Publisert: 29.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slik brukes legemidler til matproduserende dyr

Bare veterinærer kan starte reseptbelagt legemiddelbehandling av dyr. Det er klare regler for hva dyreeier kan gjøre av oppfølgende og delegert behandling av dyr, og det må gjøres etter avtale med veterinær.

 


Slik brukes legemidler til matproduserende dyr

Bare veterinærer kan starte reseptbelagt legemiddelbehandling av dyr. Det er klare regler for hva dyreeier kan gjøre av oppfølgende og delegert behandling av dyr, og det må gjøres etter avtale med veterinær.

 

Det er kun veterinærer som kan iverksette behandling av landdyr med reseptpliktige legemidler1.Når veterinær har stilt diagnose ved klinisk undersøkelse og innledet behandling av et dyr, kan veterinæren velge å overlate oppfølgende behandling av dyret til dyreeier. Ved delegert medisinsk behandling kan veterinæren i særskilte tilfeller overlate til dyreeier å behandle egne dyr for enkelte besetningsproblemer på bestemte betingelser som fremgår av avtale inngått mellom veterinær og dyreeier i henhold til KSL medisinstandard.I begge tilfeller skal veterinæren påse at dyreeier har tilstrekkelig kompetanse og har fått nødvendige instruksjoner for å kunne foreta den medisinske behandlingen, og veterinæren skal ha tilsyn med dette.

 

Må vurdere kompetansen

 

Den som veterinæren har inngått avtale med eller utlevert medisiner til, kan som hovedregel ikke overlate behandlingen av dyrene til andre. Det vil alltid være veterinæren som har ansvar for medisinbruken, og veterinæren må vurdere kompetansen til hver enkelt som skal behandle dyr.

 

Fra norske apotek

 

Alle legemidler som brukes til dyr i Norge skal være anskaffet gjennom et norsk apotek, eventuelt utlevert av veterinær i forbindelse med behandling2. Medisinfôr skal være utlevert av virksomhet som har tillatelse til dette3. Det er ikke tillatt å importere legemidler til dyr selv, verken ved at man tar med seg legemidlene hjem når en er på reise eller at en kjøper disse via nettapoteker og lignende i utlandet.

 

Hovedregel og unntak

 

Til dyr skal det som hovedregel bare brukes legemidler som er godkjent for den aktuelle dyrearten og den aktuelle indikasjonen (diagnosen) 4. Dersom det ikke finnes et slikt legemiddel, kan veterinæren, dersom det er nødvendig for å unngå unødige lidelser hos dyr eller det er andre tungtveiende grunner, foreskrive et legemiddel som er godkjent i Norge for bruk til en annen dyreart eller til samme dyreart, men på en annen indikasjon. Dersom heller ikke et slikt legemiddel finnes, kan veterinæren foreskrive et legemiddel som er godkjent til bruk på mennesker i Norge eller som er godkjent til bruk på dyr i et annet EØS-land. Dersom et slikt legemiddel heller ikke finnes, kan veterinæren bruke et apotekframstilt legemiddel. Unntakene fra hovedregelen gjelder ikke for vaksiner, her er det kun tillatt å bruke vaksiner som har markedsføringstillatelse og brukstillatelse i Norge.

 

Straffbart

 

For legemidler til matproduserende dyr og hest gjelder i tillegg regler om at det skal være fastsatt maksimale restverdigrenser for virkestoffene og at de er tillatt for bruk i EØS-området4. En del medisiner er det dermed forbudt å bruke til matproduserende dyr, selv om de kan brukes til kjæledyr.Dersom ulovlige legemidler, enten kjøpt i Norge eller importerte, benyttes til matproduserende dyr, kan dette medføre at dyret ikke lenger kan sendes til slakt, selv etter en lang tilbakeholdelsestid.I tillegg til de økonomiske konsekvensene det kan få, er overtredelse av regelverket straffbart.

 

Meldesystem vil gi oversikt

 

Mattilsynet fører tilsyn med foreskrivning, bruk og håndtering av legemidler hos den enkelte veterinær og dyreeier. Dette skjer blant annet ved tilsynsbesøk og ved prøvetaking av levende dyr og slakt for undersøkelse for restmengder av legemidler og ulovlige stoffer. Etter hvert vil også meldesystemet for utleverte og brukte legemidler til dyr gi god oversikt. Hensikten med regelverket er å bidra til god dyrehelse, god dyrevelferd, trygge næringsmidler og trygg håndtering av legemidler og rester av disse.

1. Lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 182. Lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler § 16 og 17. 3. Forskrift av 28. juni 1996 nr. 693 om forskrivning, tilvirkning og distribusjon av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer.4. Forskrift av 16. januar 2007 nr. 50 om bruk av legemidler til dyr § 4 og 5.