/6-09), men presiserer at det er svært usikkert nå om dette vil bli nivået det kommende året. Når denne Grisbørsen skrives vet vi ikke hvordan kraftfôrprisene vil bli utover høsten. Gjennomsnittspris på Format Norm forrige avtaleår var i følge våre beregninger 2,61, og første halvår 2008 kr 2,68. Altså viser prognosen for kommende avtaleår en økning på 27 øre. Prisene er imidlertid ikke helt sammenlignbare, da vi nå har endret forutsetningene våre i prognosen for frakt og rabatter på kraftfôr ut i fra dagens betingelser i FK Agri, og vi regner ikke lenger med én prosent årsbonus ved beregning av kraftfôrprisen. Det betyr at verken etterbetaling på smågris/ kjøtt eller årsbonus på kraftfôr nå tas hensyn til i kalkylen, men kommer som et eventuelt tillegg i lønnsomheten. Fjerning av årsbonus (medfører + ca 2,5 øre/kg) og endrede forutsetninger for frakt og rabattater (-5,5 øre/kg), gir netto – 3 øre per kg fôr fra 1. juli i vår kalkyle. Fra 1. juli har vi også lagt inn en liten økning i fôrforbruket hos slaktegris. Vi regner nå 2,75 FE per kg tilvekst i slaktegriskalkylen og 2,7 i kombinertkalkylen. Dette er en økning på 0,05 sammenlignet med tidligere. Vi har justert til et fôrforbruk som vi mener er mer representativt med dagens slaktevekter.

I forrige grisebørs omtalte vi endringer i tilleggsytelser med virkning fra 10. mars. Ved gjennomgang av forutsetninger i kalkylene i forbindelse med nytt jordbruksavtaleår, har vi gjort noen små forandringer i forhold til tilleggsytelsene slik at vi nå regner med:

Kombinert produksjon:  puljetillegg 65 kr pr gris, kombitillegg 110 kr pr gris, årsbonus på 20 kr pr gris

Smågrisproduksjon: Puljetillegget 33 kr, årsbonus 20 kr pr gris, pristillegg smågris 110 kr

Slaktegrisproduksjon: Puljetillegget på innkjøpt smågris 33 kr pr gris, puljetillegg på slakt 85 kr pr gris

 

Prognose for avtaleåret 2008/2009

Norsvins prognose for lønnsomheten i svineproduksjon i jordbruksavtaleåret vi nå er inne i, er å finne på Norsvins hjemmeside under ”Fag”. Med de forutsetningene som er benyttet i kalkylene, viser vår prognose et dekningsbidrag inkludert produksjonstilskudd på i gjennomsnitt kr 237 per slaktegris, kr 9456 per årspurke i smågrisproduksjon og kr 16256 per årspurke i kombinert.

 

Prognose for høsten – priser og lønnsomhet

Vi er usikre på prisutviklingen i høst, spesielt pris på fôr og smågris. Med de forutsetningene som vises i tabellen, beregner vi at smågris innkjøpt i august til en noteringspris på 670 kr, gir et dekningsbidrag på 242 kr per slaktegris når den leveres i november. Vi har da regnet med en prisoppgang på kr 0,50 per kg slakt i slutten av oktober. Forutsatt en nedgang i smågrisprisen i høst får vi et dekningsbidrag i smågrisproduksjon i oktober/ november på ca 9300 kr per årspurke. I kombinertproduksjon viser prognosen nærmere 17000 kr per årspurke. Vår prognose for andre halvår gir et dekningsbidrag i slaktegrisproduksjon på i gjennomsnitt 211 kr per gris, og dette er tilnærmet likt med første halvår. Vi har da forutsatt noe høyere pris på slakt, men tilnærmet samme snittpris på smågris. Vi beregner likevel ingen økning i lønnsomheten pga økt fôrpris, noe lavere slaktevekter, og fordi vi nå regner med høyere fôrforbruk. I smågrisproduksjon beregner vi en nedgang i lønnsomheten på ca 1500 kr,  og dette skyldes hovedsakelig lavere smågrispris, økt fôrpris og at vi nå regner med noe lavere ytelse.

 

År

Mnd

Vekt*

Slakt pris*

Smågrispris

Smågrispris

Fôr kr/FEn

DB

DB

DB

 

 

 

 

kjøp**

salg**

til slaktegris

slaktegris

smågris

kombinert

 

Jan

73

15,53

439

510

2,46

148

4671

9627

 

Feb

73

16,83

410

541

2,46

272

5415

11812

2007

Mar

73

18,61

418

654

2,47

394

7958

14661

 

Apr

76

19,63

430

725

2,49

421

9421

15572

 

Mai

77

19,65

461

747

2,51

397

9874

16072

 

Juni

77

20,12

574

780

2,53

298

10519

17078

 

juli

78

20,83

645

797

2,53

280

10616

17865

 

Aug

78

20,45

650

840

2,53

253

11536

17368

 

sept

79

20,47

650

798

2,53

261

10656

17597

 

okt

80

20,72

667

780

2,53

275

10229

18246

 

November

80

21,65

710

796

2,54

303

10671

20074

 

Desember

76

21,05

668

820

2,56

248

11144

18134

Snitt

 

77

19,63

560

732

2,51

296

9393

16176

2008

Jan

79

20,39

650

823

2,59

245

11081

17565

 

Feb

79

20,43

658

840

2,62

233

11252

17274

 

mar

80

20,29

670

826

2,65

229

11343

17101

 

apr

79

20,18

673

812

2,71

208

11250

16383

 

Mai

78

20,10

690

800

2,74

171

10735

15889

 

Juni

78

20,15

690

800

2,77

156

10639

15627

 

Juli

78

20,94

682

800

2,79

200

10076

16336

 

Aug

78

20,94

670

800

2,79

211

10075

16292

 

sept

78

20,94

670

757

2,80

210

9126

16278

 

Okt

78

21,00

670

755

2,81

212

9036

16280

 

November

78

21,44

670

770

2,82

242

9346

16917

 

Desember

72

20,90

627

770

2,84

189

9234

14681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

*)         vekter og pris på slakt er omregnet til dagens slakteprosent (68).

**)       smågrisprisene er omregnet til basisvekt 25 kg

 Norturatillegg på smågris er inkludert i salgsprisen som oppgis i tabellen, men ikke i kjøpsprisen. Fra 2006 er  helsegristillegget inkludert i smågrisprisen. Puljetillegg, årsbonus, noroctillegg , vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag.

 

I prisen på slakt som oppgis i tabellen er noroctillegget inkludert, mens tillegg for rett innmelding, puljetillegg og årsbonus kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene. Det samme gjelder Kombitillegg på slakt.

 

Etterbetaling er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.