Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slaktegrisproduksjon med turbo

Også i Danmark sliter mange slaktegrisprodusenter med varierende produktivitet. Gjennomsnittstallene viser at mange har for dårlig resultat med tanke på tilvekst og fôrforbruk.


Slaktegrisproduksjon med turbo

Også i Danmark sliter mange slaktegrisprodusenter med varierende produktivitet. Gjennomsnittstallene viser at mange har for dårlig resultat med tanke på tilvekst og fôrforbruk.

Målt over en lengre periode har ikke utviklingen gått i riktig retning. ”Turbo på slaktesvinproduksjon” var derfor tittelen på av foredragene på fjorårshøstens svinekongress i Herning. Erik Damsted, Dansk svineproduksjon og Lisbeth Jørgensen, produktsjef i Dansk svineproduksjon snakket om driftledelse og styring. Å gjøre de rette tingene til rett tid er helt avgjørende for å få god fôrutnyttelse og god tilvekst.

+25 slaktegris

Prosjektet ”+25,-/slaktegris”, et samarbeid mellom en gruppe svineprodusenter, produksjonsrådgivere og veterinærer, er navnet på et dansk prosjekt som er gjennomført med støtte fra EU. Målet har vært å få til kunnskapsoverføring og økt lønnsomhet. Punkt én er å få kartlagt forbedringspotensialet ute i den enkelte besetning. Punkt to er å sikre at tiltak blir satt i verk via tett oppfølging med besetningens lokal rådgivere.Klargjøring av grisehuset før innsett av smågris er et viktig startpunkt:

• Vask og desinfeksjon: God bløtlegging før vask er viktig for å lette vaskejobben.• Opptørking. Etter vask skal binger og rom tørkes og varmes opp for å gi grisene best mulig start. Som tommelfingerregel skal det brukes 3 Kwh per kvadratmeter gulv. Når romtemperatur og temperaturen på gulvet er lik, er bingene tørre.• Overrisling: Før grisene settes inn skal dyser rengjøres og testes. Med vann på gjødselrista får en også markert gjødselområdet.• Vann og fôr: Kontroll av at alle drikkenipler gir det de skal . La vannet renne såpass at det står friskt vann i alle rør. Sjekk at fôrautomater er rene, og juster innstillingen.• Ventilasjonsanlegget: Det er viktig at dette fungerer optimalt både på minimum og maksimum ventilasjon. Minimumsventilasjon er ”den minste mengde luft” som skal til for å fjerne dyras fuktproduksjon. For lav minimumsventilasjon gir dårlig luftkvalitet, spesielt i kalde perioder. Med for høy minimumsventilasjon vil temperaturen i rommet bli for lav. I et seksjonert rom for slaktegris (med jevnstor gris) skal minimumsventilasjonen være i intervallet 6-15kubikkmeter/time/gris, gjennom vekstperioden.Still inn anlegget, minimums- og maksimumsventilasjonen, ved å endre på ønsket temperatur på styringen. Kontroller at eventuelle utblåsingsspjeld åpner og lukker som de skal. Tas luften inn via vegg eller loftsventiler skal det sjekkes at de åpner og stenger rett i forhold til viftehastighet.. Alt skal være rengjort for smuss og lignende som hindrer optimal virkning. Er det ”pustende himling” skal du opp på loftet og sjekke at isolasjonen ligger ”tett”, og at det ikke har lagt seg mye støv/forurensinger på den. Er det åpninger/glipper i ventilasjonen får du ”kulderas”, som igjen skaper uheldig trekk på dyra.

Ved/etter innsett av dyr:

• Kjønnssorter ved restriktiv fôring• Sett inn griser i alle binger for å fordele varmeproduksjonen over hele avdelingen.• Alle griser opp og stå. Behandle syke griser.

Gode daglige rutiner sikrer at eventuelle problemer og avvik oppdages raskt. Tiltak må settes i verk.

Bruk øynene

Studer atferden til grisene. Få opp alle sammen, og se hvordan de går. Se etter at alle er oppe og spiser samtidig hvis det fôres i langtro. Hvordan ligger grisene? Ligger de inntil hverandre i sideleie i liggearealet er det ok. Klumper de seg i sammen er det antageligvis for kaldt. Ligger de i gjødselarealet er det en indikasjon på at det er for varmt, og det bør da settes inn en eller annen form for kjøling, eksempelvis overrisling over gjødselarealet. Vær observant på avvikende liggeatferd. Det kan være tegn på uheldig trekk. Årsakene kan være flere; kraftig vindpåvirkning av luftinntaket, isolasjonen på loftet ved pustende himling har blåst opp, eller styringsplatene i veggventilene er ute av stilling.

Bruk hendene

Rengjør og juster tørrfôringsautomatene daglig. Er det fôrspill rundt automaten?Med en korrekt klargjøring av grisehuset og fokus på de daglige rutiner kommer du langt. Men det er også andre ting som en ikke skal overlate til tilfeldighetene. Rett leveringsvekt er viktig, her er det penger å tjene. Vei minst to griser per binge som så kan sammenlignes med de øvrige i bingen.Alt dette kan virke som en selvfølge for mange, men hele poenget er å holde rett fokus gjennom hele innsettet og gjøre de riktige tingene til rett tid. Da kommer også de gode resultatene.

Eks. på en ukentlig plan (fra en dansk besetning som er med i prosjektet)Mandag kontroll av kvern, ta sikteprøve. Rengjøring av blandetank, kontroll av vannventiler. Se til at det finnes grovfôr/rotemateriale. Kontroll av event. tilleggsvarmeTirsdag Mottak av smågris.Onsdag Levering av slaktegris. Sette i bløt avdeling/binger som skal vaskes.Torsdag Vasking av binger og utlastingsrampe. Desinfeksjon.Fredag Veie ut gris og melde inn slakt til neste uke. Opprydding og rengjøring av fôrrom.

 

Et godt eksempel på en som har gode rutiner over tid er Lars Børgesen, som ble kåret til Danmarks beste slaktegrisprodusent andre år på rad! Med en daglig tilvekst på 1038 g/dag (på gris fra 30-100Kg), et fôrforbruk på 2,44Fen pr. kg tilvekst med kjøttprosent på 59,8 (kjøtt % er etter Dansk måling), døde og kasserte 0,8% ligger han i toppen i dansk slaktegrisproduksjon. 90% av slaktene er i optimal vektklasse.