Publisert: 27.02.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

SPF står sterkt Trøndelag og Nordland

I Nortura region Nord slaktes det nå 30000 SPF slaktegriser pr år, dette utgjør cirka 10 prosent av slaktegrisene i regionen.


SPF står sterkt Trøndelag og Nordland

I Nortura region Nord slaktes det nå 30000 SPF slaktegriser pr år, dette utgjør cirka 10 prosent av slaktegrisene i regionen.

Den første SPF- kjernebestningen som Norsvin etablerte i 1996 ble plassert i Sør-Trøndelag. Dette bidro til at etablering av SPF- bruksbesetninger kom raskt i gang i Trøndelag og Nordland.

Helse og fôrforbruk

SPF- besetninger er fri for noen sjukdomsagens som finnes i vanlige besetninger. Den viktigste bakterien er den som forårsaker smittsom brysthinne- og hjertesekkbetennelse, Actinobacillus pleuropneumoniae, ofte forkorta til App. Denne sjukdommen skaper problem i et økende antall vanlige besetninger både hos avvent smågris og slaktegris. Det er derfor et viktig pluss for SPF- besetninger å være fri for denne sjukdommen. Helsetjenesten for svin har i 2010 og 2011 bidratt til testing for App i etablerte SPF- besetninger. Dette viste at besetninger etablert i Region Nord fortsatt er fri for denne bakterien, bortsett fra en som fikk inn bakterien etter noen år. SPF-gris kommer godt ut når det gjelder tilvekst og fôrforbruk på grunn av de sjukdomsbakterier den er fri for. Det er dessverre per i dag for få som har tall på fôrforbruk, men ut fra de talla som foreligger fra oppstart av SPF og til nå vil en forvente et snitt for SPF som ligger 0,3-0,5 FEn per kg tilvekst lavere enn ordinær gris. Reduksjon i fôrforbruk på 0,3 FEn per kg tilvekst vil utgjøre 70 kroner i redusert fôrkostnad per slaktegris. Det er viktig å skaffe mer dokumentasjon fra flere SPF- besetninger vedørende tilvekst og fôrforbruk.

SPF – ikke fri for alle sjudommer

Det er viktig med god drift og god smittebeskyttelse også i SPF- besetninger. Mange vanlige sjukdommer som rødsjuke, transportsjuke, kolidiare, leddbetennelser vil også opptre i en SPF- besetning. Men ekstra god smittebeskyttelse vil være viktig for å holde ute de smittestoffene besetningen er fri for. Drift, klima, vask/reinhold og fôring vil være like viktige faktorer for at grisene skal vokse og holde seg friske i en SPF- besetning som i andre besetninger.

Livdyr

Tilgangen på livdyr for oppstart med SPF er god i region Nord. Med Solberg i Hemne som kjernebesetningseier og Sesseng i Selbu som formeringsbesetningseier er det god kapasitet for å kunne bygge opp besetninger.

Etablering av SPF- besetninger

Ved etablering av SPF- besetning må avstand til andre grisehus og risiko for smittespredning vurderes. Skal det legges opp til smågrisproduksjon må det avklares at det finnes en langsiktig fast kjøper av smågrisen. SPF- smågriser kan ikke blandes med ordinære griser på grunn av ulik smittestatus, og derfor vil det være nødvendig med faste kjøpere. Det er også viktig å tenke gjennom opplegg for transport av smågrisene. Alle som skal starte opp med kombinert- eller smågrisproduksjon bør vurdere å satse på SPF!