Publisert: 19.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slik gjennomgås markedsreguleringen

– Regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien, og vil derfor ha en gjennomgang av markedsregulatorordningen som i størst mulig grad skal sikre dette, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.


Slik gjennomgås markedsreguleringen

– Regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien, og vil derfor ha en gjennomgang av markedsregulatorordningen som i størst mulig grad skal sikre dette, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Den 5. mars satte hun ned utvalget som skal evaluere systemet for balansering av råvaremarkedene i jordbruket. Utvalget ledes av professor Erling Hjelmeng. – Jeg har fått innspill fra mange hold, også de store samvirkeorganisasjonene i jordbruket, om at det vil være nyttig med en gjennomgang av dette systemet. Konkurranse bidrar til effektivisering og nyskaping, til beste for forbrukerne, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Disse er med:

Slik er utvalgets sammensetning; //Erling Hjelmeng, leder. Professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett //Eli Reistad, bonde, Norges Bondelag. //Kjersti Hoff, bonde, Norsk Bonde- og Småbrukarlag //Johnny Ødegård, direktør, Tine SA //Kari Redse Håskjold, bonde, Nortura SA //Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund //Erik Volden, konsernsjef, Kavli //Tommy Staahl Gabrielsen, professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi //Ivar Gåsland, postdoktor ved Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi //Elin Vestrum, rådgiver, Forbrukerrådet //Hege Berg-Knutsen, EMV-ansvarlig, Coop Norge Utvalget får frist til 1. juni 2015 med å levere rapport.

“Hindrer effektiv konkurranse”

Det eksisterende systemet har fått kritikk for å være omfattende og detaljert og hindre effektiv konkurranse fordi samvirkekonsernene både er dominerende markedsaktør og markedsregulator. Systemet er også kritisert for å være konkurransevridende, og samvirkene er kritisert for manglende nøytralitet i håndteringen av regulatorrollen. Utvalet skal følge opp Sundvolden-erklæringen, der det står: «Regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien, og vil derfor gjøre markedsregulatorordningen mer uavhengig av samvirkeorganisasjonene.»

Mandatet for utvalget er slik;

«Utvalget skal gjennomgå dagens system for regulering av råvaremarkedene i jordbruket og legge fram forslag til alternative måter å legge til rette for markedsbalansering på. Formålet med gjennomgangen er å legge til rette for økt konkurranse og bedre ressurs­utnyttelse i verdikjeden sett under ett. Utvalget skal konsentrere sitt arbeid om dagens markedsbalansering med utgangspunkt i Omsetningsrådets virksomhet og i nødvendig grad vurdere tilgrensende og relevante elementer ved målprissystemet. Andre elementer i landbrukspolitikken (kvoteordningen for melk, husdyrkonsesjon, prisutjevningsordningen for melk og tilskuddsordningene over jordbruksavtalen) vil bli fulgt opp i egne prosesser. Utvalget skal: 1.Evaluere dagens system for balansering av råvaremarkedene i jordbruket. 2.Vurdere behovet for å drive markedsbalansering i de ulike råvaremarkedene, herunder om markedsreguleringen kan avvikles. 3.Komme med forslag til alternative måter å drive markedsbalansering med henblikk på å gjøre markedsbalanseringen mer uavhengig av samvirkeorganisasjonene. 4.Vurdere endringer innenfor dagens system. Utvalget skal evaluere og vurdere opp mot mål om styrket konkurranse i verdikjeden, en kostnadseffektiv, lønnsom og bærekraftig matproduksjon og landbruk over hele landet. Utvalget skal vurdere effektene av forslagene for produsenter, industri og forbrukerne, herunder behovet for å redusere bondens risiko. Utvalget skal vurdere behovet for endringer i Omsetningsloven og forholdet til andre relevante lover som følge av foreslåtte endringer i systemet, herunder skal pliktene som er knyttet til regulatorrollen vurderes. Ved behov skal utvalget se på erfaringer fra andre land. Utvalget skal legge vekt på å lage kostnadseffektive og lite byråkratiske løsninger, og det skal vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene.»