Publisert: 28.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slaktegrisen vokser raskere på mindre fôr

Slaktegrisresultatene for 2004 viser økt daglig tilvekst og redusert fôrforbruk. Men forskjellene mellom besetningene er store, og mange har et stort forbedringspotensiale.


Slaktegrisen vokser raskere på mindre fôr

Slaktegrisresultatene for 2004 viser økt daglig tilvekst og redusert fôrforbruk. Men forskjellene mellom besetningene er store, og mange har et stort forbedringspotensiale.

 

Antall besetninger som lar seg registrere i slaktegriskontrollen burde vært høyere. Det er gjennomgående for lavt.

Men de besetningene som deltok i slaktegriskontrollen i 2004 hadde i gjennomsnitt 997 griser, noe som er en øning på 100 griser fra året før (Tabell 1). Andelen griser som dør har hatt en liten økning og er nå på 2 %. Slakt som kasseres ligger stabilt på 0,5 %. Kjøttprosenten har kun steget med 0,1 prosentpoeng fra 2003 og ligger nå på 56,2. Resulatene fra er beregnet utfra registreringer gjort både i In-Gris og Info Gris.

 

VEKT VED INNSETT OG SLAKTING

Grisene er relativ tunge ved innsett i slaktegrisperioden med en gjennomsnittlig innvekt på 29,4. Vekta ved innsett har i flere år ligget ganske stabilt rundt 29 kilo. Slaktevektene svinger derimot etter markedsituasjonen, og siden vi hadde overproduksjon siste halvår av 2004 ser vi en nedgang i slaktevektene sammenlignet med året før. For 2004 var gjennomsnittlig slaktevekt 74,6 kilo i besetningen i In-Gris.

 

ØKT TILVEKST OG REDUSERT FÔRFORBRUK

Siste år er den gjennomsnittlige daglige tilveksten hos norsk slaktegris 922 gram. Dette er en økning på 14 gram per dag i forhold til året før (Tabell 1). Med både økt tilvekt og reduserte slaktevekter viser naturlig nok antall fôrdager en pen reduksjon, og er nå på 88 i gjennomsnitt.

En av de aller viktigste kostnadene i slaktegrisproduksjonen er fôrforbruket. Det er svært gledelig at vi ser et redusert fôrforbruk i besetninger ute i felten. Det gjennomsnittlige fôrforbruket per kilo tilvekst var i 2004 2,72, som er 0,06 feg lavere enn året før. En ganske liten reduksjon i fôrforbruk gir store utslag i økonomien i slaktegrisproduksjonen.

Det er store forskjeller mellom enkeltbesetninger spesielt når det gjelder tilvekst og fôrforbruk (Figur 1 og 2). De 25 % beste av besetningene rangert etter fôrforbruk bruker 2,47 Feg per kilo tilvekst (Tabell 2). Tilveksten hos de 25 % beste besetningene er på 1042 gram per dag. Spredningen i resultater betyr samtidig at mange har et stort forbedringspotensiale. Forskjellene i resultater er helt sikkert minst like store for alle de besetningene som ikke er med i slaktegriskontrollen

 

ROGALENDINGENE FLINKEST

Ser vi på antall besteninger de ulike slakteriene har i slaktegriskontrollen er det store forskjeller (Tabell 3). Gilde Vest kan se ut til å ha flest profesjonelle besetninger som følger med på resultatene i slaktegrisproduksjonen. Hvis vi ser kjøttsamvirket og private slakterier under ett, er Rogaland det fylket som har klart flest besetninger med i slaktegriskontrollen. På landsbasis er deltakelsen i slaktegriskontrollen skremmende lav, med kun 87 besetninger. Dette er omtrent like mange slaktegrisprodusenter som året før. Med presset økonomi burde svært mange flere slaktegris- og kombinertprodusenter bruke sjansen til å følge bedre med på blant annet tilvekst og fôrforbruk. Mange har et forbedringspotensiale som nå ligger brakk.

 

For figurer og tabeller, se Svin nr. 4 2005