Publisert: 16.11.2023 Oppdatert: 16.11.2023

Stikkord:

Slik benyttes bingeadferd i avlsprogrammet

Det kan være utfordrende å avle på adferd fordi det er krevende å samle inn gode og objektive registreringer.


Illustrasjonsfoto: Det finnes også plagsomme griser. Dårlig oppførsel kan ha negativ innvirkning på binge­kameraters tilvekst.

 

Maja Winther Iversen, forsker i Norsvin

 

En mulig metode er noe som heter sosiale interaksjonsmodeller. Metoden benyttes for flere av Topigs Norsvin sine linjer i dag, blant annet for Z-linja. Modellen er da inkludert i avlsprogrammet for linja, som et mål på dyrets indirekte genetiske effekt på tilvekst i testperioden. Det vil si at vi kan estimere avlsverdier for hvordan en gris påvirker tilveksten til sine bingekamerater.

Grisens adferd i bingen
Måten dette gjøres på er at vi tar informasjon om hvilke individer som har gått sammen i en binge inn i avlsverdiberegningsmodellen. Da vil vi få ut to avlsverdier. Den ene er den direkte effekten, den tradisjonelle avlsverdien. Den representerer påvirkningen av dyrets egen genetikk på egen tilvekst. Hvis den direkte avlsverdien er positiv, har dyrets gener en positiv effekt på dyrets tilvekst sammenlignet med populasjonsgjennomsnittet. 

Den andre avlsverdien er en indirekte avlsverdi og sier noe om den indirekte effekten genene til et dyr har på tilveksten til sine bingekamerater. Hvis den indirekte avlsverdien er negativ betyr det at dyret har en negativ innvirkning på tilveksten til bingekamerater. For eksempel kan man tenke seg at en gris som har negativ påvirkning på de andre i bingen, og kanskje hindrer dem i å spise eller hvile, kan ha en negativ innvirkning på bingekameraters tilvekst. 

Ved å utnytte denne informasjonen kan vi selektere for genetikk som har en positiv innvirkning på tilveksten til bingekamerater i tillegg til egen tilvekst. Dermed kan vi over tid endre adferd i populasjonen.  

Må ha gode registreringer
For at det skal være mulig å beregne indirekte genetiske effekter, er det nødvendig å ha gode bingeregistreringer. Vi må vite hvilke dyr som har vært i hvilken binge til hvilken tid for å vite hvilke dyr som har stått sammen. Det er også viktig at det er passe antall dyr i bingen i forhold til kapasiteten i den definerte tidsperioden. Dette for at dataene skal være representative for interaksjoner mellom dyr. 

For eksempel, hvis det er plass til 10 dyr i bingen må det være minst seks og maks 11 dyr i bingen. Hvis det er plass til 16 dyr, må det være minst 12 og maks 17 individer i bingen. Hvis det er for få eller for mange dyr i bingen i forhold til kapasiteten vil ikke beregningene være gode nok til at vi kan stole på resultatet. 

Per i dag er sosiale interaksjoner med i total­indeksen for Topigs Norsvin sine E-, K-, P- og Z-linjer, men det beregnes avlsverdi for denne egenskapen for flere av linjene.