Publisert: 04.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sommerfôr for økt kjøttprosent

Sommeren står for døra, og dermed fare for varme som kan redusere både fôropptak og kjøttprosent. Men det finnes tiltak som kan motvirke dette.


Sommerfôr for økt kjøttprosent

Sommeren står for døra, og dermed fare for varme som kan redusere både fôropptak og kjøttprosent. Men det finnes tiltak som kan motvirke dette.

 

Bakgrunn og årsakssammenheng skulle etter hvert vær kjent: Varme vil som regel føre til redusert fôropptak og varmestress i forbindelse med omsetning av næringsstoffer. Dette igjen kan bidra til fall i kjøttprosent fordi grisen ikke får tilført nok protein/aminosyrer for optimal kjøttavleiring. FORMAT Sommerfôr vil imidlertid gi økt kjøttprosent utover sommeren og høsten.

I Felleskjøpet etablerte vi sommefôrkonseptet for mer enn 10 år siden. Før dette varierte gjennomsnittlig kjøttprosent gjennom året med en typisk låg kjøttprosent i sommerhalvåret. Dette typiske fallet i kjøttprosent har de siste åra blitt redusert betraktelig.

 

Temperatur påvirker produksjonsresultatet

Termonøytralt område defineres som det temperaturområdet der grisen ikke trenger å bruke energi på å opprettholde normal kroppstemperatur.

Best produksjonsresultater hos slaktegris oppnåes når temperaturen i huset ligger på 15 – 20 °C. I sommerhalvåret kan temperaturen i en del grisehus være langt høgere enn dette.

Når temperaturen i grisehuset stiger vil grisen forsøke å kvitte seg med varme til omgivelsene. I en vanlig grisebinge er det ikke all verden med muligheter til dette. Men det å forholde seg rolig, samt redusere fôropptaket, vil redusere varmeproduksjonen. Det reduserte fôropptaket fører til for låg tilførsel av aminosyrer og proteiner med redusert kjøttprosent som resultat.

 

Proteintilførsel

Fra et ernæringsmessig synspunkt er det uheldig å tilføre grisen større mengder protein enn det den har evne til å avleire som kjøtt. Ved nedbryting av overskuddsprotein dannes det urea som skilles ut via urin. Dette er både en energikrevende og varmeproduserende prosess som fører til redusert fôrutnyttelse. Danske undersøkelser konkluderer med at fôrforbruket øker med 0,7 % per 10 gram overskudd av fordøyelig protein. Dette vil gi økt varmestress for grisen, og dermed enda lågere fôropptak. På en måte kommer en inn i en ond sirkel.

For å kompensere for det reduserte fôropptak i sommerhalvåret, er det gunstig å heve innholdet av de viktigste aminosyrene, mens innholdet av råprotein holdes på et moderat nivå. I praksis gjøres dette ved å bruke mer av råvarer som har et høgere innhold av de viktigste aminosyrene og god fordøyelighet av proteinet.

 

Redusert fare for varmestress med Fôrenheter netto

I varme perioder er det en utfordring å få slaktegrisen til å ta opp nok energi. Fôret bør være sammensatt på en slik måte at energien er lett omsettelig i grisen. Energiomsetning er varmeproduserende, og graden av varmeproduksjon er avhengig av om energien kommer i fra fett, karbohydrater eller protein. Med ny energivurdering vil en større del av energien komme fra fett og karbohydrater.

Dette reduserer varmeproduksjon i forbindelse med omsetning av energi, og dermed reduseres faren for varmestress.

 

 

Tips for å oppnå høg kjøttprosent utover sommeren og høsten

•Pass på at grisene får nok vann. Høgt fôropptak er avhengig av tilstrekkelig vanntilførsel. Sjekk at drikkenipler og drikkekar fungerer som de skal og har tilstrekkelig kapasitet. • Forsøk å holde temperaturen i huset nede, god ventilering og mulighet for utlufting bidrar til dette. • Kjønnsdelt framfôring gir mindre aktivitet, mindre variasjon i kjøttprosent, og økt kjøttprosent hos både kastrater og purker. • Unngå å ha for mange gris i bingen. Hvis det er trangt om plassen vil det lett bli mer aktivitet og økt fare for varmestress.

•Vær observant på begynnende spisevegring, og fordel gjerne fôret på flere fôringer. Vanntildeling sammen med fôr vil ofte virke gunstig på fôropptak. Men sørg for at fôringshygienen er god. • Unngå mye sammenblanding og dermed slåssing blant grisene. Dette kan føre til økt varmestress. • Avkjøl gjerne grisene med vann. Et alternativ til forstøvingsanlegg vil være en handsprøyte. Pass bare på at det ikke blir klinete i bingen. • Velg FORMAT-blanding som er tilpasset miljøforhold og fôringsopplegg.